Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Zasadnutie národnej expertnej skupiny zameranej na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva

29. 11. 2018

Dňa 20.12.2018 o 10.00 h v zasadacej miestnosti na 2. poschodí Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, Bratislava sa uskutoční zasadnutie národnej expertnej skupiny zameranej na elimináciu kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva.

Program:
1. Otvorenie
2. Predbežná informácia o výsledkoch policajnej akcie Pandora III (predkladá vedúci skupiny)
3. Informácia o stave legislatívneho konania k návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa navrhuje novelizácia ustanovení § 248a, § 249 a § 249a Trestného zákona týkajúcich sa kriminality v oblasti kultúrneho dedičstva (predkladá zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky)  
4. Informácia o zákonných možnostiach účasti archeológov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Krajských pamiatkových úradov na domových prehliadkach a  prehliadkach iných priestorov v  trestných veciach poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva  podľa § 249 Trestného zákona, ak príslušné orgány nedisponujú odbornými vedomosťami v  oblasti archeologických nálezov a archeologických nálezísk  (predkladá zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky)
5. Informácia o spôsobe vybavenia troch oznámení polície o podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 207/2009 Z. z. predajcami predmetov kultúrnej hodnoty pre absenciu vedenia evidencie predmetov kultúrnej hodnoty podľa § 7 ods. 3 zákona č. 207/2009 Z. z. (predkladá zástupca sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky)
6. Rôzne
7. Záver

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy