Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Poslanci schválili novelu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore, rokovali o návrhoch noviel zákona o HZS a zákona o prevencii kriminality

09. 11. 2022

paragraf

Národná rada SR v utorok 8. 11. 2022 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, ktorý okrem iných zmien upravuje a rozširuje definíciu štátnej služby príslušníkov HaZZ a Horskej záchrannej služby o plnenie úloh zboru v zahraničí.

Do druhého čítania parlament posunul návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Predloženým návrhom zákona sa zároveň napĺňajú záväzky deklarované v Programovom vyhlásení vlády na obdobie rokov 2020-2024, ktorými sú potreba pokračovania v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, ako aj potreba venovania osobitnej pozornosti obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov s cieľom minimalizovať opakovanú a druhotnú viktimizáciu obetí.

Do druhého čítania bol tiež posunutý poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorý by mal pomôcť zefektívniť záchrannú činnosť HZS.

Novela o HaZZ o možnosti dočasného vyslania do zahraničia

Novela zákona o Hasičskom a záchrannom zbore prináša viaceré úpravy vychádzajúce z poznatkov aplikačnej praxe vykonávania štátnej služby príslušníkmi HaZZ a Horskej záchrannej služby, ktorí taktiež spadajú do pôsobnosti zákona /č. 315/2001 Z. z./. Ide najmä o zmeny týkajúce sa:

  • zmeny dôvodov zaradenia príslušníkov mimo činnej štátnej služby napr. z dôvodu vyslania príslušníka do zahraničia alebo straty psychickej spôsobilosti príslušníka na výkon doterajšej funkcie,
  • zmena v nároku na dovolenku vo vyššej výmere pre príslušníka trvale sa starajúceho o dieťa a úpravy rekondičného pobytu s možnosťou jeho výkonu aj formou aktívneho odpočinku na území Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti príslušníka.
  • rozširuje sa definícia štátnej služby príslušníkov HaZZ a HZS o plnenie úloh zboru v zahraničí. Novela hovorí aj o možnosti dočasného vyslania do zahraničia
  • nahradí sa pojem „duševná spôsobilosť“ pojmom „psychická spôsobilosť“
  • explicitne sa zakotví povinnosť príslušníka zboru podrobiť sa v súvislosti s výkonom služby dychovej skúške či vyšetreniu na účel zistenia alkoholu a omamných látok

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Účinnosť má nadobudnúť 1. januára 2023.

Informačné kancelárie by sa mohli začleniť do štruktúry MV SR 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov fungujú v súčasnosti v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ financovaného z európskych zdrojov. Vzhľadom na skutočnosť, že obete trestných činov vo významnej miere využívajú okrem iných dostupných služieb aj služby informačných kancelárií pre obete, ktoré sú zriadené na základe národného projektu, je potrebné, aby informačné kancelárie pre obete vykonávali svoju činnosť aj po uplynutí doby realizácie národného projektu. Preto prichádza rezort vnútra s návrhom ich začlenenia do štruktúry rezortu. V súčasnosti je národný projekt v procese predĺženia s predpokladaným financovaním aktivít do 31. decembra 2023.

 Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť ministerstva v oblasti zlepšenia ochrany, podpory a pomoci nielen obetiam kriminality, ale aj obetiam inej protispoločenskej činnosti. Na tento účel sa navrhuje, aby ministerstvo zriaďovalo informačné kancelárie pre obete ako súčasti svojej organizačnej štruktúry. V záujme zabezpečenia efektívnosti využívania informačných kancelárií pre obete je kľúčová ich občianska dostupnosť, preto sa navrhuje, aby informačné kancelárie pre obete boli zriadené spravidla so sídlom v okresnom úrade v sídle kraja.

 Činnosť informačných kancelárií pre obete spočíva predovšetkým v poskytnutí informácií po individuálnom zvážení potrieb konkrétneho klienta, ako aj vhodného usmernenia tak, aby sa klient následne samostatne a dobrovoľne rozhodol a realizoval ďalšie kroky, ktoré prispejú k riešeniu jeho situácie.

Záchranná činnosť HZS by sa mohla zefektívniť

Poslanecký návrh zákona pripravovaný v spolupráci s rezortom vnútra, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, hovorí najmäzrýchlení a zefektívnení záchrannej činnosť horských záchranárov, a to zavedením oprávnenia využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná. Návrhom zákona sa má tiež znížiť počet horských oblastí a majú sa tiež zabezpečiť lepšie podmienky pre zabezpečenie materiálno-technického vybavenia príslušníkov Horskej záchrannej služby.

 Súčasná právna úprava totiž neumožňuje Horskej záchrannej službe využívať údaje, ktoré je možné získať z mobilného GSM zariadenia osoby v tiesni a ďalších technických zariadení na presnú lokalizáciu GSM zariadenia. Prevádzkové a lokalizačné údaje, ktorými disponujú právnické a fyzické osoby prevádzkujúce elektronické komunikačné siete, alebo poskytujúce elektronické komunikačné služby má podľa súčasnej právnej úpravy oprávnenie zisťovať Policajný zbor pri pátraní po nezvestnej osobe. Návrhom zákona sa má zaviesť zákonné oprávnenie Horskej záchrannej služby využívať takto získané údaje.

Využitie týchto údajov je predpokladom pre rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Vzhľadom na skutočnosť, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií môžu rozhodovať minúty (napr. pri osobách zasypaných lavínou), umožnenie využívania modernej techniky Horskou záchrannou službou je nevyhnutné.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz