Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Od 1. februára 2009 sa zmenili pravidlá cestnej premávky

21. 01. 2009

pz-motocykel

Od 1. februára 2009 začalo na slovenských cestách platiť celoročné svietenie, zákaz telefonovania počas jazdy a prísnejšie sankcie za alkohol za volantom. Nový zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (RTF, 465 kB), 454kB (RTF, 465 kB) parlament schválil koncom roku 2008. V porovnaní s predchádzajúcim návrhom, ktorý vetoval prezident SR Ivan Gašparovič a poslanci ho na jeseň 2008 nepodporili, už neobsahuje napríklad zákaz pre chodcov na vozovke alebo prechádzajúcich cez cestu používať mobilný telefón, elektronické zariadenia na počúvanie hudby alebo iné technické prostriedky znižujúce ich pozornosť. Chýbajú aj ustanovenia týkajúce sa vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Cieľom zmien je zvýšenie bezpečnosti na cestách a disciplinovanosti vodičov a tým znížiť dopravnú nehodovosť a počty obetí dopravných nehôd.

Súčasne s novým zákonom o cestnej premávke je účinný aj nový vykonávací predpis - vyhláška MV SR č. 9/2009.

Každé vozidlo musí mať počas jazdy vždy rozsvietené stretávacie svetlá, okrem prípadov, kedy má vlečené vozidlo závadu, ktorá nedovoľuje použiť osvetlenie. Zavedenie celodenného svietenia je nevyhnutné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, pretože osvetlené vozidlo je lepšie viditeľné. Prax preukázala, že vodiči majú problémy vyhodnotiť moment zníženej viditeľnosti.

Vodiči môžu v obci jazdiť maximálnou rýchlosťou 50 km/h a na diaľniciach alebo na rýchlostných cestách v obci maximálne 90 km/h. Maximálna rýchlosť 50 km/hod podľa odborných štúdií zvyšuje reakčnú schopnosť vodiča a takisto zvyšuje šancu chodcov na prežitie pri zrážke s vozidlom. Slovenská republika je v súčasnosti spolu s Rumunskom posledným členom EÚ, kde možno v obciach jazdiť maximálnou rýchlosťou 60 km/hod. Schválením zmien v pravidlách rýchlosti na cestách sa tak Slovensko zaradilo k štandardu ostatných členských krajín EÚ, ktoré dodržiavajú v obciach maximálne 50 km/hod.
Mimo obce možno jazdiť maximálne 90 km/h (platí pre všetky vozidlá), na diaľniciach a rýchlostných cestách platí pre autobus max. 100 km/h a vozidlo do 3500 kg 130 km/h. Maximálnu rýchlosť jazdy vozidiel do 3500 kg bez prípojného vozidla na cestách mimo obce je  možné prekročiť, ak to bude ustanovené dopravnou značkou. V obci je  možné dopravnou značkou zvýšiť rýchlosť jazdy pre všetky vozidlá.

Dopravné inšpektoráty navrhli úseky ciest, na ktorých by bolo možné prekročiť povolenú rýchlosť. Bližšie informácie možno nájsť tu.

Na diaľnici, rýchlostných cestách a na cestách 1. triedy platí zákaz jazdy vozidiel ťažších ako 7 500 kg a nákladných automobilov s prípojným vozidlom v určených časoch cez víkendy a počas dní pracovného pokoja.

Pre vodičov nákladných vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 7,5 t platí zákaz predchádzania na diaľniciach a rýchlostných cestách.  

Vodiči majú počas jazdy zákaz telefonovať a inak používať telefónny prístroj alebo vykonávať obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla /okrem telefonovania s použitím systému hands free/. Tento zákaz sa nevzťahuje na určité skupiny vodičov, ktorí plnia úlohy, pri ktorých je nevyhnutné počas jazdy telefonovať, dorozumievať sa vysielačkou a pod.

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič môže na takýchto cestách použiť iba vozidlo vybavené pneumatikami so zimným dezénom. Povinnosť platí pre osobné a úžitkové vozidlá do 3,5 t, ktoré musia mať takúto výbavu na všetkých nápravách. Ostatné vozidlá určené na prepravu osôb a nákladu musia mať zimné pneumatiky aspoň na jednej z hnacích náprav.
Nákladné autá a autobusy musia byť vybavené zimnými pneumatikami bez ohľadu na počasie v období od 15. novembra do 31. marca. Touto zmenou sa sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období. Jazdné vlastnosti zimných pneumatík totiž niekoľkonásobne zvyšujú jazdné vlastnosti vozidla v zimnom období, čo si vodiči dostatočne neuvedomujú. Výnimkou sú  terénne autá, vozidlá používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone prác vo verejnom záujme a pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd.  

Chodci sú  za zníženej viditeľnosti mimo obce povinní mať na sebe dobre viditeľný bezpečnostný prvok /odev s bezpečnostnými prvkami alebo mať BP umiestnený na tele/.  

Cyklista je  povinný chrániť si hlavu riadne upevnenou schválenou ochrannou prilbou /počas jazdy mimo obce/. Pokiaľ je cyklistom dieťa do 15 rokov, táto povinnosť platí aj pre jazdu v obci.  

Nový zákon o cestnej premávke zvýšil  pokuty.  

  • policajný orgán môže právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uložiť pokutu až do výšky 17 000 eur za zneužívanie ŠPZ
  • právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je  možné uložiť sankciu až do 3500 eur napr. za neodstránenie prekážky cestnej premávky alebo zverenie vedenie vozidla osobe, ktorá nemá pri sebe doklady ustanovené na vedenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená a pod
  • táto sankcia hrozí aj za neoprávnené vybavenie vozidla zvukovým znamením alebo zvláštnym výstražným svetlom ustanovenom pre vozidlá s právom prednostnej jazdy
  • sankcia až do 7000 eur hrozí aj za opakované porušenie povinností do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty

Zákon o cestnej premávke takisto zmenil aj zákon o priestupkoch.  

Výška pokuty za priestupok v rozkaznom konaní sa navrhuje na 250 eur. Zákaz činnosti bude možné uložiť oproti súčasným 2 až na 5 rokov /najmä vo vzťahu k priestupkom na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je súčasná 2ročná maximálna doba nepostačujúca/. V blokovom konaní bude možné za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu do 60 eur a u vybraných priestupkov až do 650 eur (za jazdu pod vplyvom alkoholu, zavinenie dopravnej nehody či prekročenie rýchlosti jazdy). Horná hranica pokuty pre mladistvých sa ustanovuje na 300 eur, v blokovom konaní na 60 eur.  

Nové výšky pokút

  • napr. za odmietnutie alkotestu hrozí od 300 do 1300eur + zákaz činnosti od 1 do 5 rokov
  • za jazdu pod vplyvom alkoholu od 200 do 1000 eur + zákaz činnosti do 5 rokov
  • požitie alkoholu počas jazdy, spôsobenie dopravnej nehody alebo prekročenie rýchlosti od 150 do 800 eur a zákaz činnosti do 3 rokov

    Postup pri využívaní sadzobníka pokút v pôsobnosti Policajného zboru ministerstvo vnútra upravilo interným predpisom /zip, 78,11 kB/.

Rozhodnutie o uložení pokuty nad 60 eur, ak nebola uložená v blokovom konaní, bude  možné na návrh účastníka konania vykonať aj verejnoprospešnými prácami. Za každé 3 eurá uloženej pokuty bude páchateľ priestupku povinný vykonať jednu hodinu verejnoprospešných prác. Verejnoprospešné práce je páchateľ priestupku povinný vykonať v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nemôže byť dlhšia ako jeden rok. Ak páchateľ priestupku verejnoprospešné práce nevykoná v určenej lehote, pokutu bude musieť zaplatiť.  
Spôsob a podrobnosti ministerstvo vnútra upraví osobitným zákonom, ktorý pripraví do januára 2011.  Z tohto dôvodu bude toto ustanovenie účinné až od 1. januára 2011.


 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz