Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Pre bezpečnosť obyvateľov je kľúčový regionálny rozvoj

14. 05. 2021

Rezort vnútra sa prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK KMV SR) aktívne zapája do prípravy integrovaných územných stratégií (IÚS). Zároveň koordinuje regióny v tematických skupinách zameraných na zlepšenie kvality života občanov žijúcich v jednotlivých územiach.

OPK KMV SR spolupracuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a postupne sa budú pridávať ďalšie. "Ide predovšetkým o miestnu a regionálnu úroveň, v ktorej obyvatelia vnímajú bezpečnosť vo svojom fyzickom a sociálnom prostredí veľmi citlivo. Spoločne však môžeme prispieť k zlepšeniu kvality života všetkých občanov," hovorí Elena Buksová, ktorá s krajmi zabezpečuje koordináciu a komunikáciu.

elenaFoto: E. Buksová na jednej z prednášok o činnosti OPK KMV SR

V jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch (SPR) Banská Bystrica-Brezno, Zvolen-Detva-Krupina OPK KMV SR navrhuje venovať pozornosť oblasti prevencie kriminality a predchádzaniu sociálno-patologickým javom. Podľa gestorky procesov SPR a externej konzultantky pre IÚS BBSK Magdalény Bernátovej je v rámci spolupráce s tematicko-pracovnými skupinami SPR dôležité zamerať sa na aspekty bezpečnosti: „Som rada, že sa OPK KMV SR zúčastňuje na stretnutiach a vyzdvihuje túto problematiku aj z odborného hľadiska. Máme viacero prierezových tém, ktoré potrebujeme pripomínať a veľmi pomáha, ak sú účastníkmi aj ich nositelia.“

Aktívne zapojenie rezortu vnútra pri príprave IÚS hodnotí kladne aj Ľuboslava Kubišová z oddelenia stratégií a analýz BBSK: „Do budúcnosti by zo strany OPK KMV SR bolo zaujímavé predstaviť vhodné typy opatrení, ktoré by obce a mestá mali zahrnúť do svojich projektov v rôznych oblastiach, keďže ide o prierezovú tému. Bolo by vhodné prezentovať ich aj na samostatnom workshope.“

Cieľom spolupráce Ministerstva vnútra SR so samosprávami je, aby všetky oblasti verejnej politiky na seba nadväzovali. Zároveň vytvárať systematický, komplexný a koordinovaný celok vrátane personálnych kapacít. Spoluprácou medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávy, ďalšími neziskovými organizáciami atď. dochádza k posilneniu jednotlivých subjektov pri riešení vyskytujúcich sa javov.

Bližšie k občanom prostredníctvom financií

V novom programovom období (zatiaľ ide o návrh Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027) bude hlavným cieľom podpory z eurofondov rozvoj regiónov. V jednej z priorít dohody sa v rámci Cieľa 5 Európa bližšie k občanom predpokladá alokovanie finančnej čiastky 603,3 mil. Eur na rôzne oblasti, napríklad verejné politiky, bezpečné prostredie či voľnočasovú infraštruktúru.

Čo najpresnejšie zadefinovanie priorít v oblasti vytvárania bezpečného prostredia a správne identifikovanie sociálno-patologických javov v Programoch hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného rozvoja a IÚS môže aj prostredníctvom finančných zdrojov pomôcť k vytváraniu bezpečného prostredia v regiónoch Slovenska.

kameryIlustračné foto