Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Parlament schválil novelu zákona o cestnej premávke: sprísnia sa sankcie za dopravné delikty, vek vodičov autobusov a nákladiakov sa zníži

16. 06. 2022

volant-mobil

Národná rada SR vo štvrtok 16. júna  schválila novelu zákona č. 8/2009  o cestnej premávke z dielne rezortu vnútra, ktorá sprísňuje tresty za niektoré vážne porušenia dopravných predpisov a znižuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia na nákladné autá a autobusy.

Novela zároveň rieši zníženie správnych poplatkov za vydanie novej tabuľky s evidenčným číslom vozidla v prípadoch, kedy po výmene dodávateľa nebolo možné dočasne vydávať všetky druhy tabuliek. Ukončuje sa tiež predlžovanie platnosti niektorých dokladov v súvislosti s pandémiou covid-19.

„S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu sprísňujeme sankcie za priestupky, ktoré sa najčastejšie podpisujú pod dopravné nehody. Ide o prekročenie rýchlosti a nevenovanie sa plne vedeniu vozidla, kde je veľmi nebezpečné obsluhovanie telefónu či iných zariadení. V súlade s európskom smernicou znižujeme minimálny vek na vedenie kamiónov a autobusov na pôvodnú úroveň, ktorá platila už v minulosti, teda na 18 a 21 rokov. Podmienkou bude dôkladnejšie vzdelávanie týchto vodičov. Oblasť nákladnej a autobusovej dopravy hlási už dlhodobo nedostatok vodičov na trhu práce, zníženie minimálnej hranice veku by preto malo pomôcť situáciu zlepšiť," povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Sprísnené tresty za prekračovanie povolenej rýchlosti

Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. Takéto prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti sa zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, kedy sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti.

Pri opakovanej recidíve sa zároveň zruší prednostné prejednanie prekročenia rýchlosti v takomto rozsahu v blokovom konaní a priestupok sa bude môcť riešiť aj v riadnom správnom konaní, kde sú už vyššie sankcie a je možné uložiť aj sankciu zákazu činnosti. Pôjde o prípady, keď vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac).

Dopravný policajt

Pre porovnanie: kým v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení.

Telefonovanie počas jazdy bude závažným porušením pravidiel

Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa po novom zaradí aj držanie a obsluhovanie telefónu a obdobných zariadení bez systému „voľné ruky" počas vedenia vozidla.

Z toho vyplýva, že sa zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 ma 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Zníži sa minimálny vek na vedenie nákladných vozidiel a autobusov

V súlade s európskou smernicou sa umožní udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v nižšom veku, ako je v súčasnosti. Podmienkou bude absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Pri skupinách C a CE sa navrhuje znížiť minimálny vek z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov.

Držitelia vodičského oprávnenia skupiny D a DE so zrýchlenou základnou kvalifikáciou budú do dovŕšenia veku 23 rokov oprávnení len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na linke, ktorá nepresahuje 50 km.

Vodičské oprávnenie skupiny B bude oprávňovať jeho držiteľa viesť aj motorové vozidlá do 4,25 t s pohonom na alternatívne palivá.

Správne poplatky za tabuľky s evidenčným číslom vozidla a za zápis vozidla

Novela  reaguje aj na situáciu s dočasným nedostatkom niektorých druhov tabuliek s evidenčným číslom vozidla po výmene dodávateľa.  Išlo o „zelené“ tabuľky za elektromobil či  tabuľky s voliteľným číslom. Do zákona sa dopĺňa  zníženie správneho poplatku za vydanie novej tabuľky o už uhradenú sumu, aby občan neplatil dvakrát to isté. Osoba, ktorej nebolo možné vydať číslo/tabuľku podľa jej požiadaviek, si môže požiadať (osobne alebo elektronickou službou) o nové evidenčné číslo a už uhradený správny poplatok sa jej zaráta do poplatku za vydanie novej tabuľky.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím budú mať reálne polovičnú zľavu z poplatku za zápis do evidencie vozidiel.  Už dnes majú osoby s ŤZP zľavu 50 percent, avšak maximálne 100 eur. Po novom sa toto obmedzenie vypustí.

Platnosť niektorých dokladov  v súvislosti s krízovou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19

Novelou sa ukončí predlžovanie platnosti niektorých dokladov vydávaných podľa zákona o cestnej premávke a zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a ukončí sa možnosť neplniť niektoré zákonné povinnosti. Prechodné ustanovenia boli zavedené  v súvislosti s ochorením Covid-19.

Týka sa to napríklad platnosti dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti a vodičského preukazu. Doklady, ktoré boli alebo budú predĺžené do konca augusta tohto roka, ostávajú v platnosti do 30. júna 2023.

Ukončuje sa aj možnosť neabsolvovať lekársku prehliadku pri dovŕšení veku 65 rokov a neabsolvovať pravidelné lekárske prehliadky následne každých 5 rokov, a to dňom 31. augusta 2022. Nevykonané prehliadky budú musieť byť urobené do 30. júna 2023.

Ukončuje sa možnosť neodovzdať doklady vozidla pri jeho dočasnom vyradení dňom 31. augusta 2022.

Nebude sa už viac predlžovať ani platnosť technickej a emisnej kontroly. Predĺženú platnosť o tri mesiace budú mať už len kontroly, ktorých platnosť uplynie do konca augusta tohto roka. 

Ukrajinské vozidlá budú môcť na základe úpravy zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke absolvovať technickú kontrolu a emisnú kontrolu aj na území Slovenska.

Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2022.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz