Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Ministerstvo vnútra podáva odvolania voči rozhodnutiam súdov v prípadoch príslušníkov PZ postavených mimo služby

17. 11. 2023

paragraf

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16. novembra 2023 podalo odvolanie voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV. č. k. 16Cpr/2/2023-45  (plk. Mgr. Branko Kišš). MV SR trvá na tom, že v konkrétnom prípade nebola daná právomoc civilného súdu vec prejednať a teda rozhodnúť o podanom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia. 

Súd má právomoc na preskúmanie zákonnosti vydaných rozhodnutí počas trvania služobného pomeru policajta, vrátane postupu pri jeho vydávaní, iba v režime správneho súdnictva. Je neprípustné, aby sa nevyužitie prostriedkov súdnej ochrany v rámci správneho súdnictva nahrádzalo napr. určovacími žalobami alebo žalobami na plnenie v občiansko-právnom konaní, prípadne nariaďovaním neodkladných opatrení.  V prípade, ak súd po preskúmaní obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zistí, že vo veci samej absentuje právomoc civilného súdu, nemožno návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyhovieť.

„MV SR má jasné zákonné odôvodnenie, pri ktorom nie je povinné žiadať o súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov, pretože v tomto prípade nejde o typický pracovno-právny úkon. Zo zákona o štátnej službe príslušníkov PZ nevyplýva žiadna výnimka," hovorí I. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. 

V konkrétnom prípade je predmetom sporu vzťah založený podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ je predpisom verejnoprávnej povahy a je tzv. lex specialis pre vznik, zmenu a skončenie štátnej služby. Služobný pomer príslušníka Policajného zboru nemá znaky súkromno-právneho pomeru, ale vždy mal a má znaky verejno-právneho pomeru vzhľadom na jeho charakter a právnu povahu zvláštnosti štátu ako „zamestnávateľa" policajta a súčasne nositeľa verejnej moci. Keďže zákon o štátnej službe príslušníkov PZ neobsahuje výslovne splnomocnenie pre civilný súd konať vo veci sporu vyplývajúceho zo štátnej služby príslušníka PZ, aplikácia Civilného sporového poriadku, a teda aj právomoc civilného súdu, je absolútne vylúčená.

MV SR opakovane trvá na tom, že súd prvej inštancie mal preto rozhodnúť tak, že konanie zastaví a vec postúpi príslušnému orgánu, teda v tomto prípade žalovanému – MV SR.

MV SR bude taktiež podávať odvolanie voči uzneseniu Mestského súdu Bratislava IV. č. k. 52Cpr/6/2023-70 (pplk. JUDr. Štefan Mašin).

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz