Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Efektívny boj proti obchodovaniu s ľuďmi nie je možný bez spolupráce

24. 06. 2019

Hoci je problematika boja proti obchodovaniu s ľuďmi po viacerých líniách v gestorstve rezortu vnútra, je dôležité zdôrazniť, že efektívny boj proti tomuto druhu závažnej kriminality nie je možné realizovať bez spolupráce s ďalšími inštitúciami. Povedal to štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, ktorý je zároveň národným koordinátorom pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, počas otvorenia 3. kola hodnotenia SR k implementácii Dohovoru Rady Európy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Dialo sa tak počas návštevy skupiny expertov GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Being - greta), ktorá prebiehala v dňoch 18. až 21. júna 2019 v Bratislave. Hodnotiteľmi SR sú prezident GRETA Davor Derenčinović, člen GRETA Mihai Şerban a administrátori sekretariátu Dohovoru Rady Európy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi Mats LindbergNatacha de Roeck. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorí na ňom informovali o zasadnutiach Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ako aj o témach, ktorým sa expertná skupina najčastejšie venuje.

Zasadnutie sa konalo v dňoch 18. až 21. 6. 2019 v Bratislave.

„Štatút Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi je aktuálne v procese novelizácie v spolupráci so všetkými členmi uvedenej skupiny. Okrem zasadnutí expertnej skupiny bola zriadená pravidelná pracovná skupina zo zástupcov MV SR, mimovládneho sektora a ďalších prizvaných inštitúcií podľa aktuálne riešených problémov. Stretávajú sa na trojmesačnej báze. Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality bolo ako zariadenie rezortu organizačnou zmenou začlenené priamo pod moju pôsobnosť. To zefektívňuje procesy súvisiace so zabezpečovaním pomoci a podpory pre obete," povedal R. Urbanovič.

Za najdôležitejší posun v uplynulom období označil R. Urbanovič prijatie zákona o obetiach trestných činov: „Ten, okrem iného, definuje obeť obchodovania s ľuďmi ako obzvlášť zraniteľnú. Novelizácia zákona o zdravotnom poistení zasa vytvorila podmienky pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia pre všetky obete obchodovania s ľuďmi zaradené do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.“

Na úrovni rezortu vnútra bol prijatý nový interný dokument k zabezpečeniu služieb pre obete obchodovania s ľuďmi. V spolupráci s ďalšími inštitúciami boli vytvorené aj interné normy zabezpečujúce ľahší a efektívny prístup obetí ku komplexným službám sociálneho systému a asistovaných dobrovoľných návratov. Vzhľadom na špecializovanú príslušnosť Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru sa pre trestný čin obchodovania s ľuďmi tiež naďalej venuje úsilie na skvalitňovanie procesu odhaľovania a vyšetrovania týchto trestných činov.

„Výzvy, ktoré pred nami stoja, sa týkajú najmä spolupráce so súkromným sektorom pri potieraní pracovného vykorisťovania, prístupu obetí k službám zdravotnej starostlivosti na jednom mieste, ako aj kontinuálneho zlepšovania národného referenčného mechanizmu," uzavrel štátny tajomník.

Za bližšie informácie ďakujeme Sekretariátu št. tajomníka MV SR