Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2023, streda
 

Od 15. januára 2008 sa vydávajú cestovné doklady s biometrickým údajom

Bratislava, 15. 01. 2008Cieľom nového zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch je priblížiť sa k právu Európskej únie v oblasti vydávania cestovných dokladov a jeho aplikácie v praxi.

Nový zákon o cestovných dokladoch je účinný od 15. januára 2008.

Zákon sa prispôsobuje povinnosti zavedenia biometrických údajov /podoba tváre a odtlačky prstov/, ktorá vyplýva z členstva SR v EÚ a do slovenského právneho poriadku aplikuje Nariadenie Rady o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi. Druhý biometrický údaj /odtlačky prstov/ musí Slovenská republika zaviesť najneskôr 29. júna 2009.

Zákon zároveň reaguje na niekoľkoročné skúsenosti a poznatky z praxe

 sprehľadňujú sa údaje uvedené v cestovnom doklade, ktoré sa zapisujú priamo pri vydávaní cestovného dokladu a zmeny údajov, ktoré je možné vykonať do cestovného dokladu;

 do cestovného dokladu sa už nebudú zapisovať údaje o vydaní zbrojného sprievodného listu na vývoz či prevoz zbraní /nakoľko sa na takýto účel vydáva Európsky zbrojný pas/;

 občan, ktorému bol vydaný cestovný doklad s biometriou, bude môcť požiadať o overenie funkčnosti dátového nosiča s biometrickými údajmi a správnosti v ňom zapracovaných biometrických údajov.

Mení sa platnosť cestovných dokladov

 občanom mladším ako 5 rokov sa vydávajú cestovné pasy s platnosťou na 2 roky /predtým sa deťom do 5 rokov vydáva s platnosťou na 5 rokov/; k tejto zmene došlo z dôvodu možných problémov pri snímaní a najmä využívaní biometrických údajov - v tomto veku sa dajú získať len nekvalitné biometrické údaje, ktoré by držiteľ cestovného pasu musel používať 5 rokov, čo by spôsobovalo problémy pri hraničných kontrolách/, ako aj z dôvodu odstránenia problémov pri stotožnení dieťaťa pri cestovaní a rizika zneužitia cestovného pasu/;

 občanom od 5 do 13 rokov sa vydávajú cestovné pasy s platnosťou na 5 rokov a občanom od 13 rokov s platnosťou na 10 rokov /predtým sa cestovný pas s platnosťou na 10 rokov vydával až občanom starším ako 15 rokov/.

 Ďalšie zmeny

 za občana mladšieho ako 15 rokov, zvereného do predosvojiteľskej starostlivosti, podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu budúci osvojiteľ;

  nový zákon reaguje aj na situácie pri žiadostiach o vydanie cestovného pasu pre občana mladšieho ako 18 rokov podaných rodičmi, ktorí neuzavreli manželstvo, resp. slobodnými matkami /predchádzajúca úprava riešila len prípady, keď po rozvode rodičov bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu jednému z nich, prípadne inej osobe/;

  diplomatické psy budú mať aj slovenskí zástupcovia v Eurojuste;

  v odôvodnených prípadoch bude možné zo zdravotných alebo náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy /prikrývka však nesmie zakrývať tvár spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu/;

  s praxou sa zosúladili aj ustanovenia týkajúce sa neplatnosti cestovného dokladu; cestovný doklad bude neplatný aj v prípade, ak pri jeho preprave z miesta personalizácie došlo k jeho strate, a takisto, ak bol na policajný útvar alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález.

Dopĺňajú sa sankcie

  k priestupkom pribudne aj neohlásenie straty alebo odcudzenia cestovného dokladu, neodovzdanie cestovného dokladu občana mladšieho ako 15 rokov druhému rodičovi, ktorému bolo rozhodnutím súdu zverené do výchovy, či nedostavenie sa na predvolanie na zrušenie zápisu o občanovi mladšom ako 5 rokov v cestovnom doklade druhého rodiča;

  za tieto priestupky bude hroziť pokuta do výšky do 10 000 korún.

Nový zákon o cestovných dokladoch mení aj zákon o správnych poplatkoch

  za zvýšený správny poplatok je možné vydávať do dvoch dní aj vodičské preukazy.

Zmeny nastanú aj v zákone o občianskych preukazoch

  občianske preukazy budú aj naďalej vydávať policajné útvary /zmena súvisí s programovým vyhlásením vlády v oblasti zabezpečenia systému vydávania osobných dokladov, ktorý musí vychádzať v ústrety občanom/. Presun agendy občianskych preukazov na obvodné úrady by bol neefektívnym vynaložením rozpočtových prostriedkov, z ktorých časť je možné využiť na skvalitnenie služieb občanom pri vydávaní dokladov;

  reaguje sa aj na zavedenie tzv. elektronického registra obyvateľov SR, ku ktorému už majú niektoré ohlasovne prístup: ak ohlasovňa zaznamená priamym vstupom do registra obyvateľov údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana, potvrdenie o trvalom pobyte už nebude potrebné;

 súčasné občianske preukazy bude možné vydávať až do 31. decembra 2008.


 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz