Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Ministerstvo vnútra pokračuje v podpore budovania kapacít v materských školách

Bratislava, 17. 12. 2019

asistent ucitala ppv

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlási v najbližších dňoch ďalšiu výzvu zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Posledná výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl bola veľmi úspešná. na základe zvýšeného dopytu po podpore budovania kapacít materských škôl zo strany potenciálnych žiadateľov, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pristúpil k navýšeniu finančných prostriedkov na danú oblasť, aby mohol opätovne vyhlásiť výzvu. Doterajšie výzvy mali niekoľko hodnotiacich kôl, v rámci ktorých bolo doručených vyše 200 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. V rámci zazmluvnených projektov je podporených 7502 miest pre deti z materských škôl.

Nová výzva prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou rozšírenie oprávnenosti žiadateľa o subjekty z neziskového sektora, ako sú neziskové organizácie poskytujúce všeobecné služby a cirkevné a náboženské spoločnosti a subjekty štátneho sektora, teda organizácie štátnej správy, štátne a rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Na výzvu je vyčlenených 5 miliónov EUR. Do výzvy sa môžu zapojiť subjekty, ktoré realizujú projekty na území obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) uvedené v Atlase rómskych komunít na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja.

Výzva bude podporovať výstavbu a rekonštrukciu materských škôl s dôrazom na rozšírenie kapacít minimálne o 20 percent. Prijímateľ bude môcť pre účely zriadenia novej škôlky alebo presunutia kapacity existujúcej materskej školy do vyhovujúcich priestorov zrekonštruovať aj iný objekt pri zachovaní 20 percentného navýšenia kapacity, v prípade presunutia existujúcej škôlky. Súčasťou oprávnených výdavkov je aj interiérové exteriérové vybavenie.

Výzva pomôže mnohým rodičom, ktorí majú problém s umiestnením svojich detí kvôli obmedzeným kapacitám materských škôl, alebo z dôvodu neexistencie materskej školy. Zároveň vytvorí podmienky pre lepší prístup detí zo všetkých skupín obyvateľstva k predškolskému vzdelávaniu. Vďaka poskytnutému vzdelávaniu a získaniu základných zručností a návykov bude pre deti. vrátane detí z MRK, umožnený plynulejší nástup do prvých ročníkov základných škôl.

"K dnešnému dňu podporujeme vyše 100 materských škôl, ktoré poskytnú deťom kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve a teší nás pretrvávajúci záujem o výzvu na materské školy. Zvýšenie zaškolenosti a kvality predprimárneho vzdelávania prispeje k lepšiemu zvládnutiu povinnej školskej dochádzky detí. V materských školách je skĺbená starostlivosť so vzdelávaním, pričom súčasťou procesu vzdelávania je, samozrejme, aj výchova v najširšom slova zmysle. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti a prispeje k lepšiemu zvládnutiu povinnej školskej dochádzky detí." povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz