Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomáhajú aj v Prešovskom kraji

30. 05. 2023

Ministerstvo vnútra SR predstavilo verejnosti doteraz v rámci kampane „Tisíc dôvodov pomoci“ tri svoje pracoviská - bratislavskú, trenčiansku a trnavskú informačnú kanceláriu pre obete trestných činov (IK). Tento týždeň upriamujeme pozornosť na IK  Prešov, ktorú navštevujú občania s najrôznejšími problémami počnúc domácim násilím, susedskými spormi, podvodmi až po prejavy šikanovania.

Cieľom aktuálne prebiehajúcej informačnej kampane je upozorniť obete a potenciálne obete trestných činov na to, že služby informačných kancelárií sú dostupné po celom Slovensku bezplatne a pre rôzne cieľové skupiny akejkoľvek vekovej kategórie.

 Poskytovanie podporných služieb na verejne prístupných a známych miestach

Systémová služba tohto charakteru je v našej krajine jedinečnou svojho druhu a jej fungovanie závisí od spolupráce s jednotlivými partnermi. Cieľom IK je poskytovanie podporných služieb na verejne prístupných a známych miestach. Od roku 2019 poskytli slovenské IK v ôsmich krajských a ôsmich okresných mestách pomoc a podporu pre viac ako 3 200 klientov. V 1 425 prípadoch pracovníci poskytli pomoc občanom vo veku od 18 do 60 rokov. V 1 061 prípadoch šlo o seniorov vo veku nad 60 rokov. V 51 prípadoch šlo o deti a mládež do 18. roku veku. V 697 prípadoch sa klient rozhodol neuviesť svoj vek. Z celkového počtu klientov bolo 1 234 mužov, 1 996 žien a 5 detí.

Klientami prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy

Občania, s ktorými sa pracovníci IK Prešov stretávajú, prichádzajú z rôznych dôvodov – ide o obete podvodov na senioroch či domáceho násilia, ale aj o klientov prichádzajúcich z dôvodu rodinnoprávnych a občianskoprávnych sporov a tiež šikanovania. Služby IK v Prešove a jej detašovaného pracoviska v Poprade od roku 2019 do týchto dní (máj 2023) vyhľadalo 321 občanov. Z hľadiska veku šlo o 185 občanov vo veku od 18 do 60 rokov, 69 seniorov vo veku nad 60 rokov, 166 prípadov bez uvedenia veku a 1 klient bol vo veku do 18 rokov. Zo všetkých klientov IK Prešov prevažujú ženy (195).

Informačná kancelária pre obete trestných činov Prešov

 Šikanovanie riešené v prešovskej IK v 25 prípadoch

Šikanovanie sa môže diať v priamom kontakte, alebo v on-line prostredí a postihované môže byť pod viacerými skutkovými podstatami trestných činov ako napr. vydieranie, nebezpečné vyhrážanie/prenasledovanie, ohováranie, ublíženie na zdraví, príp. ak ku konaniu dochádza v on-line prostredí aj ako nebezpečné elektronické obťažovanie, rozširovanie detskej pornografie a i. V súvislosti s vyššie uvedeným konaním sa na IK Prešov s požiadavkou o pomoc obrátilo celkom 25 klientov. Šikanovanie však môže napĺňať aj skutkovú podstatu iných trestných činov, napr. krádež alebo skutkovú podstatu priestupku. Ako príklad uvádzame dva riešené prípady na informačných kanceláriách*:

  • Na pracovisko sa obrátili zástupkyne nemenovanej školy s prosbou o nasmerovanie a následné organizovanie vzdelávacích preventívnych aktivít. Učiteľský kolektív zistil, že na sociálnych sieťach sú zdieľané nahé fotografie jednej zo študentiek. Škola dokázala identifikovať, kto tieto správy rozširuje. Študenti si vytvorili falošný profil, pomocou ktorého obeť zmanipulovali, aby naň poslala svoje nahé fotografie. Škola bola usmernená na podanie podnetu polícii, ako aj oddeleniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK). Na škole bolo následne v spolupráci s pracovníkmi IK zorganizovaných niekoľko vzdelávacích preventívnych aktivít, na ktorých participovala aj koordinátorka ochrany detí pred násilím. Vedeniu školy bolo zároveň odporúčané kontaktovať príslušné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
  • Klientkou je matka žiačky ZŠ, ktorá sa na IK obrátila z dôvodu poskytnutia podpory v súvislosti s on-line šikanovaním páchaným na jej zdravotne postihnutej dcére zo strany spolužiakov. Počas vyučovania jej spolužiaci vytvorili anketu, v ktorej mali deti hlasovať, či sú napr. ZA likvidáciu dievčaťa a i. On-line šikanovanie následne prešlo do šikanovania v triede už aj počas vyučovania. Klientka v tejto veci upovedomila aj zamestnancov školy, ale k zmene nedošlo. Pracovníci IK klientku poučili, poskytli informačnú podporu, usmernenie a kontakt na príslušné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, a to z dôvodu akútnej potreby pomoci pre jej dcéru. Zo strany IK bolo bezodkladne zaslané oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin​. Súčasne bolo bezodkladne zaslané aj upozornenie orgánu SPODaSK na porušovanie práv dieťaťa. Pracovníci IK príslušnú školu oslovili s možnosťou realizácie vzdelávacích preventívnych aktivít na tému “Šikanovanie a kyberšikanovanie”. 

 Vzdelávacie aktivity na školách môžu pomôcť v prevencii vzniku šikanovania

 Okrem priamej komunikácie s klientmi sú súčasťou pomoci obetiam trestných činov aj vzdelávacie preventívne aktivity. A práve deti a mládež sú jednou z cieľových skupín, ktorým sa pracovníci IK venujú - s témami ako napr. “Šikanovanie a kyberšikanovanie”, “Internetová bezpečnosť”, “Nenávistné prejavy”, “Mediálna gramotnosť” či “Prevencia obchodovania s ľuďmi”. Prešovská IK zrealizovala doposiaľ  180 týchto aktivít pre viac než 6 000 účastníkov.

* Príbehy sú pre bezpečnosť klientov upravené a akákoľvek podoba so skutočnými osobami a aktuálnymi udalosťami je čisto náhodná. 

 Deň otvorených dverí v IK Prešov vo štvrtok 1. 6. 2023

 Na informačné kancelárie sa môžu obrátiť obete akéhokoľvek trestného činu, napr. aj v prípade nenávistných prejavov, domáceho  násilia či v prípade násilných trestných činov. Aj o tom sa budú môcť občania a široká verejnosť presvedčiť osobne počas Dňa otvorených dverí Informačnej kancelárie pre obete trestných činov Prešov v Klientskom centre na Námestí mieru 3 dňa 1. 6. 2023 v čase od 8:00 do 15:00 hodiny, kedy sa môžu osobne pozhovárať s jej pracovníkmi.

Informačné kancelárie od 1. februára 2023 vykonávajú svoju činnosť v zmysle zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.