Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Poslanci schválili nové pravidlá azylového konania

18. 06. 2018

utecenci-jun-ilustr

Národná rada 13. júna 2018 schválila návrh novely zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle z dielne ministerstva vnútra. Novela  transponuje do slovenského právneho poriadku čl. 31 ods. 3 až 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) , obsahuje tiež úpravy niektorých ustanovení zákona o azyle vyplývajúce z poznatkov a potrieb aplikačnej praxe.

Návrh zákona ustanovuje šesťmesačnú lehotu na rozhodnutie v konaní o azyle a upravuje podmienky jej predĺženia, zavádza možnosť prerušenia konania o udelenie azylu, ak vzhľadom na neistú situáciu v krajine pôvodu žiadateľa nemožno očakávať rozhodnutie v riadnych lehotách. Upravuje maximálnu možnú lehotu v trvaní 21 mesiacov na rozhodnutie v konaní o azyle.

Rozširujú sa dôvody na zánik azylu a dôvody na zánik doplnkovej ochrany, ak cudzinec nadobudne štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie, alebo ak iný členský štát Európskej únie udelí cudzincovi azyl z dôvodu prenasledovania alebo poskytne doplnkovú ochranu z dôvodu vážneho bezprávia. Tiež sa umožňuje odňatie azylu, ktorý bol udelený z humanitných dôvodov alebo bol udelený na účel zlúčenia rodiny a odňatie doplnkovej ochrany poskytnutej na účel zlúčenia rodiny, v prípade ak cudzincovi udelil pobyt bez časového obmedzenia iný štát.

Navrhuje sa, aby ministerstvo vnútra žiadalo okrem Slovenskej informačnej služby stanovisko k posúdeniu žiadosti o udelenie azylu aj od Vojenského spravodajstva. Posudzovať sa budú pritom len žiadosti o udelenie azylu žiadateľov starších ako 14 rokov. Spravodajské služby budú pri spracovaní predmetného stanoviska posudzovať nebezpečnosť žiadateľa pre bezpečnosť Slovenskej republiky z hľadiska ohrozenia záujmu, ktorého ochrana patrí do ich pôsobnosti.

Zákaz poskytnúť krajine pôvodu informácie o tom, že cudzinec podal žiadosť o udelenie azylu a o dôvodoch takejto žiadosti sa rozširuje aj na iný orgán verejnej správy. Poskytnutie týchto informácií bez súhlasu dotknutej osoby nebude možné ani vtedy, ak azyl alebo doplnková ochrana zanikli alebo cudzinec už nie je žiadateľom. Uvedené sa navrhuje z dôvodu, že je potrebné chrániť aj osoby, ktorým  azyl alebo doplnková ochrana už zanikli, ako aj osoby, ktorým nikdy azyl alebo doplnková ochrana neboli udelené, ale na území Slovenskej republiky podali svoju žiadosť o udelenie azylu.   

Novelizovaný zákon by mal nadobudnúť účinnosť 20. júla 2018. Dátum ako najneskorší ustanovuje spomínaná procedurálna smernica, transpozíciou ktorej sa u nás zavŕši druhá etapa budovania spoločného európskeho azylového systému.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz