Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Obecní poslanci sú od apríla 2010 odmeňovaní podľa nových pravidiel

01. 04. 2010

urad

Novelu zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rezort vnútra vypracoval na základe poznatkov z aplikačnej praxe a tiež na základe výsledkov auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia /uznesenie vlády SR č. 330 z 21. mája 2008/. Novela spresňuje najmä vzťahy medzi starostom obce a obecným zastupiteľstvom, precizuje úpravu zvolávania a vedenia obecného zastupiteľstva, miestneho referenda či odmeňovania poslancov. Účinnosť nadobudla 1. apríla 2010.

 

 • Obecné zastupiteľstvo bude v dostatočnom predstihu - najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami - určovať na celé budúce funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu, za ktorý bude poberať plat podľa zákona č. 253/1994 Z z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Počas funkčného obdobia možno starostovi úväzok skrátiť alebo predĺžiť len na jeho návrh.

Obce budú nútené prijímať zásady odmeňovania poslancov

 • Obecné zastupiteľstvo už nebude schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce. Bude ho vydávať starosta, pretože je štatutárnym orgánom obce v pracovnoprávnych vzťahoch. Do pôsobnosti obecného zastupiteľstva pribudne schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov.
 • Cieľom je diferencovane odmeňovať poslancov za činnosť, ktorú vykonali pre obec; v súčasnosti si poslanci schvaľujú odmeny bez zákonných kritérií. Pri poskytovaní odmien sa bude prihliadať na to, aké úlohy poslanec plní a koľko času venuje výkonu svojej funkcie. Pokiaľ obec neprijme zásady odmeňovania, odmeny poslancom nebude môcť poskytovať.

Upravuje sa zvolávanie a vedenie obecného zastupiteľstva

 • Obecné zastupiteľstvo bude povinné zasadať aspoň raz za 3 mesiace. Najmä počas dovolenkových sezón je totiž problém uskutočniť zasadnutie v doterajšej lehote 2 mesiacov. Ak požiada o zvolanie zasadnutia aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie do 15 dní /doteraz 10 dní/. Vzhľadom na zmenu lehoty zasadnutia obecného zastupiteľstva, mení sa aj lehota na uskutočnenie zasadnutia obecnej rady, ktorá sa predlžuje z jedného na tri mesiace.
 • Rokovania obecného zastupiteľstva sa podľa zákona budú môcť uskutočňovať len na území príslušnej obce /zabráni sa tak situáciám, ktoré sa vyskytli v praxi, napr. starosta zvolal rokovanie obecného zastupiteľstva mimo územia SR/.
 • Na základe poznatkov z praxe sa spresňuje mechanizmus zvolávania a vedenia zasadnutia obecného zastupiteľstva, ak tak neurobí starosta obce. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa bude zverejňovať na obecnej úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím. Starostovia, ktorí odmietnu dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia, alebo pri hlasovaní o návrhu neudelia slovo prihlásenému poslancovi, stratia právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starostovia a poslanci, ktorí boli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin, alebo nepodmienečne za trestný čin, budú povinní túto skutočnosť písomne oznámiť obci

 •  Zabráni sa tak situáciám z praxe, kedy obecné funkcie naďalej vykonávali osoby, ktorých mandáty z dôvodu odsúdenia zanikli. Jasne sa tiež ustanovuje, že mandát obecného poslanca zaniká, ak sa poslanec počas jedného roka ani raz nezúčastní na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 


 • Funkcia zástupcu starostu sa nebude musieť obsadzovať iba voľbou obecného zastupiteľstva, bude tak môcť urobiť v prvom rade starosta – zástupcu z radov poslancov si určí sám do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak neurobí, zástupcu zvolí obecného zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu hocikedy odvolať.
  V obciach s viac ako 20-tisíc obyvateľmi, môže starosta poveriť zastupovaním až 2 poslancov, pričom určí ich poradie.


 • Na odvolanie hlavného kontrolóra obce z funkcie bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Rovnaké kvórum sa totiž vyžaduje na jeho zvolenie.

 

 • Rozširuje sa zákonná úprava miestneho referenda – upravuje sa spôsob vytvárania komisie pre miestne referendum a určujú sa náležtosti oznámenia o jeho vyhlásení.


 • Na rozhodovanie sporov vznikajúcich z verejnoprávnych zmlúv, ktorých účastníkmi sú obce, prípadne obec a štát, budú príslušné súdy. V právnom poriadku dosiaľ nie je určený orgán, ktorý by tieto spory rozhodoval.

Novela zákona o obecnom zriadení tiež spresňuje problematiku spolupráce obcí formou združenia obcí a vypúšťa ustanovenia, ktoré na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR nie sú v súlade s ústavou /obvodné úrady už nebudú môcť rozhodovať o zmene územia obce a vláda nebude môcť rozhodovať o rozdelení obcí bez ich súhlasu/. Viaceré pojmy v zákone sa terminologicky zosúlaďujú.

Zákonom o obecnom zriadení sa novelizujú aj ďalšie právne predpisy:

 • zákon č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť dáva obciam pôsobnosť pri schvaľovaní priestorov, v ktorých možno predávať a rozširovať takúto tlač a pod.; takisto precizuje priestupky a iné správne delikty na tomto úseku;
 • zákon č. 38/1993 o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov – ústavný súd vo veciach neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy bude rozhodovať najneskôr do 90 dní od doručenia volebnej sťažnosti;
 • zákon č. 515/2003 o krajských úradoch a obvodných úradoch - zefektívňuje a zjednodušuje sa postup obvodných úradov pri zriaďovaní svojich pracovísk /zrušuje sa príloha k zákonu, ktorá priamo určuje obce, v ktorých možno zriaďovať pracoviská obvodných úradov/. Pribudne aj právna úprava, ktorá možní obvodným úradom spolupracovať s partnerskými orgánmi v zahraničí;
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;
 • zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov; 
 •  zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre. 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz