Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Ministerstvo vnútra pracuje na projekte verejnej správy Informačný systém Registra fyzických osôb

12. 10. 2010

urad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spustilo v marci 2010 nový projekt pod názvom Informačný systém Registra fyzických osôb, ktorý umožní v rámci verejnej správy aplikovať základný princíp informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dosť“. Tento princíp v praxi obmedzí viacnásobné predkladanie dokladov, čím sa zníži administratívna náročnosť riešenia životných situácií občanov a zároveň sa zvýši dostupnosť jednotlivých služieb pre používateľov. Ďalším pozitívnym dôsledkom pre občanov bude eliminácia správnych poplatkov.

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 

Projekt  pripravujeme v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/, prioritná os číslo 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Ministerstvo uskutočnilo výber dodávateľa celého náročného riešenia, ktorým sa stala spoločnosť Ditec, a.s. Celková výška nákladov na realizáciu projektu je 21 181 999,45 EUR, pričom 100% tejto sumy bude prefinancovaných z prostriedkov Európskej únie - z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/.

Výsledkom projektu Informačný systém Registra fyzických osôb bude konzistentný zdroj údajov o fyzických osobách rozšírený o informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v súčasnom Registri obyvateľov Slovenskej republiky. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie 24 mesiacov. V prvom roku realizácie predpokladáme vytvorenie základného právneho rámca, teda implementáciu potrebných legislatívnych zmien, ktorá musí byť ukončená ešte pred uvedením registra do prevádzky. Zároveň bude spracovaná procesná analýza a detailný návrh budúcich procesov. Počas prvých 6 mesiacov realizácie projektu sa začalo aj s budovaním hardvérového a softvérového riešenia systému.

Ďalším krokom bude vytvorenie podmienok komunikačného pripojenia registrátorov na strane vstupov a integrovaných informačných systémov verejnej správy na strane výstupov. Registrátormi budú všetky úrady, ktoré od občana žiadajú údaje – teda matriky, ohlasovne pobytu, pracoviská polície, živnostenské úrady, súdy, sociálna poisťovňa... Každá osoba bude v Registri fyzických osôb vedená pod jedinečným číslom. Toto číslo - identifikátor pre komunikáciu medzi informačnými systémami verejnej správy – bude generovať ministerstvo.

Počas druhého roku realizácie projektu sa uskutoční finálne otestovanie a napokon uvedenie Registra fyzických osôb do prevádzky.

Súčinnosť informačného systému Registra fyzických osôb sa predpokladá napríklad pri nasledovných situáciách v styku s inštitúciami verejnej správy: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte, potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu, vydávanie voličských a hlasovacích preukazov, matričné udalosti (narodenie, sobáš, úmrtie), zmena administratívnych údajov o osobe (rozvod, právna spôsobilosť, zákaz pobytu), nadobudnutie a strata štátneho občianstva, zmena adresy (názvu ulice, popisného čísla), povolenie na pobyt cudzinca, vydanie/strata/odcudzenie dokladov, rozhodnutie súdu o rozvode/zmene právnej spôsobilosti/zákaze pobytu.

Funkcionalitu a prevádzku informačného systému Registra fyzických osôb budú zabezpečovať pracovníci Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva . Návratnosť investície spočíva najmä v úspore času a zvýšení efektivity práce a tým aj v úspore prevádzkových nákladov samotných registrátorov, ako aj inštitúcií verejnej správy využívajúcich informácie z Registra fyzických osôb. Z pohľadu občana pôjde o komfortnejšiu a rýchlejšiu komunikáciu s úradmi pri riešení rôznych životných situácií.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz