Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Operačný program EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA podporí vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti

Bratislava, 27. 08. 2018

tlacova sprava

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporí vzdelávanie zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu zvýši kvalitu ľudských zdrojov v justícii.

Hlavným cieľom národného projektu je efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti ako aj administratívneho personálu súdov. Prioritou národného projektu je zabezpečiť také vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu spravodlivosti schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti systémov a kvality služieb a tvorby politík a stratégií. Súčasťou hlavného cieľa projektu je aj pilotná realizácia špecializovaných stáži v zahraničí pre vybraných zamestnancov MS SR a zamestnancov správy súdov s cieľom aplikácie príkladov zahraničnej dobrej praxe v národných podmienkach SR a posilnenie odborných poznatkov a analytických schopností zamestnancov formou špecializovaného vzdelávania zameraného na rozvoj kompetencií a zručností ľudských zdrojov v špecifických oblastiach.

MS SR plánuje realizovať komplexné  interaktívne manažérske vzdelávanie zamestnancov a interaktívne vzdelávanie pre rozvoj mäkkých zručností. „Komplexné vzdelávanie, a prehlbovanie odborných znalostí pre vyše 3 000 zamestnancov rezortu spravodlivosti považujem za dobrú investíciu, ktorá bude mať pozitívny dopad nielen na vnútorné prostredie v rámci organizácie, ale aj smerom navonok k občanom,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Vzdelávacie aktivity sú naplánované tak, aby pokrývali potreby rezortu spravodlivosti a sú naplánované prostredníctvom po sebe logicky nadväzujúcich modulov (najmä pri manažérskom vzdelávaní) vrátane spätnej väzby.

Vzdelávanie zamestnancov je rozdelené na dva tematické okruhy. V rámci prvého okruhu sa budú realizovať školenia určené pre zamestnancov Ministerstva spravodlivosti. Na základe analýzy potrieb vzdelávania zamestnancov rezortu spravodlivosti boli navrhnuté vzdelávacie programy ako aj harmonogram vzdelávacích aktivít. Bude sa realizovať manažérske, všeobecné a špecializované vzdelávanie pre rôzne pracovné pozície. V druhom okruhu sa budú realizovať školenia určené pre správu súdov – všetkých zamestnancov okresných a krajských súdov, ktorí sa starajú o prevádzku súdov a nevykonávajú výkon súdnej moci. Na základe analýzy potrieb vzdelávania zamestnancov rezortu spravodlivosti prebehne cca 237 vzdelávacích aktivít pre potreby zamestnancov správy súdov. Pôjde hlavne o manažérske vzdelávanie, IT vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, prevádzkové vzdelávanie a špecializované  vzdelávanie. Súčasťou národného projektu budú aj krátkodobé výmenné pobyty v medzinárodných organizáciách s cieľom získania nových vedomostí a praktických skúseností v oblasti justície pre vybraných zamestnancov.

Z Európskeho sociálneho fondu je cez OP EVS na projekt vyčlenená suma 2,1 milióna eur a predpokladané ukončenie je naplánované na september 2021.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz