Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Spolupráca regiónov v oblasti prevencie kriminality pokračuje aj v roku 2020

Zvolen, 21. 02. 2020

Koncom februára sa v spolupráci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene konal seminár organizovaný v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“. Zúčastnilo sa na ňom 60 odborníkov, ktorí sa priamo alebo prierezovo venujú prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Odborný seminár bol určený najmä zamestnancom materských, základných a stredných škôl, školských zariadení, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, obecných úradov a obecných polícií v okrese Zvolen. Taktiež boli prítomní aj preventisti pôsobiaci na KR PZ v Košiciach a OR PZ v Rožňave. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR zastupovala Elena Buksová z pracoviska v Banskej Bystrici.

Hlavným cieľom seminára bolo vytvorenie efektívnej a koordinovanej spolupráce v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. E. Buksová prítomných informovala o činnosti odboru, realizovaných projektoch, potrebe predkladania návrhov na opatrenia a elimináciu sociálno-patologických javov „zdola nahor“.

odbroný seminárFoto: E. Buksová počas prezentácie o činnosti odboru

Všetci sa zhodli na nevyhnutnosti realizovania odborných seminárov pre vzájomnú informovanosť, ako aj potrebu vyhodnocovania efektívnosti projektov zameraných na prevenciu kriminality. Jedným z dôvodov je aj eliminácia uskutočňovania aktivít prevencie kriminality „neprofesionálmi“, najmä z hľadiska siekt a extrémistických skupín.

Na záver vyjadrili účastníci požiadavku pripraviť akreditované programy v oblasti prevencie kriminality a pokračovať v takýchto stretnutiach za účasti zamestnancov rôznych ministerstiev.

odborný seminár

Zdroj fotografií: UPSVaR Zvolen