Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. október 2022, utorok
 

Boj proti extrémizmu by sa mal zintenzívniť

08. 06. 2011

Extremisti

Vláda schválila novú Koncepciu boja proti extrémizmu na roky 2011 - 2014, ktorá nadväzuje na v súčasnosti platnú koncepciu na obdobie 2006-2010. Popri dynamike vývoja extrémizmu v SR vznikla potreba zmeny v náhľade na túto problematiku. Treba ju začať vnímať nie cez jej zaužívané členenie ale cez porušovanie základných ľudských práv a slobôd. S nárastom dynamiky extrémizmu sa musia vyvíjať aj legislatívne opatrenia. Prioritou protiextrémistickej politiky preto zostáva úsilie o dôsledné odhaľovanie a postih prejavov extrémizmu spolu so snahou eliminovať jeho viditeľné i latentné formy. Nová Koncepcia reaguje na vývoj radikálnych skupín s tendenciami extrémizmu, resp. trestné činy spáchané z nenávisti v stredoeurópskom regióne, a novelu trestného zákona, ktorá do slovenského práva zaviedla pojmy súvisiace s vykonávaním protiprávnej extrémistickej činnosti. Cieľom novej koncepcie je

  • vytvoriť účinný systém opatrení a aktivít zameraných na ochranu občanov a spoločnosti pred protispoločenským konaním extrémisticky zameraných jednotlivcov, skupín a hnutí
  • eliminácia príčin, prejavov a následkov extrémizmu a rasovo motivovanej trestnej činnosti

Pojem „extrémizmus“ je vysoko individuálny, nie je pevne stanovený a jeho definícia nie je jednoznačná. Mala by obsahovať zoznam, resp. popis hrozieb, ktoré sú zároveň spojené s protiprávnym konaním. Takisto by mala určiť na jednej strane hranice, ktoré sú spoločnosťou ešte akceptované a na strane druhej tie, ktoré sú neakceptovateľné a zakladajú trestnú zodpovednosť. Takéto vymedzenie pojmu „extrémizmus“ je nevyhnutné pre činnosť bezpečnostných zložiek i orgánov činných v trestnom konaní od okamihu získania informácií o plánovaných, pripravovaných či vykonaných extrémistických aktivitách až po právoplatné odsúdenie zodpovedných páchateľov.

SÚČASNÁ PODOBA EXTRÉMIZMU NA SLOVENSKU

Extrémizmus na Slovensku je výrazne ovplyvňovaný extrémizmom v okolitých štátoch /Čechy, Poľsko, Nemecko, Maďarsko, ale aj Srbsko/. Jeho sprievodným javom je narastajúca závažná trestná činnosť a netolerantný postoj niektorých skupín obyvateľstva k určitým minoritným skupinám, špeciálne k príslušníkom rómskej národnostnej menšiny a cudzincom s rozdielnou farbou pleti. V základných charakteristikách sa najviac inšpiruje scénou z Čiech a Nemecka. Početnosť prívržencov sa odhaduje na približne 2000 osôb, pričom desiatky až stovky z nich sú radikálne a rizikové. Pravicoví extrémisti prevyšujú nad ľavicovými. V posledných rokoch u nich nastala kvalitatívna zmena v aktivitách smerom k radikalizácii, snahám o rozširovanie členskej základne a aktivitám, ktoré sú viac sofistikované. Členovia niektorých takýchto skupín vyvíjajú aktivity v registrovaných aj neregistrovaných občianskych združeniach.
Pri manifestáciách a pochodoch sa prikláňajú k tzv. „black block“ štýlu /anonymita davu, všetci v čiernom/ a stali sa lepšie organizovanými. Prechádza sa na princíp odporu bez vedenia /táto stratégia sa začala presadzovať pred cca dvoma rokmi/. Podujatia sa profesionalizujú /nová podoba propagačných materiálov a letákov, využívanie právnika pri organizácii podujatí/ - tento trend je prebratý z Čiech. Slovenskí extrémisti sa častejšie zúčastňujú na koncertoch extrémistických hudobných skupín v zahraničí – je to dôsledok preventívnych a represívnych opatrení slovenských bezpečnostných zložiek, ktoré viedli k poklesu počtu koncertov „white power“ na Slovensku.
V súčasnosti existuje niekoľko webových stránok zameraných na šírenie ideológie pravicového extrémizmu. Rozširovanie materiálov a ideológie vo virtuálnej rovine sa uskutočňuje pomocou diskusných fór, využívajú sa aj sociálne siete.
Na Slovensku pôsobí približne 40 siekt. Neboli však zaznamenané žiadne násilné sektárske praktiky smerujúce k sexuálnemu zneužívaniu, fyzickej likvidácii alebo nabádaniu členov k samovraždám.

ČO SA PODARILO /2007-2010/

Ako vyplýva zo Správy o plnení úloh vyplývajúcich z koncepcie boja proti extrémizmu na obdobie 2006 - 2010, od septembra 2009 je účinná novela trestného zákona, ktorá zadefinovala trestné činy extrémizmu /výsledok aktívnej spolupráce rezortov spravodlivosti, vnútra, generálnej prokuratúry a polície/.
V rámci interných aktov riadenia nadobudlo v septembri 2008 účinnosť nariadenie ministra vnútra o postupe v oblasti boja proti prejavom extrémizmu a diváckemu násiliu. Riaditeľom Úradov justičnej a kriminálnej polície krajských a okresných policajných riaditeľstiev prikázalo vyčleniť minimálne 1 policajta na vyšetrovanie trestných činov spáchaných v súvislosti s kriminalitou extrémistov. Cieľom bolo, aby boli učení vyšetrovatelia pravidelne školení z problematiky extrémizmu a prideľovali im prípady tak, aby nadobudli teoretické aj praktické znalosti, čo prispeje k zvýšeniu kvality vyšetrovania extrémizmu.
Dôraz sa kládol na prehlbovanie vedomostí policajtov.
Nevytvorila sa však medzirezortná pracovná skupina na riešenie problémov deštruktívnych kultov a siekt /z dôvodu nezáujmu ostatných subjektov; problematike sa napokon venovala Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov pri MV SR – prostredníctvom nej zastrešilo MV SR medzirezotnú spoluprácu pre koordinovaný postup v boji proti extrémizmu/.  

NEDOSTATKY A NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Súčasná právna úprava neberie do úvahy samostatnú kapitolu trestných činov, ktorých páchanie je motivované nenávisťou k určitej skupine osôb a ich skupinovej charakteristike. Niektoré prejavy z nenávisti /voči rase, národu, farbe pleti/ sú obsiahnuté v trestnom zákone v trestných činoch extrémizmu. Po nadobudnutí účinnosti novely trestného zákona /od 1. septembra 2009/, ktorá upravuje postihovanie páchateľov za trestné činy súvisiace s extrémizmom, nastal problém s dokazovaním úmyslu - väčšina páchateľov nebola odsúdená z dôvodu nedostatočnej dôkaznej hodnoty pribratých znalcov. 
Z praxe vznikla požiadavka na vytvorenie znaleckých odborov, ktoré by boli použiteľné na odborné posúdenie rôznych extrémistických znakov, symbolov a verbálnych ako aj písomných prejavov extrémistov. Polícia využíva pribratých odborníkov z rôznych oborov, najmä histórie /na symboly vychádzajúce z II. svetovej vojny/, ktorí sú spochybňovaní obhajobou na súdoch.
Pre efektívny boj s extrémizmom je nevyhnutné aj dostatočné organizačné, personálne a odborné zabezpečenie. Bude potrebné personálne posilniť už existujúce útvary pre boj s extrémizmom. Tabuľkové miesta pribudnú na jednotlivých KR PZ i prezidiálnej úrovni /nebudú vytvorené nové miesta/. Takisto je nutné vytvoriť znalecké obory v zozname znalcov a zabezpečenie dostatku odborných znalcov.

Ďalšie priority:

  • do konca roka 2012 pripraviť novelu trestného zákona zameranú na prísnejší postih páchateľov extrémizmu a doplnenie skutkových podstát o trestné činy z nenávisti pre rozdielnosť pohlavia, príslušnosti k inej kultúrnej a sociálnej skupine
  • zdynamizovať priebeh súdneho konania spracovaním operatívnej databázy symbolov pre potreby sudcov, prokurátorov a polície na účely postupu pred začatím trestného stíhania /rovnako do konca budúceho roka/
  • vytvoriť analytické centrum na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie s poukázaním na možné riziká a vplyvy na spoločnosť – v rámci pôsobenia stálej pracovnej skupiny zloženej z inštitúcií venujúcich sa boju proti extrémizmu
  • ešte tento rok vypracovať koncepciu boja proti diváckemu násiliu, čím by sa vytvoril účinný nástroj na potláčanie násilia na športoviskách
  • vypracovať metodiku vyšetrovania extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov pre prokurátorov /do konca roka 2011/, vyšetrovateľov a poverených príslušníkov PZ /do konca budúceho roka/
  • zabezpečiť obmenu a doplnenie materiálno-technického vybavenia pre výkonné policajné útvary, ktoré sa podieľajú na boji s extrémizmom

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz