Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či pomáhajú dbať na zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

29. 11. 2017

tlacova sprava

Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a projekty v rámci prioritnej osi 5 operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), oslavuje tento rok 60. výročie. S pomocou financií z fondu sa podarí docieliť množstvo užitočných vecí. V prípade OP EVS sa napríklad zvýši efektivita verejných inštitúcií či zníži záťaž na občana. V rámci OP ĽZ sa v marginalizovaných rómskych komunitách zabezpečuje zdravotná osveta a zdravotná starostlivosť, no pomoc je smerovaná napríklad aj na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami.

Na projekty OP EVS je z ESF v aktuálnom programovom období 2014-2020 vyčlenených viac ako 335 miliónov eur, na projekty v rámci prioritnej osi 5 OP ĽZ 163,5 milióna eur. Projekty z OP EVS aj z časti OP ĽZ má vo svojej správe Ministerstvo vnútra SR. Pre OP EVS je riadiacim orgánom, pre OP ĽZ sprostredkovateľským pre jednu jeho časť.

Jeden z projektov v rámci OP EVS sa sústredí na to, aby bol kontakt občana s verejnou správou rýchlejší a jednoduchší, iný zas na rozvoj klientskych centier, v ktorých sa poskytuje množstvo služieb pod jednou strechou. Práve na kvalitu týchto služieb sa v rámci jedného z projektov zbiera spätná väzba priamo od občanov. Pre OP EVS sú kľúčové aj projekty v oblasti justície. Jeden z projektov ministerstva spravodlivosti odbremení súdy a prinesie rýchlejšie rozhodnutia pre občanov, ďalší poskytne kvalitné vzdelanie pre sudcov a iných justičných zamestnancov, čo zvýši vymáhateľnosť práva či dôveryhodnosť v slovenské súdy. Operačný program podporí aj kapacity centra právnej pomoci, ktoré poskytuje čoraz viac kvalitnej právnej asistencie pre ľudí v materiálnej núdzi. Kvalita verejnej správy je závislá od kvality ľudí, ktorí v nej pracujú. Preto vnímame ako jednu z dôležitých iniciatív projekt budovania analytických kapacít na všetkých ministerstvách. Občania sa vďaka iniciatíve dočkajú kvalitnejšie pripravených verejných politík. Ďalší projekt prinesie hodnotenie verejných výdavkov, pričom v tomto prípade je dôležitým krokom na zlepšenie stavu iniciatíva Hodnota za peniaze. Jej cieľom je posúdiť, či budú peniaze daňovníkov vynaložené najlepšie, ako je možné, aby boli verejné služby kvalitné. Rezort vnútra ako riadiaci orgán pre OP EVS vyhlásil tiež šesť dopytovo-orientovaných výziev, pretože verejné politiky musia vznikať v spolupráci s tými, pre ktorých sú určené – s občanmi. Projekty majú byť zamerané na tvorbu lepšej verejnej politiky, občiansku informovanosť a participáciu, boj proti korupcii či podporu transparentnosti vo verejnej správe.

Z Európskeho sociálneho fondu je takisto financovaná prioritná os 5 operačného programu Ľudské zdroje, ktorú ma v správe ministerstvo vnútra. Tá sa zameriava na inklúziu v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania. Ide o sociálno-ekonomické aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách.

Projekty v rámci prioritnej osi 5 sa zameriavajú napríklad na zdravotnú starostlivosť a zdravotnú osvetu v marginalizovaných rómskych komunitách. Podporený je prístup rómskej komunity k zdravotnej starostlivosti, no tiež sa zvyšuje povedomie o jej možnostiach či zodpovednosť za vlastné zdravie. Iný projekt sa sústredí na poskytnutie odbornej pomoci a asistencie pri vysporiadaní pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách. Dôležitým je aj projekt zameraný na komunitné centrá. Tie sú už roky miestom, ktoré Rómom poskytujú celý rad možností, ako sa zapojiť do bežného života bez diskriminácie. Nenahraditeľná je aj terénna sociálna práca, na ktorú sú takisto určené financie z ESF. 

V prípade operačného programu Efektívna verejná správa je aktuálne zazmluvnených 19 národných projektov za 114,6 miliónov eur. Pri ďalšom národnom projekte sa pripravuje zmluva o nenávratný finančný príspevok. Jeden národný projekt je v procese odborného hodnotenia. Aktuálne je tiež vyhlásené jedno vyzvanie na národný projekt v sume 1,39 milióna eur. Doteraz bolo vyhlásených 22 vyzvaní na národné projekty v hodnote 119,69 miliónov eur. Uzavreté je prvé hodnotiace kolo v prípade šiestich dopytovo-orientovaných výziev určených pre mimovládne neziskové organizácie. Prišlo doň 116 žiadostí v celkovej sume 32 miliónov eur. Momentálne prebieha proces administratívneho overovania žiadostí, po jeho ukončení začne odborné hodnotenie projektov. Pre veľký záujem sa však alokácia na tvorbu lepších verejných politík navyšuje o 15 miliónov eur. Suma, ktorá je vyčlenená na výzvy, tak predstavuje 30 miliónov eur.

OP EVS

V rámci prioritnej osi 5 OP ĽZ je aktuálne schválených 5 národných projektov, ktoré sú zamerané na terénnu sociálnu prácu, komunitné centrá, vysporiadavanie pozemkov, monitorovanie a hodnotenie politík ako aj na zdravotnú osvetu a zdravotnú starostlivosť v marginalizovaných rómskych komunitách. Tieto projekty sú v celkovej výške 62 miliónov eur. Vyhlásená bola aj dopytovo-orientovaná výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS), v rámci ktorej bolo schválených 148 projektov v sume 20,1 miliónov eur. Ďalšia dopytovo-orientovaná výzva sa pripravuje a týka sa mentoringu a tútoringu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v sume 5,9 milióna eur. V procese prípravy je aj národný projekt zameraný na vzdelávanie v materských školách, na ktorý je vyčlenená alokácia 23,2 milióna eur. Všetky tieto výzvy a vyzvania predstavujú sumu 111,2 milióna eur.

OP ĽZ

Európsky sociálny fond je hlavným európskym nástrojom, ktorého podpora smeruje na posilnenie účinnosti verejnej správy pri poskytovaní verejných služieb vo všetkých odvetviach. Projekty financované z ESF ponúkajú zlepšenia napríklad v otázke kvality zamestnancov či zavádzania informačných technológií. Podpora zo strany ESF sa týka aj modernizácie rôznych inštitúcií, ale aj lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov verejnej správy a pracovníkov vo verejnom sektore. Jednou z priorít Európskeho sociálneho fondu je takisto pomáhať ľuďom zo znevýhodneného prostredia so zamestnaním, čo je súčasťou posilňovania sociálneho začlenenia.  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz