Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. február 2020, utorok
 

Pravidelné stretávanie členov expertnej skupiny prináša výsledky

18. 06. 2019

V rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ pracuje Expertná pracovno-poradná skupina. Jej členovia sa na pravidelných stretnutiach sústreďujú na riešenie, schvaľovanie či diskusiu k jednotlivým témam projektu. Posledné zasadnutie sa konalo 17. júna 2019 a prítomní na ňom okrem iného preberali problematiku detskej pornografie.

Vzhľadom na výsledky analýzy nápadu trestnej činnosti vypracovanej analytickým centrom projektu, bola otvorená diskusia k téme detskej pornografie, ktorá zaznamenala medziročný nárast (2017/2018) až o štyridsať percent. V pôsobnosti policajného zboru sa tejto téme venuje odbor počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície P PZ SR a v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

V nasledujúcom období bude po tomto stretnutí potrebné doplniť štatistiky o podrobnejšie údaje a identifikovať možný zdroj nárastu. Rovnako je nutné nadviazať spoluprácu so subjektami venujúcimi sa tejto problematike. V nadväznosti na podnet zástupcu Jednoty dôchodcov Slovenska sa prerokovalo aj zlepšenie bezpečnosti ďalšej cieľovej skupiny obyvateľstva – seniorov.

:)

Na pravidelných stretnutiach sa zúčastňujú zástupcovia Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie miest Slovenska, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, Úradu kriminálnej polície, organizačného odboru Ministerstva vnútra SR a národní odborníci z oblasti práva, psychológie a sociálneho poradenstva. Od júla k nim pribudnú členovia zastupujúci Slovenskú komoru psychológov a Slovenskú katolícku charitu.

Administratívne a organizačne zastrešovala zasadnutie expertnej skupiny Eva Devečková z analytického centra a rokovanie viedla hlavná metodička projektu Barbara Bilančíková.