Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2024, pondelok
 

Cieľom hodnotiacej návštevy expertov Rady Európy bola lepšia identifikácia úskalí v boji proti obchodovaniu s ľuďmi

01. 03. 2024

logo EÚ

V dňoch 26. februára – 1. marca 2024  prebiehala na ministerstve vnútra návšteva expertov  skupiny GRETA z Rady Európy, a to v rámci štvrtého kola hodnotenia s tematickým zameraním na riešenie zraniteľnosti voči obchodovaniu s ľuďmi. Zástupcov Rady privítala na ministerstve vnútra prvá štátna tajomníčka Lucia Kurilovská, ktorá v pozícii národného koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi otvorila stretnutie.

Počas týždňovej návštevy sa zahraniční experti stretli so zástupcami štátnych orgánov a ďalších príslušných slovenských inštitúcií, s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami. Zároveň navštívili zariadenie pre obete obchodovania s ľuďmi, centrum pre deti a rodiny, núdzové tranzitné centrum, ako aj útvar policajného zaistenia pre cudzincov.

GRETA vypracuje hodnotiacu správu, súčasťou ktorej budú odporúčania s cieľom pomôcť Slovenskej republike lepšie identifikovať úskalia v tejto oblasti, presnejšie zacieliť naše kapacity a energiu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ochrane celej spoločnosti, ako aj  ochranu jednotlivcov pred ničivými následkami spojenými s týmto rizikom.

Vždy je čo zlepšovať a pred nami stoja stále nové a nové výzvy. Pevne verím, že nielen teraz, ale aj v odpočte v polčase, ako aj pri ukončení štvrtého kola hodnotenia Slovenskej republiky budeme môcť konštatovať pokroky, ktoré budú v prospech obetí a v neprospech páchateľov", povedala prvá štátna tajomníčka Lucia Kurilovská. Zároveň doplnila, že je rada, že súčasný post jej umožňuje zúročiť roky praxe, nadobudnutých skúseností a expertízy vo vrcholných funkciách orgánov štátnej správy najmä z oblasti trestného práva a bezpečnosti, a zlepšiť tak koordináciu zainteresovaných subjektov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Štátna tajomníčka Lucia Kurilovská s expertmi skupiny GRETA

Zmyslom a účelom hodnotení skupiny GRETA je podľa jej prvej viceprezidentky Antoanety Vassilevy pomôcť signatárskym krajinám v implementácii Dohovoru a nastavení efektívnej reakcie štátu v boji proti závažnému fenoménu obchodovania s ľuďmi.

Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý medzi prvými desiatimi krajinami ratifikovala aj Slovenská republika, vstúpil do platnosti v roku 2008. Pilierom monitorovacieho mechanizmu je skupina expertov pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi  - GRETA, ktorá vyhodnocuje vykonávanie dohovoru.

Kroky SR v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi od posledného hodnotenia GRETA v roku 2019

  • bolo prijaté trvalo udržateľné riešenie pre zabezpečenie poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti pre obete obchodovania s ľuďmi (pre občanov SR i cudzincov) po dobu ich zaradenia do špecializovaného programu pomoci, ktorý je v gescii Ministerstva vnútra SR;
  • došlo k zásadnej zmene filozofie odškodnenia obetí násilných trestných činov, čím sa podstatne urýchlila možnosť uplatniť si nárok na kompenzáciu za škodu spôsobenú trestným činom aj vo vzťahu k obetiam obchodovania s ľuďmi;
  • možnosť  aplikovať zásadu beztrestnosti sa rozšírila z prečinov aj na trestné činy, čo v praxi znamená, že možno upustiť od potrestania osoby – obete obchodovania s ľuďmi (medzi inými), ktorá spáchala trestný čin z donútenia, v priamej súvislosti s tým, že na nej bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi.
  • v uplynulom období bolo na celom území Slovenskej republiky vybudovaných viacero výsluchových miestností pre obzvlášť zraniteľné obete, pričom dve z nich - v Bratislave a v Humennom -  budú slúžiť predovšetkým pre potreby obetí obchodovania s ľuďmi.
  • v snahe zvyšovať povedomie širokej verejnosti a vzdelávať odborníkov z profesií, ktorých pomoc je pri identifikácii potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi nezastupiteľná, bolo realizovaných 602 vzdelávacích aktivít pre široké spektrum štátnych a neštátnych subjektov a vyškolených 13 475 účastníkov (obdobie 2019 – 2023).
  • k 31. 12. 2023 bola ukončená činnosť Národného projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete, v rámci ktorého boli zriadené informačné kancelárie pre obete trestných činov. Za účelom zlepšenia ochrany, podpory a pomoci obetiam kriminality a inej protispoločenskej činnosti boli však informačné kancelárie, ako súčasť organizačnej štruktúry MV SR, legislatívne ukotvené: na základe novely zákona o prevencii kriminality k 1. februáru 2023 vykonávajú informačné kancelárie svoju činnosť v súlade s ustanovením § 7a predmetného zákona.
  • bol prijatý Kontingenčný plán SR pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom obyvateľov Ukrajiny na územie SR spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre obdobie október 2022 – marec 2023, aktualizovaný na obdobie júl – december 2023. Problematika obchodovania s ľuďmi bola do kontingenčného plánu zapracovaná.
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz