Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Operačný program Efektívna verejná správa prispeje k efektívnejšej správe daní a cla a proklientsky orientovanému úradu Finančnej správy

Bratislava, 30. 07. 2018

tlacova sprava

Hlavným cieľom národného projektu „Zefektívnenie správy daní a cla“ je prispieť k dobudovaniu efektívnej a proklientsky orientovanej organizácie zvýšením kvality služieb poskytovaných klientom Finančnej správy (FS) v oblasti správy daní a cla a zlepšenie výkonov a výsledkov FS. Z Európskeho sociálneho fondu je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na projekt vyčlenená suma 10 700 000 eur.

Rámcovým cieľom Finančnej správy v oblasti zvyšovania kvality služieb poskytovaných klientom FS je pokračovať v zefektívnení poskytovaných služieb. „Zníženie administratívnej záťaže, odstránenie duplicít, zvyšovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít a optimalizácia životných situácií klientov FS sú kroky, ktoré občanom a podnikateľským subjektom zjednodušia komunikáciu a interakciu s FS,“ upresnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Ide o zjednotenie a zlepšenie poskytovania služieb klientom Finančnej správy s cieľom podporiť dobrovoľné plnenie povinností.

Základom národného projektu bude vytvorenie procesného, organizačného a personálneho cieľového modelu FS, ktorý  bude predpokladom a východiskom k zvýšeniu efektívnosti a  výkonnosti FS. Cieľový model FS vo vzťahu k externému prostrediu bude zameraný na optimalizáciu procesov životných situácií občanov a podnikateľov ako klientov štátu. Následným krokom bude implementácia reformných zmien vyplývajúcich z cieľového modelu FS do praxe podľa priorít  smerom dovnútra organizácie ako aj voči klientom FS. Pre zefektívnenie výberu daní a cla je nevyhnutné dosiahnuť aj zvyšovanie výkonnosti FS zavedením komplexného a efektívneho systému riadenia výkonnosti vo FS na všetkých úrovniach riadenia. Súčasťou  systému bude tiež oblasť zameraná na spôsob odmeňovania zamestnancov FS tak, aby boli vhodne motivovaní k efektívnemu plneniu svojich pracovných povinností, a tým celkovo prispeli k zvýšenej výkonnosti na pracovisku. Pre úspešnú realizáciu reformných zmien bude nevyhnutné zabezpečiť prostredníctvom národného projektu vzdelávacie aktivity pre vybraných zamestnancov FS, ktorých vyberú na základe personálneho cieľového modelu. Poslednou fázou národného projektu bude zefektívnenie internej a externej komunikácie. Vzhľadom na počet zamestnancov Finančnej správy dôjde k skvalitneniu informovanosti zamestnancov, čo bude mať vplyv na zlepšenie informovanosti verejnosti, no predovšetkým klientov.

Vychádzajúc zo zámerov zvyšovania efektivity verejnej správy, bola k 1.januáru 2012  zlúčená daňová a colná správa do finančnej správy. Vznikla nová organizácia z pohľadu organizačnej štruktúry s približne 9 000 zamestnancami, ktorá zabezpečuje rozsiahle agendy v oblasti správy daní a cla. V dôsledku toho je potrebné pokračovať v realizácií ďalších strategických a koncepčných zámerov súvisiacich so správou daní a cla. Vďaka podpore operačného programu Efektívna verejná sa budú reformné aktivity finančnej správy realizovať až do marca 2021.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz