Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Konferencia High Level Event k problematike integrácie Rómov

24. 05. 2013

High Level Event 3

Európska komisia v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zorganizovali v termíne 22. a 23. mája 2013 v Košiciach High Level Event - „Pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku“. V prvý deň podujatia účastníci monitorovali situáciu v teréne, druhý deň bol venovaný samotnej konferencii.

 Andrey Ivanov, UNDP; Andrea Bučková, ÚSVRK; splnomocnenec vlády SR Peter Pollák a minister vnútra SR Robert Kaliňák

Stretnutie otvoril podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v úvode zhodnotil uplynulé programové obdobie: „Napriek tomu, že zámer realizovať komplexný prístup bol dobrý, model jeho napĺňania v Slovenskej republike nezohľadňuje reálne potreby cieľovej skupiny – obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Je potrebné, aby sme sa zamerali na cielené investovanie finančných prostriedkov do tých najproblematickejších oblastí, aby sme mohli po roku 2020 ukázať konkrétne pozitívne zmeny v komunitách.“

Minister preto definoval aj priority do budúcnosti: „Vláda SR má záujem riešiť túto problematiku, a to systematicky. Prichádzame s komplexnými riešeniami v podobe reformy, ktorú sme nazvali „Správna cesta“. Ministerstvo vnútra má ambíciu, aby prioritami bolo odstránenie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni voči majoritnej populácii. Následne je potrebné zlepšiť prístup týchto ľudí zo segregovaných komunít k pracovným príležitostiam s osobitým dôrazom na nediskriminačný prístup, na odbornú prípravu a podporu samostatnej zárobkovej činnosti.“ Toto sú dva základné piliere pre oblasť inklúzie rómskych komunít. „V rokoch 2014 – 2020 sa chceme venovať predškolskej príprave detí, ale aj zabezpečeniu prístupu Rómov k bývaniu a inžinierskym sieťam, sociálnej infraštruktúre alebo zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznil minister vnútra Robert Kaliňák.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák

V plenárnej časti a štyroch panelových workshopoch vystúpili aj splnomocnenec vlády SR Peter Pollák, zástupcovia Európskej komisie, zodpovedných ministerstiev, mimovládnych organizácií, experti a odborníci z praxe. Vyjadrili sa najmä k opatreniam a politikám v príslušnej oblasti tohto programového obdobia 2007 – 2013, zhodnotili pokrok vo využívaní fondov v najchudobnejších rómskych komunitách. Jednotlivé príspevky by mali byť nápomocné k definovaniu efektívnejších nástrojov, ktoré treba uplatniť v oblastiach začleňovania rómskych komunít v rámci nového programového obdobia pre štrukturálne fondy EÚ pre roky 2014 – 2020.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz