Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Hotely a ubytovacie zariadenia už môžu hlásiť krátkodobý pobyt ubytovaných cudzincov elektronicky

15. 01. 2016

paragraf

Ministerstvo vnútra od 15. januára 2016 oficiálne sprístupnilo dve elektronické služby pre podnikateľov, ktorí vo svojich zariadeniach ubytúvajú cudzincov.

Pri ubytúvaní cudzincov sú ubytovatelia povinní podľa zákona o pobyte cudzincov overiť totožnosť ubytovaného a do knihy ubytovaných uviesť aj jeho štátnu príslušnosť, vrátane dátumu narodenia,  čísla cestovného dokladu, adresy trvalého pobytu a doby ubytovania.  Okrem toho musia vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca  a  do piatich dní od začiatku ubytovania ho doručiť cudzineckej polícii.  Túto hlásnu povinnosť, bežnú v štátoch EÚ, je oddnes možné vykonať cez internet. Na to, aby mohli ubytovatelia  nahlasovať pobyt elektronicky, bolo potrebné upraviť informačné prostredie systémov ministerstva vnútra.

Všetci ubytovatelia, ktorí sa zaregistrovali v agende hlásenia pobytu, už môžu  využívať dve e-služby: zápis do knihy ubytovaných výmaz z knihy ubytovaných. Služby a informácie k nim aktuálne nájdu na portáli Elektronické služby MV SR https://portal.minv.sk/.

Elektronická služba zápis do knihy ubytovaných  slúži na zapísanie krátkodobého pobytu cudzincov  a ich spolucestujúcich  detí v ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Ohlasovaciu povinnosť možno  urobiť dvomi spôsobmi – buď manuálnym vyplnením elektronického formulára alebo importom z elektronickej knihy ubytovaných, čo využijú najmä hotely  s väčším počtom ubytovaných cudzincov.

Službou Výmaz z knihy ubytovaných zapísané osoby možno  vymazať z evidencie a to zadaním identifikátora pobytu, ktorý systém ubytovateľovi vygeneruje pri prihlasovaní cudzincov do evidencie.

Potvrdenia o splnení prihlasovacej povinnosti ubytovateľovi systém doručí do jeho elektronickej  schránky, ktorá sa každému používateľovi elektronických služieb automaticky vytvorí na Ústrednom portáli verejnej správy.

Na elektronické hlásenie a odhlasovanie ubytovaných cudzincov je potrebné mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a zaručeným elektronickým podpisom.   Ďalšou podmienkou je registrácia ubytovateľa v agende hlásenia pobytu, ku ktorej ministerstvo vnútra začalo vyzývať už koncom minulého roka. Žiadosť o registráciu  je potrebné doručiť na riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície podľa sídla ubytovateľa.
 
Žiadosť musí obsahovať:

  • názov a adresu sídla ubytovateľa,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia osoby či osôb, ktoré ubytovateľ splnomocnil na vykonávanie elektronického hlásenia pobytu cudzincov, vrátane súhlasu pre cudzineckú políciu so spracúvaním ich osobných údajov,
  • podpísané poučenie splnomocnených osôb, v ktorom sa pri spracúvaní osobných údajov ubytovaných cudzincov zaväzujú dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov.

K žiadosti je potrebné pripojiť aj fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného či živnostenského registra, ktorým ubytovateľ preukáže odbornú spôsobilosť pre ubytovacie služby.

Povinnosť ubytovateľa hlásiť orgánom štátu údaje o krátkodobo ubytovaných cudzincoch a archivovať registračné údaje  je bežná v štátoch Európskej únie. Najčastejšia lehota na jej splnenie sú tri pracovné dni, na Slovensku je to päť dní. Hotely a ubytovacie zariadenia sú vo všeobecnosti povinné viesť knihy ubytovaných, údaje z nich sú v oprávnených prípadoch povinné poskytnúť orgánom  plniacim úlohy v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti. Účelom je teda prístup k informáciám o pobyte či pohybe osôb v prípade potreby.  

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz