Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Národné kolo ECPA 2021: Projekty otvárajúce zákutia digitálneho aj skutočného sveta mládeže

30. 09. 2021

ecpa_2021(1)

Dňa 29. septembra 2021 sa na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) uskutočnilo národné kolo Európskej ceny prevencie kriminality (ECPA 2021) na tému “Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline)“.Téma bola určená v rámci slovinského predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN), pričom prihlásené projekty museli spĺňať záväzné kritériá. Výhercom sa stal projekt „Kto je ďalší?“ otvárajúci kontroverzné a tabuizované témy.

Základnou podmienkou na zaradenie projektu do súťaže bolo - v rámci stanovenej témy - jeho zameranie na prevenciu a /alebo znižovanie každodennej kriminality a strachu z kriminality. Obdobie, počas ktorého bol projekt realizovaný, muselo byť riadne vyhodnotené v zmysle jeho dosahu na zníženie kriminality. Projekt mal zároveň mať naplnenú väčšinu alebo všetky svoje ciele, mal byť inovatívny a zahŕňať nové metódy alebo prístupy. Za výhodu sa pri hodnotení považovalo, ak je projekt založený na spolupráci viacerých subjektov či partnerov a je možné ho realizovať aj v iných členských štátoch.

Prihlásené projekty boli prezentované odbornej komisii v zložení:

  1. Katarína Kožuchová – predsedníčka Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (na foto v strede)
  2. Barbora Rajnáková – hlavná metodička Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, OPK KMV SR, Ministerstvo vnútra SR (na foto vľavo)
  3. Petra Barnová – tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, OPK KMV SR, Ministerstvo vnútra SR

ecpa

Výhercom národného kola ECPA 2021 sa so 183 bodmi stal projekt „Kto je ďalší?“. Druhémiesto s počtom bodov 127 získal projekt „NET ETIKA sa nás týka“. Tretiemiesto s počtom bodov 104 obsadil projekt „Chráňme deti pred zlom!!!“. Ako posledný sa umiestnil projekt „UBRÁŇ SA!“ (84 bodov). Projekt „Prevencia kradnutia DPH“ nebol zaradený do súťaže z dôvodu nesplnenia záväzných kritérií.

Popis umiestnených projektov:

Ubráň sa (Akadémia Policajného zboru, Bratislava + Športová škola karate, Bratislava)

Koncept detskej sebaobrany sa skladá z viacerých bojových umení, ale bazálnu platformu tvorí jednoznačne karate – umenie prázdnej ruky. Výhodou fúzie bojových umení je schopnosť ponúknuť aktuálnym, ale najmä potenciálnym členom klubu širšie možnosti, ako sa brániť efektívnejšie a ako využívať repertoár techník a princípov sebaobrany. Tréningy sebaobrany prostredníctvom karate naučia deti riešiť sporné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovaťpravidlá férovej hry v živote. Deti sa vďaka aktívnemu cvičeniu môžu zlepšovať v pohybových schopnostiach, a ich duševná stránka môže byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie. Projekt v sebe zahŕňa všetky činnosti/aktivity, ktoré sú záujmové a súčasne vzdelávacie. Jeho zakladateľkou a inštruktorkou je Kristína Macková.

Chráňme deti pred zlom (ZŠ Široké)

Projekt prezentuje aktívnu spoluprácu školy, rodičov, štátnych aj mimovládnych organizácií v procese primárnej prevencie šikanovania a kyberšikanovania. Táto dlhodobá aktívna spolupráca pomáha rozvíjať zdravý životný štýl, výchovu proti extrémizmu, podporu multikulturalizmu, rasovej a náboženskej tolerancie. Nakoľko je ZŠ príkladom školy s prvkami inklúzie, kde sa popri nerómskych vzdelávajú aj rómski žiaci a žiaci s telesným znevýhodnením, aktivity projektu dlhodobo podporujú pozitívny rozvoj sociálnej klímy a rozvoj princípov sociálnej komunikácie a kooperácie. Žiaci sa pod vedením špeciálnej pedagogičky Miroslavy Zelinkovej zapájajú do kampaní ako sú napr. Biela pastelka či Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť.

PEER program* NET ETIKA sa nás týka (Gymnázium Konštantínova, Prešov)

Projekt prezentuje interný inovatívny rovesnícky program pripravený a realizovaný študentami (seminaristami psychológie) strednej školy, pod supervíziou školskej psychologičky Ľuby Bujňákovej, so zameraním na preventívne aktivity pre rovesníkov (študentov školy) s cieľom šírenia potreby prijatia etiky virtuálneho správania a komunikácie, rozvoja mediálnej gramotnosti a podpory mediálnej hygieny. Súčasťou programu sú aj interaktívne workshopy. Interaktívne workshopy, vedené peer aktivistami (študentami, ktorí program pripravili) umožnia pomocou graficky vizualizovaných mini posterov rozvíjať zásady kultivovaného virtuálneho správania odmietajúceho nevhodný obsah na internete, intoleranciu, rizikové správanie a agresiu všetkých foriem.

ecpaFoto: archív gymnázia

Kto je ďalší? (Miro Drobný, Bratislava)

Celovečerný vzdelávací a výchovný film sa stal najnavštevovanejším školským filmom v histórii Slovenska. V kinách ho videlo cca 50-tisíc žiakov zo 450 škôl. K filmu bola vydaná metodicko-informačná kniha pre rodičov a pedagógov s pozitívnymi správami priamo od mládeže. Súčasťou projektu bolo spustenie prvej a jedinej linky pomoci pre školy a rodičov v oblasti on-line ohrození žiakov a pedagógov. Po celom Slovensku bolo zorganizovaných viac ako sto odborných seminárov s problematikou prevencie mládeže pred on-line hrozbami.

* Preventívny program postavený na filozofii poskytovania psychosociálnej intervencie špeciálne vyškoleným kolegom z radov vrstovníkov.