Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Od októbra sa menia správne poplatky

28. 09. 2012

paragraf

Návrhom ministerstva financií, ktorý v septembri schválil parlament, budú občania za niektoré úkony od 1. októbra platiť viac. Zámerom novely zákona o správnych poplatkoch bolo prehodnotenie existujúcich úkonov a konaní z hľadiska ich vecného obsahu ale predovšetkým posúdenie úrovne súčasne platných sadzieb poplatkov, ktoré pri viacerých úkonoch a konaniach už nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov.
Zmeny sa dotknú viacerých oblastí aj v pôsobnosti ministerstva vnútra. 

Na úseku vnútornej správy bude udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov v porovnaní s doterajšími 663,50 stáť už 700 eur. Na 150 eur sa zvýši poplatok za udelenie občianstva deťom medzi 15 a 18 rokmi – doteraz to bolo 132,50. Bývalí slovenskí alebo československí štátni občania za udelenie slovenského občianstva zapla-tia 20 eur, čiže o 3,50 eur viac, ako doteraz.

Zmení sa tiež štruktúra poplatkov v oblasti dopravy. Za prvý zápis vozidla kategórie L, M1 a N1 do výkonu motora 80 kW zostane stanovená sadzba poplatku vo výške 33 eur, tak, ako aj v súčasnosti. V prípade vozidla s výkonom motora od 86 kW do 92 kW však stúpne na 217 eur a postupne sa bude zvyšovať až na úroveň 2 997 eur v prípade áut s výkonom nad 254 kW. Za podanie žiadosti o výpis z evidencie vozidiel občan od októbra zaplatí 20 eur.

Platné znenie zákona o správnych poplatkoch v časti všeobecná správa v písmene A položky 2 (Vyhotovenie odpisu, fotokópie, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov, lístin a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove - s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí) za každú aj začatú stranu určuje poplatok 1,50 eur. Žiadateľ teda okrem prvého výpisu platí za každé vyhotovenie výpisu z matričnej knihy 1,50 eur. Novelou zákona o správnych poplatkoch sa spoplatnenie úradného výpisu zvýši zo súčasných 1,50  na 5 eur. Dôvodom je vydávanie nového typu matričných dokladov od februára 2011. Stúpli náklady na nové ochranné prvky, skvalitnil sa tiež ceninový papier – čo zvýšilo cenu matričných tlačív používaných obcami. Obce namietali, že náklady prevyšujú zákonom stanovené poplatky a tak navrhli poplatky upraviť. Ministerstvo vnútra v spolupráci s rezortom zahraničných vecí zisťovalo výšku správnych poplatkov za matričné doklady v štátoch EÚ so životnou úrovňou porovnateľnou s našou krajinou. Najnižší správny poplatok v Čechách je 100 Kč, v Poľsku a Maďarsku je to cca 10 eur.

Podrobný sadzobník správnych polatkov v pôsobnosti MV SR, pri ktorých dôjde od 1. októbra 2012 k zmenám, nájdete tu /rtf, 472,56 kB/ .

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz