Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2022, nedeľa
 

Zabezpečenie individuálnych školení formou kurzov pre zamestnancov Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR

02. 02. 2022Vážený dodávateľ,

Verejný obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava, vo veci verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie individuálnych školení formou kurzov pre zamestnancov Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR“, ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle MVSR dňa 02.02.2022. V  súlade s ustanovením § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Vám oznamuje zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.  

Odôvodnenie

Verejný obstarávateľ môžezrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.  

Ďakujeme Vám za prejavený záujem a akceptovanie zrušenia súťaže. Zadávanie predmetnej zákazky sa zopakuje v najbližšom možnom čase vyhlásením nového verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

 

Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy - materiálno technické zabezpečenie (PDF, 538 kB)

 

Vzdelávanie - inovatívne metódy inkluzívneho vzdelávania v predprimárnej edukácii.

Dôležité oznamy

 Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy - materiálno technické zabezpečenie (PDF, 538 kB)

12.12. 2018

Vzdelávanie - inovatívne metódy inkluzívneho vzdelávania v predprimárnej edukácii (NP PRIM)

18.04.2019