Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Marenie výkonu rozhodnutia pri výchove maloletých môže byť trestným činom

08. 04. 2013

paragraf

Odbor priestupkov Sekcie verejnej správy MV SR upozorňuje verejnosť, že neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody pri kontakte s maloletými deťmi,  môže byť za istých podmienok klasifikované ako trestný čin.  

Oznamovanie prípadov o porušení  rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí,  sa v súčasnosti vyskytuje v problematike priestupkov. „Neplnenie rozhodnutia alebo súdom schválenej dohody, v praxi najčastejšie vo forme bránenia oprávnenému rodičovi v stretávaniu sa s maloletým dieťaťom zo strany povinného rodiča, môže za istých podmienok napĺňať skutkovú podstatu trestného činu marenia výkonu rozhodnutia,“ vysvetľuje riaditeľka odboru priestupkov Sekcie verejnej správy MV SR Jana Vallová.

Podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.  Skutková podstata je naplnená iba v prípade, že medzi rodičmi došlo k verbálnym útokom, či fyzickému násiliu. Trestný zákon v § 349 upravuje skutkovú podstatu trestného činu, ktorého sa môže páchateľ svojím konaním dopustiť. Podľa citovaného ustanovenia ten, kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody, alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, bude potrestaný odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

K naplneniu znakov skutkovej podstaty marenia výkonu úradného rozhodnutia však dochádza až po bezvýslednom použití opatrení upravených v Občianskom súdnom poriadku.

Zo strany oprávneného rodiča, ktorému bolo neopodstatnene a neodôvodnene odopreté stretnutie s maloletým dieťaťom, je potrebné podať na príslušnom súde prvého stupňa, ktorý vo veci rozhodoval, návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia podľa § 272 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 272 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 súd písomne vyzve povinného, ktorý sa odmieta podrobiť rozhodnutiu podľa odseku 1, aby sa rozhodnutiu podrobil. V tejto výzve upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. Ak sa javí, že účel výzvy možno lepšie dosiahnuť pojednávaním, sudca je oprávnený nariadiť pojednávanie a môže naň predvolať povinného, oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce.  Ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie podľa § 272, pokutu vo výške 200 eur. Na naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu musia byť súdom uložené povinnému rodičovi minimálne dve bezvýsledné opatrenia, ktoré neviedli k náprave a rešpektovaniu súdneho rozhodnutia či súdom schválenej dohody. Neplnenie predbežného opatrenia podľa § 273c Občianskeho súdneho poriadku zakladá skutkovú podstatu trestného činu podľa § 349 Trestného zákona bez nutnosti naplnenia ďalších podmienok, pretože zo samotného ustanovenia § 273c Občianskeho súdneho poriadku vyplýva bezodkladnosť jeho výkonu.

V právnej praxi je proces uplatnenia uvedených ustanovení zdĺhavý, oprávnený rodič opakovane podáva oznámenia na povinného rodiča a pokúša sa o styk s maloletým dieťaťom, často však tento proces vedie k deštrukcii vzťahu rodiča a dieťaťa. Tento problém by mohla vyriešiť legislatívna úprava, ktorá by spočívala v bezodkladnom výkone súdneho rozhodnutia a v prípade neplnenia k odňatiu dieťaťa zo starostlivosti povinného rodiča a jeho odovzdania určenej fyzickej alebo právnickej osobe.  

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz