Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2023, pondelok
 

Urbi et Orbi pápeža Františka

Bratislava, 29. 12. 2020

pápež v kostole

Vďaka Dieťaťu sme všetci bratmi

Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca Františka pri príležitosti vianočného požehnania mestu Rím a celému svetu „Urbi et Orbi“. Predniesol ho v piatok 25. decembra na poludnie v mediálnom prenose z Auly požehnaní, ktorá sa nachádza za priečelím Baziliky sv. Petra. Prítomných bolo niekoľko desiatok spolupracovníkov Svätého Otca z radov kňazov, rehoľníkov i laikov, ako aj zástupcovia bezpečnostných zborov Vatikánu i Talianska. Po udelení slávnostného apoštolského požehnania latinskou formulou pápež František vyslovil slová vďaky a ako zvyčajne poprosil o modlitbu za seba.

„Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

Chcel by som všetkým priniesť posolstvo, ktoré Cirkev ohlasuje v tento sviatok slovami proroka Izaiáša: „Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn“ (Iz 9,5).

Narodilo sa dieťa: narodenie je vždy prameňom nádeje, je životom, ktorý sa rozvíja, je prísľubom budúcnosti. A toto Dieťa, Ježiš, „sa nám narodil“: „nám“ bez hraníc, bez výsad a vylučovania. Dieťa, ktoré Panna Mária porodila v Betleheme, sa narodilo pre všetkých: je to ten „syn“, ktorého Boh dal celej ľudskej rodine.

Vďaka tomuto Dieťaťu sa všetci môžeme obrátiť na Boha s oslovením „Otec“, „Otecko“. Ježiš je Jednorodený; nik iný nepozná Otca, iba on. No on prišiel na svet práve preto, aby nám zjavil tvár Otca. A tak, vďaka tomuto Dieťaťu, všetci sa môžeme nazývať a naozaj byť bratmi: z každého kontinentu, z každého jazyka a kultúry, s našimi identitami a odlišnosťami, a predsa všetci bratia a sestry.

V tejto historickej chvíli, poznačenej ekologickou krízou a vážnymi ekonomickými a sociálnymi nerovnováhami, sťaženými pandémiou koronavírusu, potrebujeme viac než inokedy bratstvo. A Boh nám ho ponúka tým, že nám dáva svojho Syna Ježiša: nie akési bratstvo spočívajúce v krásnych slovách, abstraktných ideáloch, neurčitých pocitoch... Nie. Bratstvo postavené na skutočnej láske, schopné stretnúť druhého odlišného odo mňa, spolutrpieť jeho bolesti, priblížiť sa a postarať sa, aj keď nie je z mojej rodiny, z môjho etnika, z môjho náboženstva; líši sa odo mňa, no je mojím bratom, je mojou sestrou. A to platí aj vo vzťahoch medzi ľuďmi a národmi: všetci sú bratmi!

Vo Vianociach oslavujeme svetlo Krista, prichádzajúceho na svet, a on prichádza pre všetkých: nie iba pre niektorých. Dnes, v tomto čase prítmia a neistôt z dôvodu pandémie, sa ukazujú rozličné svetlá nádeje, ako sú objavy vakcín. Ale aby tieto svetlá zasvietiť a priniesť nádej celému svetu, musia byť k dispozícii všetkým. Nemôžeme dopustiť, aby nám uzavreté nacionalizmy bránili žiť ako opravdivá ľudská rodina, akou sme. Nesmieme ani dopustiť, aby nás vírus radikálneho individualizmu premohol a urobil nás ľahostajnými k utrpeniu iných bratov a sestier. Nemôžem stavať seba samého pred iných dávajúc zákony trhu a patenty vynálezov nad zákony lásky a zdravia ľudstva. Žiadam všetkých: zodpovedných štátov, podnikov, medzinárodných organizácií, aby podporovali spoluprácu, a nie konkurenciu, a aby hľadali riešenie pre všetkých: vakcíny pre všetkých, zvlášť prenajzraniteľnejších a najnúdznejších vo všetkých oblastiach planéty. Na prvom mieste sú zraniteľnejší a núdznejší.

Betlehemské Dieťa nech nám teda pomôže byť k dispozícii, byť veľkodušnými a solidárnymi, najmä voči tým najkrehkejším osobám, chorým a tým, čo sa v tomto čase ocitli bez práce alebo sa nachádzajú vo veľkých ťažkostiach pre ekonomické dôsledky pandémie, ako i ženám, ktoré sa v týchto mesiacoch izolácie stali obeťou domáceho násilia.

Tvárou v tvár výzve, ktorá nepozná hranice, nemožno zdvíhať bariéry. Všetci sme na rovnakej lodi. Každá osoba je mojím bratom. V každom vidím odraz Božej tváre a v tých, čo trpia, badám Pána, ktorý ma žiada o pomoc. Vidím ho v chorom, v chudobnom, v nezamestnanom, v tom, ktorý je postavený na okraj, v migrantovi a v utečencovi: všetci sú bratmi a sestrami!

V deň, keď sa Božie Slovo stáva dieťaťom, obráťme pohľad na mnohé, premnohé deti, ktoré na celom svete, zvlášť v Sýrii, v Iraku a v Jemene, ešte stále platia vysokú daň vojny. Ich tváre nech otrasú svedomiami ľudí dobrej vôle, aby sa riešili príčiny konfliktov a s odvahou sa usilovalo o budovanie pokojnej budúcnosti.

Nech je toto príhodný čas na uvoľnenie napätí na celom Blízkom východe a vo východnom Stredomorí.

Dieťa Ježiš nech uzdraví rany milovaného sýrskeho ľudu, ktorý už desaťročie vyčerpáva vojna a jej dôsledky, navyše zhoršené pandémiou. Nech prinesie útechu irackému ľudu a všetkým, čo sa namáhajú na ceste zmierenia, zvlášť Jezídom, tvrdo zasiahnutým poslednými rokmi vojny. Nech prinesie pokoj Líbyi a umožní, aby nová fáza prebiehajúcich rokovaní ukončila každú formu agresivity v krajine.

Betlehemské Dieťa nech daruje bratstvo zemi, ktorá ho videla narodiť sa. Izraelčania a Palestínčania nech znovu nadobudnú vzájomnú dôveru na hľadanie spravodlivého a trvalého mieru prostredníctvom priameho dialógu, schopného poraziť násilie a prekonať endemické zášte, aby vydávali svetu svedectvo o kráse bratstva.

Hviezda, ktorá osvetlila vianočnú noc, nech vedie a povzbudzuje libanonský ľud, aby v ťažkostiach, ktorým čelí, s podporou medzinárodného spoločenstva nestratil nádej. Knieža Pokoja nech pomáha zodpovedným v krajine, aby odložili čiastkové záujmy a usilovali sa seriózne, čestne a transparentne o to, aby sa Libanon vydal na cestu reforiem a pokračoval vo svojom povolaní slobody a pokojného spolunažívania.

Syn Najvyššieho nech podporí úsilie medzinárodného spoločenstva a dotyčných krajín v pokračovaní prímeria v Náhornom Karabachu, ako aj vo východných oblastiach Ukrajiny, a v posilňovaní dialógu ako jedinej cesty, ktorá vedie k pokoju a zmiereniu.

Božské Dieťa nech uľaví v utrpení obyvateľov Burkiny Faso, Mali a Nigeru, zasiahnutých ťažkou humanitárnou krízou, pri koreňoch ktorej sú extrémizmy a ozbrojené konflikty, ale aj pandémia a iné prírodné nešťastia; nech dá, aby sa skončili násilnosti v Etiópii, kde sú kvôli zrážkam mnohé osoby donútené utekať; nech prinesie útechu obyvateľom oblasti Cabo Delgado na severe Mozambiku, obetiam násilia medzinárodného terorizmu; nech podnieti zodpovedných v Južnom Sudáne, v Nigérii a v Kamerune, aby pokračovali na ceste bratstva a začatého dialógu.

Večné Slovo Otca nech je zdrojom nádeje pre Americký kontinent, obzvlášť zasiahnutý koronavírusom, čo prehĺbilo tie mnohé utrpenia, ktoré naň doliehajú, často sťažené dôsledkami korupcie a obchodovania s drogami. Nech pomôže prekonať nedávne sociálne napätia v Čile a ukončiť trápenia venezuelského ľudu.

Nebeský kráľ nech ochraňuje národy bičované prírodnými katastrofami v juhovýchodnej Ázii, zvlášť na Filipínach a vo Vietname, kde početné búrky spôsobili záplavy s ničivým dopadom na rodiny, ktoré obývajú tie končiny, v zmysle strát na ľudských životoch, škôd na životnom prostredí a dôsledkov pre miestne ekonomiky.

A pri myšlienke na Áziu nemôžem zabudnúť na národ Rohingov: Ježiš, narodený ako chudobný medzi chudobnými, nech prinesie nádej do ich utrpenia.

Drahí bratia a sestry,

„Chlapček sa nám narodil“ (Iz 9,5). Prišiel nás zachrániť! On nám ohlasuje, že bolesť a zlo nemajú posledné slovo. Vzdávať sa pred násilím a nespravodlivosťou by znamenalo odmietnuť radosť a nádej Vianoc.

V dnešný sviatočný deň sa zvlášť obraciam v myšlienkach na tých, čo sa nenechávajú premôcť nepriaznivými okolnosťami, ale sa usilujú prinášať nádej, útechu a pomoc, ujímajúc sa tých, čo trpia a sprevádzajúc tých, čo sú osamotení.

Ježiš sa narodil v maštali, no zahrnutý láskou Panny Márie a sv. Jozefa. Tým, že sa narodil v tele, Boží Syn posvätil rodinnú lásku. Moje myšlienky smerujú v tejto chvíli k rodinám: k tým, čo sa dnes nemôžu spolu stretnúť, ako aj k tým, čo sú donútené zostať doma. Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery; miesto prijímajúcej lásky, dialógu, odpustenia, bratskej solidarity a zdieľanej radosti, prameňa pokoja pre celé ľudstvo.

Požehnané Vianoce všetkým!“

-

Po modlitbe Anjel Pána a udelení apoštolského požehnania Svätý Otec dodal:

„Drahí bratia a sestry, obnovujem svojej blahoprianie požehnaných Vianoc všetkým vám, v spojení zo všetkých kútov sveta cez rozhlas, televíziu a iného kumunikačné prostriedky. Ďakujem vám za vašu duchovnú prítomnosť v tento deň charakterizovaný radosťou. V týchto dňoch, v ktorých atmosféra Vianoc pozýva ľudí stať sa lepšími a bratskejšími, nezabudnime sa modliť za rodiny a komunity, ktoré žijú uprostred veľkého utrpenia. Prosím, naďalej sa modlite aj za mňa. Dobrú chuť k vianočnému obedu a dovidenia!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Marek Vaňuš SVD)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy