Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Budovaním chodníkov, ciest a mostov zlepšíme dostupnosť služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

Bratislava, 26. 06. 2019

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov, a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených viac ako 11 miliónov Eur. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Žiadatelia sú povinný realizovať projekty na oprávnených územiach. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja.

V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť viac ako jednu žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), ak budú splnené podmienky o nepresiahnutí maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov a súčasne celkové oprávnené výdavky požadované v ŽoNFP súhrnne za všetky predložené ŽoNFP nepresiahnu sumu 1 500 000 Eur. Výška oprávnených výdavkov projektu bude závisieť od počtu podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k zlepšeným podmienkam bývania v podobe lepšieho spojenia so službami a inštitúciami v obci.

Podporené budú projekty, ktoré zabezpečia osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania, ambulantnej formy sociálnej služby, zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti. Inštitúcie respektíve služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.

"Primárnym cieľom tejto výzvy nie je rutinná údržba a oprava pozemných komunikácií v obci, ale vybudovanie tak infraštruktúry, ktorá umožní zabezpečiť zlepšený prístup z osídlení k službám" vysvetlil riaditeľ odboru inklúzie MRK sekcie európskych programov ministerstva vnútra Juraj Gmiterko.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz