Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Čo prinesie regionálna platforma v oblasti pomoci obetiam trestných činov?

25. 01. 2021

Pomoc obetiam trestných činov (ďalej len „pomoc obetiam“) venuje významnú pozornosť nastaveniu spolupráce medzi inštitúciami, ktoré poskytujú pomoc alebo prichádzajú do kontaktu s obeťami, prípadne dokážu ovplyvniť prístup k potrebným službám. S týmto cieľom je na úrovni každého kraja tvorená Regionálna platforma pre pomoc obetiam trestných činov (ďalej len „regionálna platforma“), ktorej zámerom je podpora a posilnenie úsilia smerujúceho k adekvátnej a kvalitnej pomoci či ochrane.

Cieľom tvorby regionálnych platforiem je:

- pomoc obetiam trestných činov;

- nastavenie a posilnenie spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami a poskytovateľmi služieb v danom kraji;

- identifikácia nedostatkov v oblasti prístupu obetí trestných činov k potrebným službám;

- navrhovanie riešení legislatívnej aj nelegislatívnej povahy pre zlepšenie identifikovaných nedostatkov;

- posilnenie prevencie v jednotlivých regiónoch v závislosti od ich potrieb.

Regionálna platforma je v každom kraji budovaná prostredníctvom jednotlivých informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „informačná kancelária“), ktoré sú v realizácii odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, a v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách), Ministerstvom spravodlivosti SR (Centrum právnej pomoci), so zástupcami polície, s predstaviteľmi regionálnej a miestnej samosprávy, so zástupcami občianskych združení a ďalšími. Záujem o vstup do regionálnej platformy prejavili tiež niektorí zástupcovia prokuratúry, súdov, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných a mestských úradov či neziskových organizácií, s ktorými bola aktívne budovaná spolupráca už v predošlom období (sieťovacie stretnutia).

  regionálna platformaFoto: zasadnutie regionálne platformy pre Trenčiansky kraj

Ešte pred koncom roka 2020 sa konali úvodné informatívne stretnutia, na ktorých sa zúčastnili všetci, ktorí majú záujem pomenúvať nedostatky a aktívne sa podieľať na hľadaní riešení. Stretnutia (vzhľadom na aktuálnu celospoločenskú situáciu konané on-line) viedol riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a zároveň gestor pomoci obetiam Jozef Halcin.

Na stretnutiach účastníkom v úvode pripomenul zmysel pomoci obetiam, ciele, doposiaľ uskutočnené aktivity a ich výsledky a predstavil plánované zámery do ďalšieho obdobia. Pozornosť upriamil aj na mapu pomoci, pričom zúčastnených vyzval, aby v prípade, že sa v nej nenachádzajú, pre doplnenie kontaktovali pracovníkov informačných kancelárií. Uvedení pracovníci zároveň informovali o tom, s obeťami akých trestných činov sa najčastejšie stretávajú a aké sú potreby obetí, ktoré sa obracajú so žiadosťou o pomoc na informačné kancelárie. Následne bol predstavený zámer a cieľ budovaných platforiem.

Zástupcovia zúčastnených subjektov dostali priestor na to, aby pomenovali konkrétne problémy, s ktorými sa v oblasti prístupu obetí trestných činov k službám v praxi stretávajú a považujú ich za najdôležitejšie. Diskusie sa v závislosti od jednotlivých krajov líšili, ale často opakujúcimi sa témami boli:

- potreba budovania špeciálnych výsluchových miestností pre detské a obzvlášť zraniteľné obete trestných činov;

- zabezpečenie a posilnenie preventívnych aktivít v ohrozených regiónoch;

- posilnenie prevencie na školách;

- prevencia sekundárnej viktimizácie obetí trestných činov;

- podpora a rozvoj medzisektorovej spolupráce a iné.

Zámerom tejto iniciatívy je vybudovať národnú platformu, ktorá bude zastrešovať činnosť všetkých ôsmich regionálnych platforiem. Na národnú platformu budú prenášané podnety a významné témy identifikované odborníkmi z regiónov, ktoré by vo finále mali byť vypočuté, objasnené a zodpovedané. „Túto iniciatívu hodnotíme pozitívne, pretože umožňuje odborný dialóg v otázkach spravodlivosti a čo najefektívnejšej pomoci pre obete trestných činov v danom regióne. Nakoľko nás v Trnavskom kraji na vytvorenie platformy oslovili už štyri organizácie, dúfam, že táto konkrétna bude skutočne fungovať a plniť svoje ciele,“ vyjadrila sa psychologička a výkonná riaditeľka OZ Pomoc obetiam Iveta Schusterová.

regionálna platformaFoto: Tím IK Trnava s odborníčkou na právnu oblasť Antóniou Mikulíkovou počas stretnutia regionálnej platformy

Platformy, aj napriek už absolvovaným stretnutiam, sú priebežne prístupné aj ďalším zástupcom subjektov, ktorých sa oblasť pomoci obetiam týka. V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce majú odborníci možnosť osloviť niektorú z informačných kancelárií.

Po pilotných stretnutiach sa začína komunikácia s relevantnými rezortmi a subjektmi. Zároveň podnety, ktoré sa dajú riešiť na regionálnej úrovni, prevezmú informačné kancelárie.