Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Politické subjekty môžu delegovať členov do volebných komisií do 21. augusta

17. 08. 2023

Upozorňujeme na blížiaci sa koniec lehoty pre delegovanie zástupcov do volebných komisií. Lehota pre kandidujúce politické subjekty uplynie v pondelok 21. augusta.

Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola zaregistrovaná, má oprávnenie najneskôr do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou.

Pre parlamentné voľby bude vytvorených spolu 5 996 okrskových volebných komisií. Okrem toho bude fungovať 18 osobitných okrskových volebných komisií pre voľbu poštou. Okrskové volebné komisie sú základným článkom vo volebnom procese, zabezpečujú správny priebeh hlasovania, sčítavanie hlasov a vyhotovujú zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Volebnými komisiami vyššieho stupňa sú okresné volebné komisie, ktorých bude spolu 49.  Na účely zisťovania výsledkov voľby poštou sa utvorí tiež jedna okresná volebná komisia pre voľbu poštou.

„Spôsob kreovania volebných komisií predstavuje významný nástroj pre zabezpečenie transparentnosti volieb. Súperiace politické strany môžu prostredníctvom delegovaných zástupcov kontrolovať volebný proces, dianie vo volebnej miestnosti aj samotné sčítavanie hlasov. Kandidujúce politické subjekty by preto mali využiť oprávnenie zo zákona a delegovať členov do volebných komisií,“ povedal predseda vlády SR poverený riadením MV SR Ľudovít Ódor.

Spôsob delegovania

Oznámenie o delegovaní do okrskovej volebnej komisie doručuje politický subjekt starostovi obce, primátorovi mesta alebo starostovi mestskej časti, v prípade okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do komisií pre voľbu poštou je potrebné doručiť predsedovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií vrátane vzorov oznámení o delegovaní sú zverejnené na webovom sídle MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-info2 a tiež na https://www.minv.sk/?nr23-info2a.

Počet členov volebných komisií

Vo voľbách do Národnej rady SR kandiduje spolu 25 politických subjektov. Znamená to, že každá volebná komisia môže mať 25 členov.

Okrsková aj okresná volebná komisia musí mať najmenej 5 členov, v prípade, že sa jej počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce, respektíve prednosta.

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný okrsok pre voľbu poštou musí mať najmenej 9 členov. Okresná volebná komisia pre voľbu poštou musí mať najmenej 5 členov. Ak sa počet členov zníži a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Každá okrsková a okresná volebná komisia má okrem toho tiež zapisovateľa.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní, ktoré sa uskutoční najneskôr do 8. septembra, určí zo všetkých členov svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Kto môže byť členom volebnej komisie

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na Slovensku. Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nesmie byť členom volebnej komisie. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu.

Členovia okrskových volebných komisií nemôžu vstupovať s voličom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov. Povinní sú tiež zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov, čomu prispôsobia aj svoje konanie a  oblečenie.

Odmena za výkon funkcie vo volebnej komisii

Za výkon funkcie v okresnej a okrskovej volebnej komisii je stanovená odmena. Člen komisie má nárok na odmenu v sume 62,20 eura, predseda komisie v sume 80,86 eura a zapisovateľ komisie v sume 77,75 eura.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz