Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Polícia má rozšírené oprávnenia

15. 12. 2008

ostrelovac

Policajtom sa od 15. decembra 2008 rozšírili oprávnenia. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore  113kB (RTF, 116 kB). Novela  preberá rámcové rozhodnutie Rady o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi štátov EÚ činnými v trestnom konaní. Takisto spresňuje podmienky poskytovania info a osobných údajov do štátov EÚ na účely odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti. Aplikuje niektoré ustanovenia platné v iných právnych úpravách /trestné kódexy a pod./ a reaguje na podnety z praxe.  

K oprávneniam policajta pribudlo:

  • v záujme zakročovania proti výtržnostiam a násiliu na športových podujatiach a obnovenia verejného poriadku pri veľkom počte osôb, ktoré nie je možné usmerniť iným spôsobom /výtržnosti pri futbale, hádzanie nebezpečných predmetov z davu alebo úkrytu/ budú policajti oprávnení používať zásahovú výbušku
  • zaistenie osoby nachádzajúcej sa na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a pri ktorej existuje súvislosť so spáchaným trestným činom. V mnohých prípadoch sa totiž nedá okamžite zistiť, či ide o ďalšieho páchateľa, spolupáchateľa, pomocníka alebo len nezúčastnenú osobu. Takáto osoba by mohla svojim konaním mariť prebiehajúci zákrok polície. Táto novinka umožní do okamihu zistenia totožnosti osoby objasniť potrebné skutočnosti týkajúce sa jej totožnosti a postavenia k danému prípadu.
  • vykázanie osoby, ktorá sa dopúšťa domáceho násilia z bytu a zákaz jej vstupu do tohto bytu na 48 hodín. Táto novinka umožní účinnejšie bojovať proti domácemu násiliu a pomôže zabrániť ďalšiemu ohrozeniu osôb. Ochrana zdravia a života má prednosť pred právom na ochranu obydlia. Ohrozené osoby doteraz utekajú pred násilníkom z bytu. O vykonanom oprávnení policajt vyhotoví pre vykázanú aj ohrozenú osobu potvrdenie a spíše úradný záznam. Ak sú násilím dotknuté aj maloleté deti, kópia záznamu sa zašle aj orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ohrozenú osobu policajt poučí o možnosti podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia na súd. Ohrozenej osobe takisto poskytne kontakty na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia.
  • pri pátraní po nezvestnej osobe bude polícia oprávnená písomne žiadať od prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí s predchádzajúcim súhlasom príbuzného o prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa nezvestnej osoby.
  • Pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou bolo komunikačné zariadenie alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzal mobilný telefón je polícia oprávnená na základe písomnej žiadosti majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa mobilného telefónu žiadať od prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí prevádzkové a lokalizačné údaje mobilného telefónu. Písomnej žiadosti polície je potrebné bezodkladne vyhovieť.

Spresňuje sa zákaz požívania označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“

  • zákaz sa vzťahuje na ústne vyhlásenie /t. j. ak má niekto tričko s nápisom „polícia“ a zároveň vysloví slovo „polícia“/, odev, písomný styk, názov domény web stránky a na vozidlá
  • zakázané je  aj používanie služobnej rovnošaty a odevu, ktorý by mohol byť zameniteľný s rovnošatou
  • výnimka zo zákazu bude možná len s povolením Policajného zboru
  • za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky 5000 korún 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz