Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Slovensko bude na decembrovej konferencii vo Fínsku reprezentovať projekt „Drogy sú cesta do tmy“

Bratislava, 10. 10. 2019

ecpa 2019 narodne kolo (1)

Deviaty októbrový deň sa na pôde rezortu vnútra uskutočnilo vyhodnotenie národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality (ECPA) 2019. Témou určenou fínskym predsedníctvom v Rade EÚ je „Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi“.

Do súťaže sa prihlásilo deväť projektov, ktoré boli pred komisiou odprezentované podľa pravidiel stanovených Európskou sieťou pre prevenciu kriminality (EUCPN). Komisia zasadala v zložení: Terézia Weinerová (vedúca Oddelenia monitorovania drog, Národné monitorovacie centrum pre drogy, Ministerstvo zdravotníctva SR), Blanka Hanzalíková (oddelenie medzinárodnej a policajno-colnej spolupráce, protidrogová centrála, národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru), Kamila Džurňáková (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR), Petra Barnová (tajomníčka Rady vlády SR pre prevenciu kriminality) a Gabriela Vilnerová (národná zástupkyňa SR v EUCPN).

Víťazom národného kola sa stalo OZ Metamorfozis s projektom „Drogy sú cesta do tmy“ s počtom bodov 309 (z celkového počtu možných dosiahnutých bodov 375). Druhé miesto obsadil projekt „Protidrogová kampaň – Nemusíš to zažiť“ Mestskej polície Čadca, ktorý získal 222 bodov. Prvú trojicu uzatvorilo OZ Spoločne proti kriminalite s projektom „Poznaním k hodnotnému životu“ (183 bodov). Ostatné zúčastnené projekty, aj napriek efektívnosti aktivít a záslužnej spoločenskej činnosti, neboli komisiou hodnotené z dôvodu nedostatočného naplnenia danej témy.

ecpaFoto: zľava K. Džurňáková, P. Barnová, T. Weinerová a B. Hanzalíková

Víťaz národného kola postupuje do medzinárodného kola súťaže ECPA 2019, ktoré sa bude konať na Konferencii EUCPN o najlepšej praxi v dňoch 11. až 12. decembra 2019 vo fínskych Helsinkách. Víťazný projekt medzinárodného kola bude ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 €. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo výške 5 000 €.

 

Popis umiestnených projektov:

OZ Spoločne proti kriminalite - Poznaním k hodnotnému životu

Projekt je realizovaný od roku 2001. Bolo v ňom vytvorených viacero inovatívnych prístupov, napríklad nový prístup v komunikácii s cieľovými skupinami, ktorý výrazne urýchľuje proces zmeny životných hodnôt u drogovo závislých osôb a súčasne pozitívne vplýva na cieľové skupiny v predškolskom i školskom prostredí. Realizovaný je formou vzdelávacej, osvetovej, publikačnej a poradenskej činnosti, ale aj tréningom bojových umení. Cieľom projektu bolo zavedenie účinného systému prevencie kriminality v mestách, ktorý dovtedy absentoval (Piešťany, Pezinok, Bánovce nad Bebravou). Hlavnými cieľmi bolo eliminovať drogovú kriminalitu a podceňovanie užívania ľahkých drog. Súčasne skvalitniť prevenciu kriminality aj v iných oblastiach, podporovať morálne hodnoty u mladej generácie a aktívnu prácu na rozvoji vlastnej osobnosti.

Stanovených bolo päť hlavných cieľov:

 1. zabezpečiť pravidelné preventívne akcie inovatívnou formou,
 2. vyškoliť pedagógov a preventistov v príslušnom regióne alebo meste,
 3. vydať publikácie, ktoré budú môcť používať vychovávajúce osoby, ale aj cieľová skupina,
 4. zabezpečiť osvetu aj prostredníctvom médií,
 5. zabezpečiť poradenskú činnosť pre rodiny a osoby, ktorých sa osobne dotýka drogová závislosť.

Mestská polícia Čadca - Protidrogová kampaň – Nemusíš to zažiť

Projekt je založený na interaktívnom zážitku mládeže, ktorý zahŕňa všetky ľudské zmysly.

Protidrogová kampaň sa skladá z nasledujúcich častí:

 1. Moderné protidrogové divadlo, ktoré nahrali deti z divadelného súboru „Eva” z umeleckej školy v Čadci podľa knihy Ladislava Hrubého „Biele deti na úteku“ v spolupráci s Mestskou políciou Čadca.Žiaci sa stávajú účastníkmi deja príbehu mladých, predčasne dospelých rovesníkov, ktorí  sa pasujú s drogami,
 2. „Živé knižnice“ - po divadelnom predstavení prichádzajú na pódium namiesto hercovtzv. „živé knihy“ - mladí narkomani, ktorí naviažu na predstavenie a potvrdia, že takto presne aj oni začínali, že to, čo diváci videli je krutá pravda a začnú rozprávať svoje  skutočné príbehy s drogami. Ide o konštruktívny dialóg s mladými narkomanmi vo veku od 14 do 30 rokov,
 3. diskusia žiakov s narkomanmi,
 4. súťaž „Nemusíš to zažiť“ - prebieha dva mesiace pred divadlom - žiaci súťažia vo vytváraní plagátu s použitím rôznych kreatívnych techník,
 5. workshopy na školách so zamestnancami mestskej polície - zamerané na okolnosti vzniku drogovej závislosti, možnosti jej liečby aj riziká trestnoprávnych následkov,
 6. zber a analýza údajov - deti počas workshopu vypĺňajú anonymný dotazník, v ktorom odpovedajú na otázky lektora. Dotazník obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami či právneho povedomia.

Cieľom programu je prehĺbiť diskusiu o rizikách závislostí, zvýšiť motiváciu k zdravému životnému štýlu a povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti, znížiť drogovú kriminalitu a škody spôsobené zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi v spolupráci s mestom, mestskou políciou, základnými školami a ďalšími zainteresovanými inštitúciami.

OZ Metamorfozis – Drogy sú cesta do tmy

The Dark Trip - multimediálne divadelné predstavenie – ide o autobiografickú hru - príbeh, ktorý herec prežil, napísal a odovzdáva ho ďalej. Hlavnou myšlienkou sú drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym spôsobom, ktorý dodáva nádej na lepší život, pôsobí terapeuticky a resocializačne.

The Light Trip - systematicky nadväzuje na podujatie The Dark Trip. Povzbudzuje mládež k objaveniu, rozvinutiu talentu a zmysluplnej pomoci ďalším. Svojou inšpiráciou napomáha a naviguje žiakov a mládež k nájdeniu svojho miesta v živote a spoločnosti. Motivuje k sociálnemu cíteniu a vedie k empatii.

After Party – moderované stretnutie - nasleduje po divadelných predstaveniach. Prepojenie zážitkov z predstavenia, humoru, hudby, diskusie s odborníkmi ako priateľmi, mladými ľuďmi, z ktorých si mnohí prešli drogovým peklom, prežili a našli zmysel života v objavení svojho talentu a smerovania.

Primárnym cieľom je preventívne protidrogovo pôsobiť, motivovať a poukázať na nástrahy zákernej pasce drogovej závislosti a na jej deštruktívne dôsledky. Sekundárne ciele: možnosť pre mladých ľudí zažiť atmosféru, v ktorej sa zabavia bez toho, aby potrebovali užiť omamnú látku. Namiesto úniku z reality cez drogu projekt povzbudzuje k odvahe bojovať a postaviť sa problémom. Zapojení sú do neho ako dobrovoľníci mladí ľudia.

ecpaFoto: archív OZ Metamorfozis

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich prínos v oblasti prevencie kriminality a do budúcnosti im prajeme veľa úspechov.