Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Od 1. apríla 2014 je účinný zákon o Dobrovoľnej požiarnej ochrane

01. 04. 2014

hasic-operacne

Nový  zákon č. 37/2014 o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky parlament schválil 29. januára 2014.  Právny predpis,  znenie ktorého vypracovalo ministerstvo vnútra ako iniciatívny materiál,  ustanovuje základný právny rámec pre pôsobenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je občianskym združením zriadeným v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.

Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, a to plnením úloh v oblastiach:

 • výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi, osobitne vo vzťahu k deťom a mládeži,
 • odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 • finančnej podpory dobrovoľných hasičských zborov obce,
 • zásahovej činnosti členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
 • civilnej ochrany obyvateľstva,
 • dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
 • verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
 • organizácie športovej činnosti a súťaží zameraných na ochranu pred požiarmi,
 • zachovania a zveľaďovania historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • cezhraničnej spolupráce,
 • tvorby, ochrany, udržiavania alebo zlepšovania životného prostredia.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky pri svojej činnosti spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a obcami, pričom rozsah tejto spolupráce ustanovuje zákon o ochrane pred požiarmi.

Prostriedky na svoju činnosť  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky bude získavať najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb a z dedičstva.  Štát jej poskytne každoročne dotáciu zo štátneho rozpočtu. So svojím majetkom bude hospodáriť samostatne, pričom môže užívať aj majetok štátu či samosprávy.

Novou právnou normou sa novelizuje aj zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi: zrušia sa obecné hasičské zbory a útvary a zriadia sa dobrovoľné hasičské zbory obce. Pri ich zriaďovaní  dôjde k širšiemu zapájaniu dobrovoľnej požiarnej ochrany a ich personálnych zdrojov tak, ako to vyplýva z koncepcie celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz