Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na internete je xenofóbia

Bratislava, 10. 07. 2020

Začiatok letných prázdnin sa na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR niesol v mene dôležitých stretnutí. Jedným z nich bolo zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (ďalej len „výbor“), ktoré viedol minister vnútra SR a zároveň predseda výboru Roman Mikulec. Zástupcovia štátnej správy aj mimovládneho sektora okrem iného na stretnutí v tajnej voľbe zvolili novú podpredsedníčku výboru či prebrali vyhodnotenie plnenia úloh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019.

Na stretnutí výboru sa prvý raz zúčastnili aj jeho noví členovia, ktorí prítomným priblížili činnosť organizácií, v ktorých pôsobia. Natália Pindrochová sa v organizácii Mládež ulice venuje práci s mládežou a terciárnej prevencii. V súčasnosti sa zameriavajú najmä na terénnu sociálnu prácu s deťmi a mládežou, prácu v rodinách a komunitnú prácu, a to aj v sociálne znevýhodnenom prostredí. Maroš Chmelík predstavil Centrum komunitného organizovania, ktoré má snahu pomáhať budovať otvorenejšiu a tolerantnejšiu občiansku spoločnosť na Slovensku tým, že podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania. V rámci Banskobystrického samosprávneho kraja okrem iného spolupracujú s 32 školami na vzdelávacích aktivitách podporujúcich kritické myslenie.

VRAX

Tajnou voľbou bola na post podpredsedníčky výboru jednohlasne zvolená Zuzana Havírová z Rómskeho advokačného a výskumného strediska. Tajomníčka výboru oznámila vznik novej pracovnej skupiny zameranej na systematickú komunikáciu a koordináciu subjektov zaoberajúcich sa antisemitizmom v SR a zhrnula pôsobenie už existujúcich pracovných skupín za rok 2019. Ide o:

  1. Legislatívnu pracovnú skupinu;
  2. Pracovnú skupinu pre stratégie, koncepcie a analýzy;
  3. Pracovnú skupinu pre vzdelávanie, vedu a výskum a
  4. Pracovnú skupinu pre posudzovanie nenávistných prejavov na internete.

Riaditeľ protiteroristickej centrály národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Martin Smiško vyhodnotil plnenie úloh Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 a upozornil na trendy a výzvy spojené so samoradikalizáciou a internetom.

Výsledkom ďalšej diskusie je potreba užšie spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zvážiť prizývanie zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR (v súvislosti s mentálnym zdravím jednotlivcov) na zasadnutia výboru. Na zasadnutí si prítomní tiež vypočuli od Andrei Cox (OZ digiQ) zistenia z 5. monitorovacieho cvičenia realizovaného v rámci implementácie Kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete s výsledkom, že najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na sociálnych sieťach v SR je xenofóbia.