Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík pomôže zacieliť konkrétne opatrenia

24. 04. 2017

Tlačová správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo vyzvanie na národný projekt, ktorý je súčasťou prioritnej osi 5 s názvom Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) OP ĽZ. Prijímateľom projektu bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Plánovaný rozpočet je 3,8 milióna eur a obdobie realizácie sa predpokladá do konca roka 2022.

Účelom projektu je najmä hodnotenie implementácie Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 podľa jej štyroch hlavných oblastí - vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť, a troch prierezových oblastí - oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti, nediskriminácia a finančná inklúzia.

„Zhromažďovanie dát o sociálno-ekonomických podmienkach života marginalizovaných rómskych komunít, ako aj o dopadoch politík na túto časť populácie má veľký význam pre zacielenie jednotlivých opatrení, ako aj pre napĺňanie cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánov,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Pravidelne sa budú zbierať dáta od ministerstiev a ostatných orgánov verejnej správy, ktoré budú spracovávané do každoročných monitorovacích správ plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Zabezpečí sa špecializované štatistické zisťovanie EU SILC v prostredí MRK a aktualizácia Atlasu rómskych komunít. Súčasťou projektu je okrem iného aj zisťovanie informácií o príjmoch, životných podmienkach MRK, infraštruktúre obcí a rómskych osídlení, dostupnosti sociálnych a zdravotných služieb, politickej a občianskej participácii rómskych obyvateľov, ekonomických a kultúrnych aktivitách a školskej inklúzii.

„Výstupom projektu bude aj on-line informačný portál, ktorý bude slúžiť pre odbornú i laickú verejnosť. Poskytne užitočné informácie o efektívnosti a užitočnosti vykonaných aktivít a projektov na miestnej, regionálnej aj celoštátnej úrovni. Bude slúžiť ako zdroj informácií pre nastavenie budúcich stratégií, programov a projektov pre tvorcov verejných politík v prospech občanov Slovenska,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz