Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

KORONAVÍRUS

15. 11. 2020

Kde hľadať informácie?

Ministerstvo vnútra sústreďuje informácie o vývoji situácie na tomto mieste, ide o aktualizovaný súhrn správ z rokovaní ústredného krízového štábu a rokovaní vlády, ktoré nájdete aj medzi tlačovými správami.

Informácie ostatných rezortov:

ministerstvo dopravy a výstavby /ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí /ministerstvo zdravotníctva /úrad verejného zdravotníctva /inštitút zdravotnej politiky / ministerstvo hospodárstva /ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny / ministerstvo spravodlivosti / ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Údaje do mapy o vývoji nákazy COVID 19 ministerstvu vnútra poskytuje  Národné centrum zdravotníckych informácií.

          Aktuálne pravidlá pri príchode na Slovensko z rizikových krajín od 16. novembra

Karanténa a vyšetrenie na COVID-19 nie sú povinné, ak ste v uplynulých dvoch týždňoch navštívili niektorú z bezpečných krajín:

 • Austrália
 • Čína
 • Fínsko
 • Grécko
 • Island
 • Japonsko
 • Južná Kórea
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Taiwan.

 Všetky ostatné krajiny sú rizikové.

Ak prichádzate z rizikovej krajiny v rámci EÚ, môžete sa rozhodnúť, či predložíte pred vstupom na Slovensko negatívny test, alebo zvolíte domácu izoláciu či izoláciu v karanténnom zariadení. Tieto a ďalšie zmeny v  hygienických opatreniach platia do odvolania. Podrobnosti nájdete vo vyhláške hlavného hygienika č 25./2020. (PDF, 343 kB) 

Príchod z rizikovej krajiny EÚ, výnimky pre pendlerov, študentov, športovcov....

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky od 16. novembra 2020 od 7. hodiny z krajín EÚ mimo tzv. zeleného zoznamu majú:

 • povinnosť zaregistrovať sa na web stránke http://korona.gov.sk/ehranica, a to najneskôr pri vstupe /potvrdenie o registrácii si odložte pre prípad kontroly/,
 • povinnosť ísť do izolácie v domácom prostredí  až do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý možno podstúpiť nsjskôr na 5. deň izolácie -  ak výsledok testu nezískajú a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením 10. dňa.

Alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky.

Aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky stanovuje aj výnimky z týchto pravidiel. Vzťahujú sa aj na tzv. pendlerov, ktorí však majú nosiť pri sebe vyplnené a zamestnávateľom potvrdené tlačivo o tom, že pracujú na území susedného štátu. Vzor tlačiva je v prílohe vyhlášky.

Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.)

Príchod z rizikovej krajiny mimo EÚ

Ak ste boli počas predchádzajúcich 14 dní v rizikovej krajine mimo EÚ,  najneskôr pri vstupe na Slovensko ste povinní zaregistrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Odložte si potvrdenie o registrácii a nastúpte do izolácie. Izoláciu môžete ukončiť až po negatívnom výsledku PCR testu na COVID-19. Testovanie možno podstúpiť najskôr v piaty deň izolácie.

 • Nerešpektovanie týchto povinností je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva, za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu vo výške do 1659 eur. V blokovom konaní môžu aj orgány Policajného zboru a obecnej polície uložiť páchateľovi priestupku pokutu vo výške do 1000 eur.
 • Potvrdenie o elektronickej registrácii ste povinní preukázať polícii, ak vás o to požiada, pri vstupe a po prílete na územie Slovenskej republiky alebo počas pobytu na území Slovenskej republiky.

Výnimky

Je viacero výnimiek z povinnej izolácie a testovania po návrate zo zahraničia /týkajú sa napr. osôb, ktoré majú v cudzine pracovný pomer či miesto výkonu práce, študentov, zdravotníkov, umelcov, vedcov a iných/. Detailné informácie o výnimkách nájdete vo vyhláške hlavného hygienika č 25./2020. (PDF, 343 kB) 


V odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnej izolácie udeliť úrad verejného zdravotníctva na základe písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky pre osoby v jeho pôsobnosti.

Ako požiadať o výnimku ministra vnútra?

Karanténa 10 dní

 • Po príchode z krajín, ktoré sa nenachádzajú na zozname bezpečných krajín,  je povinná desaťdňová domáca izolácia. Podstúpiť test je možné najskôr na piaty deň. Zmenou je, že ak sa u navrátilcov z rizikových krajín v rámci EÚ  do 10 dní nepodarí zrealizovať testovanie a nebudú mať žiadne príznaky ochorenia, karanténa sa u nich ukončí aj bez testovania.
  Domácej izolácii je možné sa vyhnúť, ak pri vstupe na územie SR z krajín EÚ  predložíte negatívny PCR test zo zahraničného laboratória nie starší ako 72 hodín.  

Po dobu domácej izolácie sa izolácia nariaďuje aj  osobám žijúcim v spoločnej domácnosti navrátilca. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

 • Po návrate z rizikovej krajiny mimo EÚ, napríklad Ukrajiny alebo Srbska, zostáva  povinnosť zotrvať v domácej izolácii až do doby obdržania negatívneho testu na COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na piaty deň izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu.  

 Ďalšie informácie na  korona.gov.sk a na úrade verejného zdravotníctva. 

Ak prichádzate na Slovensko letecky, vyplňte formulár ministerstva dopravy

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí od pondelka 7. septembra vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia. Elektronická verzia je na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR

Cestujúci vypĺňajú formulár pri prílete na Slovensko už od februára 2020. Doteraz bol prístupný len v papierovej forme a cestujúci ho vypĺňali na palube lietadla. Teraz ho každý cestujúci môže vyplniť v predstihu a pohodlne elektronicky už pred letom. Dostupný je aj v anglickom jazyku.

Pri tranzite cez Rakúsko sa vyžaduje tlačivo

Podľa aktuálneho nariadenia rakúskeho ministra zdravotníctva pri prejazde (tranzite) cez územie Rakúska  je potrebné vyplniť nové tlačivo o tranzite. Rakúske orgány odporúčajú tranzitujúcim osobám mať toto tlačivo už vytlačené a vypísané, aby sa predišlo dlhým a zbytočným kolónam na hraničných priechodoch. Kontroly rakúska strana vykonáva náhodne.

Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v nemeckom jazyku (1,1 MB)  
Tlačivo pre tranzit cez Rakúsko v anglickom jazyku (1,1 MB)  

Slovenskí občania musia vyplniť tlačivo, keď sa vracajú domov z inej krajiny a prechádzajú cez rakúske územie. Venovať tomu pozornosť by mali teda dovolenkári, ktorí sa vracajú domov napríklad z Chorvátska alebo Slovinska či iných krajín.

Tlačivo nemusia Slováci vypĺňať, keď do Rakúska vstupujú zo Slovenska. Ak teda idete do Rakúska na výlet alebo na nákupy z nášho územia, táto povinnosť sa na Vás nevzťahuje. Rakúsko považuje Slovensko za bezpečnú krajinu, slovenskí občania pri vstupe do Rakúska zo Slovenskej republiky nemusia predkladať ani negatívny test na COVID-19, ani nemusia ísť do domácej karantény.

Na rakúsko-slovenskej hranici sú  v určitých časových intervaloch vykonávané zdravotné kontroly – meranie telesnej teploty. Na vstupe do Rakúska môže teda dochádzať k zdržaniu.  Vstup do Rakúska zo Slovenskej republiky pre občanov SR je v týchto dňoch možný bez ďalších obmedzení s výnimkou zdržania na cestách kvôli kontrolám.   

 TRANZIT

Odo soboty 20. júna od 06:00 h je občanom členských štátov Európskej únie povolené vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie. Tieto osoby sú povinné prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane nevyhnutného tankovania pohonných hmôt.

Európska únia koordinovane aktualizuje zoznam tzv. bezpečných krajín

Rada EÚ na základe epidemiologickej situácie bude každé 2 týždne aktualizovať zoznam krajín, voči ktorým môžu byť zrušené cestovné obmedzenia. Rozhodovacími kritériami na zaradenie na zoznam sú:

 • incidencia prípadov blízka úrovni priemeru EÚ,
 • stabilný alebo klesajúci trend,
 • celková reakcia krajiny v boji s pandémiou,
 • spoľahlivosť/dôveryhodnosť dát z tretích krajín.

Vybrať krajiny, voči ktorým budú zrušené cestovné obmedzenia, je v kompetencii každého členského štátu. Rozhodnutie, voči ktorým tretím krajinám sa otvorí Slovenská republika, bude prijaté na základe odporúčaní ústredného krízového štábu a konzília epidemiológov.

Bližšie informácie nájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

   Obmedzenia, nariadenia a povinnosti 

Od 9. apríla 2020 sú účinné zmeny v 16 zákonoch v pôsobnosti MV SR upravujúce oblasti  územnej samosprávy, živnostenského podnikania, dokladov, evidencie vozidiel, pobytu cudzincov či priestupkov, a to s cieľom zmierniť dopad na práva obyvateľov SR počas krízového režimu orgánov štátnej správy. 

Vzhľadom na situáciu polícia nedáva pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, a urobila opatrenia aj na úseku súkromnej bezpečnosti.  

  Využívajte e-služby, polícia upustila od sankcií za neplatné doklady či osvedčenia

Pripomíname, že viaceré evidenčné úkony s vozidlami je možné riešiť aj bez potreby osobnej návštevy dopravných inšpektorátoch alebo oddelení dokladov a to prostredníctvom elektronických služieb, čo môže napomôcť k zlepšeniu ochrany zdravia obyvateľstva.

  Krízový štáb 

Na základe uznesenia bezpečnostnej rady vlády zasadá stály krízový štáb, zaoberajúci sa opatreniami na zvládnutie možnej epidémie. Tento štáb má právo navrhnúť vláde vyhlásiť krízový stav a mimoriadnu situáciu. Krízový štáb na svojich pravidelných zasadnutiach vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR a všetky kompetentné štátne orgány intenzívne pracujú na adekvátnych bezpečnostno-preventívnych a ďalších opatreniach ako vo vzťahu k obyvateľstvu tak aj k štátnym zložkám. V spolupráci s ďalšími rezortmi pripravuje plán zabezpečenia karantény mesta či obce v prípade vypuknutia epidémie.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz