Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Štátna tajomníčka Lucia Kurilovská

Lucia Kurilovská (JPG, 15 MB)

Dr.h.c. Prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.


Vzdelanie  

2017
Univerzita Komenského v Bratislave (prof.)
Policejní akademie České republiky v Praze (dr. h .c)

2014
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva (doc.)

1994 - 1998
Univerzita Komenského v Bratislave (PhD.)

1985 - 1989
Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr.)

Pracovné skúsenosti

2014 – 2023
Akadémia PZ v Bratislave
rektorka

2013 – 2016
Ministerstvo spravodlivosti SR
poradkyňa ministra spravodlivosti

2012 – 2013
Ministerstvo spravodlivosti SR
sekcia trestného práva
generálna riaditeľka

2008 – dosiaľ
Ústav štátu a práva SAV
vedúca vedecká pracovníčka

1993 – dosiaľ
Právnická fakulta UK v Bratislave
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

1989 – 1993
právnička pre zahraničný obchod a novokonštituované súkromné spoločnosti

Bezpečnostné previerky

previerka NBÚ na stupeň utajenia „dôverné“ platná do 8. októbra 2029

Členstvo v profesných a iných organizáciách

 Vedecké rady vysokých škôl a univerzít

 • Vedecká rada Akadémie Policajného zboru v Bratislave
 • Vedecká rada Policajnej akadémie v Prahe
 • Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Vedecká rada Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
 • Vedecká rada Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline
 • Vedecká rada Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vedecká rada Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši
 • Vedecká rada Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
 • Vedecká rada Európskeho ústavu práva a súdneho inžinierstva v Hodoníne

Riadiace orgány medzinárodných organizácií

 • členka Správnej Rady CEPOL - Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
 • členka Predsedníctva MEPA - Mitteleuropäische Polizeiakademie

Redakčné rady

 • Vedecká rada časopisu „Technology, Computer Science, Safety Engineering"
 • Redakčná rada vedeckého časopisu „Policajná teória a prax“
 • Redakčná rada vedeckého časopisu „Institutiones  Administrationis – Journal of Administrative Sciences“
 • Redakčná rada časopisu „Public Governance, Administration and Finances Law Review“
 • Redakčná rada vedeckého časopisu „Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava“
 • Redakčná rada vedeckého časopisu „NBP - Journal for Criminalistics and Law“ (do 23. septembra 2022)

Pracovné a expertné skupiny, komisie

 • medzirezortná pracovná skupina pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (2012 – 2016),  
 • pracovná skupina pre implementáciu smerníc EÚ pri Ministerstve spravodlivosti SR  (2012- 2016)
 • Rada pre probáciu a mediáciu pri Ministerstve spravodlivosti SR  (2012-2016)
 • predsedníčka komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre novelizácie trestných kódexov (2012-2016)
 • predsedníčka komisie Ministerstva spravodlivosti SR prezavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb (2012-2016)
 • členka komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre implementácie smerníc v súvislosti s obeťami trestných činov (2012 - 2017)
 • podpredsedníčka komisie pre elektronický monitoring pri Ministerstve spravodlivosti SR  (2012-2016)
 • Komisia zriadená ministrom spravodlivosti na analýzu možnej aplikácie Ústavu pre výkon trestu odňatia slobody matiek s deťmi (2014- 2016)
 • predsedníčka akreditačnej  komisie Ministerstva vnútra SR pre policajné vzdelávanie (2014 - 2023)
 • Rada vlády pre prevenciu kriminality pri Ministerstve vnútra SR (2012-2023)
 • Rada vlády pre protidrogovú politiku štátu pri Ministerstve zdravotníctva SR (2012-2016)
 • Medzirezortná terminologická komisia Bezpečnostnej rady SR
 • členka medzirezortného expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou (2012-2015)
 • Slovenská rektorská konferencia (2014- 2023)
 • viceprezidentka Slovenskej rektorskej konferencie (2018 - 2023)
 • členka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu
 • členka Komisie pre nominácie na Cenu Karlovarských právnických dní
 • členka Disciplinárnej komisie Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • členka Rady ŠVOČ na PFUK (do 2014)
 • členka Akademického senátu UK (do 2014)
 • predsedníčka legislatívnej komisie Akademického senátu UK (do 2014)
 • disciplinárne senáty pre postih sudcov (do 2020)
 • kandidát na člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu sudcu a za kandidáta na člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu predsedu súdu (do 2020)
 • členka odborovej komisie v doktorandských študijných programoch trestné právo (PF UK)
 • členka Komisie pre voľbu a odvolávanie verejných funkcionárov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky (od 2020)
 • členka Legislatívnej komisie Úradu pre verejné obstarávanie (2020)
 • členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 9205 VO0 ,,Bezpečnostné vedy'' v študijnom programe „Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku" a v študijnom programe „Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe"
 • členka Expertnej skupiny pre prípravu Zákona o podpore regionálneho rozvoja (2021-2023)
 • členka Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave (od 2022)
 • kandidátka na člena výberovej komisie pre výberové konania na funkciu predsedu súdu (od 2023)
 • členka Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (od 2023)

 

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]