Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Od 1. mája 2013 nadobúdajú účinnosť zmeny v cudzineckom zákone

22. 04. 2013

paragraf

Novelu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov  ministerstvo vnútra vypracovalo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR.  Hlavným cieľom novely je zapracovanie európskeho práva do slovenskej legislatívy –  okruh štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým po splnení stanovených podmienok možno udeliť dlhodobý pobyt, sa rozšíri o osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou. Tieto osoby budú teda môcť po istom čase získať dlhodobý pobyt.

Novelou sa tiež zapracúvajú požiadavky vyplývajúce z aplikačnej praxe zákona o pobyte cudzincov, napríklad ustanovenia upravujúce

  • udeľovania a obnovovania prechodného pobytu na účel podnikania;
  • prechodný pobyt Slovákov žijúcich v zahraničí, pričom sa odbúravajú takmer všetky administratívne povinnosti, ktoré sa na nich v súčasnosti vzťahujú;
  • okruh štátnych príslušníkov, ktorí môžu podať žiadosť o udelenie pobytu na území SR;
  • asistovaný dobrovoľný návrat;
  • oznamovacie povinnosti cudzincov a rôznych právnických osôb;
  • vydávanie dokladov o pobyte.

Mení sa aj zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle, ktorá okrem zmien vyplývajúcich z transpozície európskej smernice prináša úpravu ustanovení pri riešení problémov vznikajúcich počas azylového konania. Okrem iného sa rozširujú dôvody zániku azylu a zastavenia konania o azyle, nanovo sa upravuje zánik doplnkovej ochrany a tiež sa rozširujú dôvody jej zániku.

zákone č. 171/1993 o Policajnom zbore Z. z.  dochádza k úprave snímania identifikačných znakov cudzincov a oprávnení pri zabezpečovaní kontroly hraníc SR. Navrhuje sa tiež zlúčiť služby hraničnej a cudzineckej polície ako ďalší prvok v postupnom budovaní Integrovaného systému riadenia vonkajších hraníc. Jeho fungovanie si vyžaduje zabezpečiť líniové riadenie všetkých zložiek podieľajúcich sa na riadení kontroly vonkajších hraníc.

Dochádza tiež k zmene v zákone č. 475/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí: doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý ho vydal.

Dôjde aj k úpravám v Občianskom súdnom poriadku /zákon  č. 99/1963 Zb./,  a v zákone č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR, kde bola potrebná samostatná úprava konania o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o zaistení z dôvodu špecifickosti tohto konania; a v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v ktorom sa okrem iného zavádza  možnosť požiadať o urýchlené vydanie dokladu o pobyte.

Zmeny budú  účinné od 1. mája 2013.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz