Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018

23. 10. 2018

logo ECPA

Koncom septembra na Ministerstve vnútra SR zasadala odborná komisia, ktorá hodnotila národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA). Tému „Komunitná policajná činnosť“ (community policing) určilo rakúske predsedníctvo.

Za takúto činnosť sa považuje najmä povzbudzovanie komunity (spoločnosti), aby pomáhala predchádzať kriminalite prostredníctvom poradenstva, rozhovorov v školách, podporovaním susedských hliadok a rôzne iné techniky, zvýšené využívanie hliadok alebo cyklistických hliadok, zvýšenie zodpovednosti úradníkov voči komunitám, ktorým majú slúžiť atď.

Komisia zasadala v zložení: oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru -   mjr. Mgr. Lenka Dingová (na fotografii druhá zľava), Združenie miest a obcí Slovenska - JUDr. Lenka Kollárčiková, Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií SR -  Ing. Ivan Lechner a odbor prevencie kriminality - tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality - Mgr. Petra Barnová (prvá sprava).

ECPA narodne kolo

Do národného kola súťaže sa prihlásili traja súťažiaci. Projekt Občianskeho združenia TENENET s názvom „Komunitné centrum Jánovce a rodina bez závislostí“ odprezentovala PhDr. Elena Kopcová, PhD. Je zameraný najmä na odbornú, sociálnu, psychologickú a špeciálno-pedagogickú individuálnu a skupinovú pomoc a podporu rodinám so závislým členom. Vďaka preventívnym prednáškam na školách a v škôlkach zameraných okrem závislostí na alkohole a drogách aj na šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a rôznu delikventnú činnosť, pomáhajú predchádzať páchaniu trestnej činnosti na primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni. Pri identifikovaní potenciálnych páchateľov trestných činov z cieľovej skupiny maloletých detí a mládeže spolupracujú s učiteľmi, vychovávateľmi, neziskovými sociálnymi organizáciami, UPSVaR, políciou atď. Práve polícia, najmä OR PZ Jelka, im výrazne pomáha pri terénnej sociálnej práci s rodinami ohrozenými závislosťou. V rámci spolupráce s akademickou pôdou zapájajú výskumníkov sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity na identifikáciu rizikových faktorov a kritických bodov závislostí. V súčasnosti toto združenie uskutočňuje svoje aktivity v trnavskom a bratislavskom kraji.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave predstavila projekt „Študenti deťom“, ktorý odprezentovala mjr. RNDr. Tatiana Hajdúková, PhD. spolu s iniciátormi tohto projektu, a to dvomi internými študentmi APZ (príslušníkmi PZ). Tí počas svojho tri roky trvajúceho štúdia na bakalárskom stupni viedli stretnutia s deťmi nad rámec svojich študijných povinností, a to dobrovoľne, bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Projekt pôsobí v oblasti zvyšovania povedomia detí v oblasti možných negatívnych následkov používania informačno-komunikačných technológií, ktoré sú v rámci populácie najviac ohrozované. Začiatočná etapa projektu spočívala v získavaní a analýze informácií o správaní sa detí v on-line prostredí s využitím vlastných prostriedkov a metód PZ priamo v teréne v komunikácii s deťmi. Počas realizácie tohto projektu vznikli viaceré metodiky, ako „Skrývačka“, „Neklameš?“ a metodika s názvom „Viem prestať“. Študenti APZ sa takýmto spôsobom snažia byť pre deti osobným príkladom, aby pomáhali predchádzať kriminalite v on-line prostredí svojím zodpovedným a uvedomelým prístupom.

Za Mesto Bánovce nad Bebravou projekt s názvom „Poznaním k hodnotnému životu“ odprezentoval hovorca mesta Bc. Miroslav Schlesinger. Projekt je úspešne realizovaný od roku 2001. V priebehu jeho realizácie získal viacero lokálnych, národných i medzinárodných ocenení. Zameriava sa na všetky vekové kategórie, vrátane detí predškolského veku, detí s určitým hendikepom, ale aj na seniorov a rôzne pomáhajúce profesie. Realizovaný je formou vzdelávacej a publikačnej činnosti, kurzami sebaobrany a poradenskou činnosťou najmä pre osoby ohrozené kriminalitou. Tematicky sa prioritne zameriava na prevenciu drogovej, majetkovej, násilnej a internetovej kriminality, na riziká súvisiace so sociálnymi sieťami, šikanovanie v školách, prevenciu obchodovania s ľuďmi, programy zamerané na pozitívnu motiváciu a elimináciu nenávistných prejavov v spoločnosti. Súčasťou projektu je práca s marginalizovanou komunitou formou tzv. „Rómskej hliadky“, ktorá v nej plní mediačnú a hliadkovú činnosť. Inovatívnymi formami projektu je využívanie prvkov canisterapie (práca s terapeutickým psom). Projekt je založený na vytváraní aktívnej spolupráce na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni. Adekvátnu pozornosť venuje práci s médiami a publikačnej činnosti.

Komisia vyhodnotila projekty nasledovne:

na 3. mieste sa umiestnila Akadémia Policajného zboru v Bratislave s 231 bodmi,

na 2. mieste sa umiestnilo Občianske združenie TENENET, o. z. s 237 bodmi,

na 1. mieste sa umiestnilo Mesto Bánovce nad Bebravou s 255 bodmi.

V zmysle výzvy na predkladanie projektov do súťaže postúpil výherca národného kola Miroslav Schlesinger do medzinárodného kola a na konferencii Európskej siete pre prevenciu kriminality (EUCPN), ktorá sa uskutoční 4. – 6. decembra 2018 vo Viedni, predstaví svoj projekt, ktorým bude reprezentovať Slovenskú republiku.

Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 € počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi 6. decembra 2018 vo Viedni. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €.