Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Novela zákona o hlásení pobytu obyvateľov a registri obyvateľov od 30. júna zamedzuje účelovým prihlasovaniam sa na trvalý pobyt na obec

30. 06. 2008

Novelizovaný zákon 253/1998  Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 64,9kB (RTF, 67 kB) reaguje na poznatky z aplikačnej praxe a skúsenosti z potrieb občanov pri riešení ich životných situácií. Cieľom novely bolo  zjednodušenie, skvalitnenie a odstránenie niektorých problémov pri uplatňovaní zákona v praxi. Zmeny nadobudli účinnosť 30. júna 2008.

Platnosť dokladu o vlastníctve nehnuteľnosti, ktorý takisto musí občan predložiť pri hlásení TP už nie je časovo obmedzená

Predtým bolo potrebné predložiť list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace. Súčasný stav na úseku evidencie nehnuteľností a možnosť overenia údajov o vlastníctve však umožňujú nevyžadovať predkladanie príslušných dokladov limitovaných časovým ohraničením ich platnosti.

Novela vymedzuje podmienky, podľa ktorých občanovi možno zrušiť trvalý pobyt na pôvodnej adrese a prihlásiť ho na pobyt iba na obec

Na obec sa môžu prihlásiť už len tí občania, ktorým bol TP zrušený kvôli zániku budovy, kde bývali, na základe návrhu vlastníka, občana oprávneného užívať budovu alebo prihláseniu vykonanom na základe falošného či neplatného dokladu, a zároveň sa nemôžu prihlásiť na TP /nemajú napr. potrebné doklady, trvalé bydlisko a pod/.
Cieľom zmeny je zabrániť účelovým prihlasovaniam sa na TP iba na obec z rozličných dôvodov, ktoré ohlasovňa nemá možnosť overiť.

Ak občanovi skončí prechodný pobyt pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený a túto skutočnosť neohlási, ohlasovňa bude povinná záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu zrušiť

Táto zmena pomôže odstrániť záznamy o prechodnom pobyte, ktoré nezodpovedajú skutočnosti.

Potvrdenie o pobyte bude možné občanovi vydať len na požiadanie

Dôjde tak k zníženiu administratívnych úkonov súvisiacich s hlásením pobytu na ohlasovniach, ktoré sú pripojené na register obyvateľov a kde sú potrebné úkony zaznamenávané priamym prístupom bez nutnosti vydávania písomného potvrdenia. V  prípadoch, kde ohlasovňa nie je pripojená na register obyvateľov alebo občan z rôznych dôvodov požiada o potvrdenie o pobyte, zostane zachovaný predchádzajúci postup.

Novela mení aj zákon 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z PZ na obvodné úrady

Vo veciach dopravných evidencií a priestupkov budú okresné a krajské riaditeľstvá PZ konať až do 1. januára 2010 /posun z 1. januára 2008 súvisí s návrhom novej úpravy o premávke na pozemných komunikáciách/.


 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz