Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Od 1. marca sa zmenil systém odmeňovania policajtov

Bratislava, 14. 02. 2008Cieľom novely zákona o štátnej službe č. 73/1998 príslušníkov PZ bola zmena systému odmeňovania policajtov vzhľadom na rôznorodosť úloh, ktoré plnia, kariérny postup a nové úlohy, ktoré im pribudnú po vstupe SR do Schengenu

 • zavádza sa dvojitý systém odmeňovania – pre príslušníkov PZ a ostatné bezpečnostné zložky;
 • nový systém platí iba pre príslušníkov PZ, pre členov ostatných bezpečnostných zložiek zostáva systém odmeňovania zachovaný v súčasnej podobe až do 1. marca 2009.

Novela novo definuje zložky služobného príjmu policajta

 • doterajší príplatok za zmennosť nahradí príplatok za nerovnomernosť času služby;
 • zavádza sa nový rizikový príplatok vo výške až do 7 000 korún mesačne, ktorý nahradí doterajší osobitný príplatok priznávaný všetkým policajtom vo výške od 1 000 do 15 000 korún mesačne;

- rizikový príplatok určí minister v závislosti od miery reálneho ohrozenia života alebo zdravia policajta
- suma zrušeného osobitného príplatku sa okrem sumy vyčlenenej na rizikový príplatok premietne do výšky funkčného platu.

 • vypúšťa sa príplatok za prípravu policajta čakateľa, ktorý sa v praxi uplatňoval v minimálnej miere;
 • vzhľadom na nové úlohy vyplývajúce zo vstupu SR do Schengenu novela zavádza nový jazykový príplatok vo výške od 0 do 1500 korún mesačne;

- príplatok bude patriť policajtovi vo funkcii, na výkon ktorej sa podľa opisu funkčnej náplne znalosť cudzieho jazyka nevyžaduje a ktorý pri výkone štátnej služby používa cudzí jazyk;
- funkcie a výšku príplatku určí minister v závislosti od preukázaného stupňa ovládania jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného rámca; novela tiež navrhuje nový príplatok členom posádok lietadiel a vrtuľníkov vo výške až do 30 percent súčtu funkčného platu policajta a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov;
- výška príplatku bude závisieť od dosiahnutého stupňa odbornej spôsobilosti a charakteru vykonávanej funkcie;

 • príplatok za štátnu službu v noci, v sobotu a v nedeľu, vo sviatok a ďalší služobný plat sa rušia, pričom suma zodpovedajúca zrušeným príplatkom a ďalšiemu služobnému platu sa diferencovane premietne do výšky funkčného platu vo všetkých platových triedach - to znamená, že ďalší služobný plat už budú mať policajti, na rozdiel od súčasnosti, garantovaný v rámci funkčného platu /v súčasnosti má policajt nárok na ďalší služobný plat len ak jeho služobný pomer trval v danom polroku viac ako 4 mesiace/;

Mení sa výška funkčného platu policajtov v platových triedach 1 až 9

1           16 150
2           17 150
3           18 250
4           19 450
5           20 950
6           22 950
7           24 150
8           25 350
9           26 550

- do funkčného platu sa totiž presúva zrušený ďalší služobný plat, paušálna suma 2 400 korún z hodnostného príplatku v každej hodnosti, zrušený osobitný príplatok /okrem sumy vyčlenenej na rizikový príplatok/ a zrušené príplatky za štátnu službu v noci, v sobotu a v nedeľu a vo sviatok;

Výška súčasných funkčných platov od 1. januára 2008

Platová trieda Výška funkčného platu
v Sk mesačne

1        6 720
2        7 600
3        8 600
4       9 680
5     10 750
6     12 070
7     13 580
8     15 270
9     17 180

Novela znižuje podiel príplatkov na služobnom príjme policajta, čo sa odráža aj na paušálnom znížení hodnostného príplatku

- o zníženú sumu hodnostného príplatku /2400 korún/ sa súčasne upravujú funkčné platy policajtov v 1 – 9. platovej triede;

Hodnostný príplatok policajtov:

strážmajster                                      50
nadstrážmajster                               250
podpráporčík – podporučík               550
práporčík – poručík                           750
nadpráporčík – nadporučík               950
kapitán                                            1150
major                                              1350
podplukovník                                   1550
plukovník                                         1750
generál                                            1950

Ďalšie zmeny

 • zvyšuje sa horná hranica príplatku za riadenie;
 • zvýšením funkčných platov policajtov vo všetkých platových triedach sa zvyšuje základ pre výpočet osobného príplatku: preto sa navrhuje zníženie hornej hranice osobného príplatku do výšky 30 percent súčtu funkčného platu a hornej hranice prídavku za výsluhu rokov pre príslušnú platovú triedu /touto úpravou nedôjde k zvýšeniu podielu osobného príplatku na služobnom príjme príslušníkov Policajného zboru/;
 • výška príplatku za starostlivosť o služobného psa alebo koňa, vedenie motorového vozidla a výkon potápačskej činnosti sa pre všetkých príslušníkov bezpečnostných zložiek policajtov zvyšuje o 100 percent /vyplýva z aplikačnej praxe; súčasná výška príplatkov totiž nezohľadňuje náročnosť týchto činností a riziká s tým spojené/ : každý príslušník bezpečnostných zložiek tak dostane za starostlivosť o psa, koňa alebo služobné vozidlo príplatok až do výšky 600 korún mesačne;
 • za výkon potápačskej činnosti bude mať každý príslušník bezpečnostných zložiek podľa kvalifikačného stupňa nárok na 700 až 1000 korún mesačne;
 • za každú hodinu nadčasu dostane policajt 25 percent z príslušnej časti platu /dnes 20 percent/;
 • mechanizmus výpočtu príplatku za nadčas nebude rozlišovať sviatky alebo víkendy, čím sa spôsob výpočtu sprehľadní a zjednoduší;
 • funkčný plat policajta v prípravnej štátnej službe tvoria rovnaké zložky ako u policajta v stálej štátnej službe okrem príplatku za riadenie a zastupovanie;
 • počas denného štúdia budú mať policajti v prípravnej štátnej službe funkčný plat znížený o 20 percent /počas denného štúdia nevykonávajú praktický výkon štátnej služby/;
 • ak dňom účinnosti zákona dôjde k zníženiu platu policajta v porovnaní so súčtom posledného priznaného platu a jednej šestiny ďalšieho služobného platu, poskytne sa mu doplatok vo výške vzniknutého rozdielu: doplatok sa bude poskytovať dovtedy, kým sa rozdiel neodstráni, najviac do skončenia výkonu funkcie, ktorú začal vykonávať pred účinnosťou novely;
 • upravuje sa tiež charakteristika jednotlivých platových tried policajtov;
 • príslušníci PZ, NBÚ, SIS, Železničnej polície a colníci už nebudú podľa novely spadať do pôsobnosti vojenských súdov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz