Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

Osveta ako jeden z pilierov prevencie kriminality

15. 04. 2019

V dňoch 11. a 12. apríla 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár na tému „Prevencia vybraných sociálno-patologických javov“. Seminár bol určený pre zástupcov kultúrno-osvetových centier a odborníkov venujúcim sa prevencii rizikového správania sa detí a mládeže, kyberšikanovaniu či prevencii kriminality a diváckeho násilia.

Podujatie zorganizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti (viac na: www.nocka.sk).

Ministerstvo kultúry SR zastupoval riaditeľ cirkevného odboru Ján Juráň. Za odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sa na seminári zúčastnila Elena Buksová, ktorá prítomných informovala o činnosti odboru – najmä o realizovaných preventívnych aktivitách. Okrem iného poukázala aj na Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

Prítomní zástupcovia kultúrno-osvetových centier a ostatní zúčastnení ocenili efektívny prenos informácií z regiónov na národnú úroveň, vzájomnú výmenu správ, ako aj ponúkané možnosti spolupráce, o ktoré prejavili záujem. Spolupráca sa týka najmä miestnej, okresnej a krajskej úrovne, keďže jednou z úloh kultúrno-osvetových centier je aj vzdelávanie a osveta  (nielen v kultúrnej a umeleckej činnosti).