Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Lyžiari do 15 rokov musia nosiť prilby

16. 11. 2015

hzs-ilustr

Od 15. novembra 2015 je účinná novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Národná rada SR novelu schválila 30. septembra 2015.  Novela reaguje na skúsenosti, ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovania tohto zákona, najmä na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych tratiach.

 Povinné prilby pre lyžiarov mladších ako 15 rokov

 Lyžiari a snoubordisti mladší ako 15 rokov musia nosiť povinne na svahoch od 15. novembra 2015 ochrannú prilbu na hlavu.  Prispieť by to malo k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu úrazovosti detí a mladistvých na lyžiarskych tratiach. Finančnú pokutu v tomto prípade zákon nestanovuje, cieľom totiž nie sankcionovať, ale chrániť túto najzraniteľnejšiu skupinu – deti a mládež - na trati. V prípade jazdy bez prilby im prevádzkovateľ lyžiarskej trate bude oprávnený zakázať lyžovať sa na nej.

Používanie reflexných prvkov a ďalšie povinnosti

 • Bezpečnosť na svahoch pomôže posilniť aj povinné používanie reflexného bezpečnostného odevu alebo reflexných bezpečnostných prvkov u lyžiarov a snoubordistov mladších ako 15 rokov v prípade organizovanej činnosti, ako je napríklad lyžiarska škola alebo výcvik.  Reflexný odev alebo prvky budú musieť deťom zabezpečiť organizátori. Povinnosť sa teda nebude vzťahovať na individuálne lyžovanie detí s rodičmi.
 • Vymedzujú sa aj ďalšie povinnosti osôb na lyžiarskej trati. Doteraz je táto problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania sa na lyžiarskej trati vo vyhláške ministerstva vnútra.

Horskí záchranári pri transporte zraneného

 • Pre ilustráciu ide o povinnosti, ktoré sa týkajú okrem iného smeru jazdy, dostatočného odstupu, vchádzania na trať alebo zastavenia na trati, poskytovania pomoci pri úraze a  pod.  Príklady:
  • Osoba na lyžiarskej trati je povinná poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci.
  • Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
  • Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej a neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný takéto miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.
 • V prípade porušenia týchto povinností bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený dotyčnej osobe zakázať činnosť na lyžiarskej trati. Okrem toho bude môcť byť za porušenie povinností uložená pokuta do 331 eur, pôjde najmä o prípady ich opakovaného či hrubého porušenia.  (V prípade reflexných prvkov sa sankcie týkajú organizátorov lyžiarskeho výcviku.)

Oslobodenie pozostalých od úhrady nákladov za zásah HZS

Rodinní príslušníci po zosnulom v horách už nebudú povinní hradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa tejto osoby týkali. Vymáhať tieto pohľadávky od pozostalých nie je morálne, keďže okrem straty rodinného príslušníka dochádza aj k finančnému sťaženiu ich životnej situácie. Ide približne o 18 osôb ročne, pričom finančné náklady na túto činnosť sú takmer zanedbateľné.

Zriadenie Slovenskej asociácie horských sprievodcov

 • Zriaďuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov so sídlom vo Vysokých Tatrách ako neštátna stavovská inštitúcia s vlastnou samosprávou a dobrovoľným členstvom. Do jej pôsobnosti bude patriť predovšetkým zabezpečovanie odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti. Fungovať bude popri už existujúcej Národnej asociácie horských vodcov. Ustanovujúci snem asociácie sprievodcov sa uskutoční do konca februára 2016.
 • Na odlíšenie od horskej vodcovskej činnosti sa vymedzuje horská sprievodcovská činnosť najmä ako sprevádzanie osôb v horskom a vysokohorskom prostredí bez použitia horolezeckého výstroja a výzbroje. Na jej výkon bude potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané asociáciou sprievodcov.
 • V tejto súvislosti sa novelizuje aj zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní a medzi viazané živnosti sa zaraďuje aj horská sprievodcovská činnosť.

Ďalšie zmeny:

 • Navrhuje sa rozšíriť jestvujúce vymedzené horské oblasti o ďalších šesť horských oblastí, v ktorých je v súvislosti s turistickým ruchom zvýšená úrazovosť. Ide o Bukovské vrchy, Javorníky, Kremnické vrchy, Kysuckú vrchovinu, Kysucké Beskydy a Moravsko-sliezke Beskydy. Priradia sa k doterajších deviatim horským oblastiam, v ktorých sú upravené práva a povinnosti osôb nachádzajúcich sa v horských oblastiach a taktiež kde bude garantovať výkon záchrannej činnosti Horská záchranná služba najmä v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi.
 • Komplexnejšie sa na rozdiel od doteraz platnej úpravy vymedzujú povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu.
 • Spresňujú a rozširujú sa úlohy Horskej záchrannej služby a jej príslušníkov.
 • Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom bude môcť vykonávať okrem okresného úradu aj Horská záchranná služba. Dôvodom posilnenia právomoci Horskej záchrannej služby je to, že okresné úrady nie sú personálne ani technicky dostatočne vybavené na kontrolnú činnosť v exponovanom vysokohorskom prostredí.
 • Príjmy získané zo záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnom môže Horská záchranná služba použiť na vykonávanie odbornej spôsobilosti dobrovoľných záchranárov a ich materiálno-technické vybavenie.
 • Horská záchranná služba bude na svojom webe zverejňovať údaje o osobách  s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti.

Novela nadobudla účinnosť 15. novembra 2015 - okrem ustanovení, ktorými sa rozširujú vymedzené horské oblasti, tie nadobudnú účinnosť od 1. januára 2017.


 Štatistika HZS


Informáciu o vyhodnotení  zimnej sezóny 2014/2015 zverejnila Horská záchranná služba. Vyplýva z nej, že počas poslednej zimnej sezóny vzrástol medziročne počet zásahov HZS na lyžiarskych tratiach takmer o 22 percent.

 

 Foto: HZS

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz