Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Je možné zlepšiť súčasný mechanizmus spolupráce v EÚ v oblasti radikalizácie?

18. 06. 2019

V belgickom Bruseli sa 17. júna 2019 na rokovaní Riadiaceho výboru pre radikalizáciu zišla skupina expertov na vysokej úrovni. V záverečnej správe odporúčajú v priebehu roka 2019 vyhodnotiť pokrok dosiahnutý v rámci navrhovaného mechanizmu spolupráce Európskej únie. Za Slovenskú republiku sa na stretnutí zúčastnila Dominika Ďuranová z odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Hodnotenie by sa malo na základe prehľadu rôznych činností a výsledkov stanovených v rámci strategických usmernení zamerať predovšetkým na to, či existujúci mechanizmus (t. j. Riadiaci výbor, Sieť tvorcov politík prevencie a štruktúra spolupráce a podpory v rámci Komisie) účinne prispel k dosiahnutiu hlavných cieľov a akčných plánov. Účelom tohto hodnotenia  je posúdenie, či súčasné fungovanie reaguje na identifikované potreby, prípadne, či existuje priestor na zlepšenie súčasného mechanizmu spolupráce v rámci EÚ.

Na základe diskusie Riadiaceho výboru  pre radikalizáciu sa dospelo k návrhu, že krátko po lete Komisia členským štátom zašle aktualizovanú a rozšírenú verziu prehľadu aktivít,  ako aj žiadosť o spätnú väzbu o dohodnutých cieľoch a referenčných kritériách hodnotenia. Následne, začiatkom októbra 2019 Komisia zanalyzuje výsledky a usporiada diskusiu o záveroch a ďalších možných krokoch Riadiaceho výboru s cieľom predstaviť výsledky na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

:)

Medzi hlavné opatrenia, ktoré sa doteraz vykonali, patrí napríklad Akčný plán pre väzenia a probáciu, rehabilitáciu a reintegráciu. Celkovým cieľom iniciatív v rámci tohto akčného plánu je posilniť reakcie zamerané na radikalizáciu vo väzení a získať komplexný prehľad o existujúcich reakciách zdieľaním poznatkov.

Ďalšími opatreniami sú Akčný plán multisektorálneho prístupu a Akčný plán o ideológii a polarizácii.Celkovým cieľom iniciatív v rámci tohto akčného plánu je vyvinúť cielené reakcie a zároveň prekonať polarizáciu v spoločnosti prostredníctvom zlepšenia nášho chápania úlohy ideológie v procese radikalizácie a zmapovania rozvoja iniciatív a prístupov na posilnenie komunít a ich vedúcich predstaviteľov.

Témy týkajúce sainiciatív Akčného plánu pre zraniteľné skupiny so zameraním na zdravotnú a sociálnu starostlivosť sú málo preskúmané. Ich celkovým cieľom bude získať prehľad o postupoch a programoch v rámci celej EÚ, poskytovať usmernenie a odbornú prípravu pre odborníkov, najmä v otázkach súvisiacich s duševným zdravím a v širšom zmysle s cieľom zvýšiť informovanosť tvorcov politík o rizikách a dôsledkoch v oblasti ľudských práv vo vzťahu k násilnému extrémizmu.