Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. júl 2021, pondelok
 

Poslanci schválili zmeny v cudzineckom zákone

23. 03. 2017

paragraf

Národná rada Slovenskej republiky 23. marca 2017 schválila návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov z dielne Ministerstva vnútra SR. Vláda návrh schválila 11. januára 2017.

Novelou sa predovšetkým preberajú do slovenskej legislatívy  európske smernice o sezónnych pracovníkoch a vnútropodnikovom presune a zapracované sú v ňom aj požiadavky aplikačnej praxe zákona. Zjednodušuje sa ňou príchod, pobyt a zamestnávanie niektorých skupín zamestnancov mimo Európskej únie na Slovensku, ako sú sezónni pracovníci a pracovníci v rámci vnútropodnikových presunov. Uľahčujú sa ďalej podmienky pre zamestnancov, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb, ako aj podnikateľov s inovatívnym projektom.

Zároveň sa novelizuje aj zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.

Sezónni pracovníci

Na základe smernice Európskeho parlamentu (EP) a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci sa upravuje pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín (mimo EÚ), ktorí budú na území SR vykonávať sezónne zamestnanie. Oproti súčasnej právnej úprave, kedy sa môže vykonávať sezónne zamestnanie iba s udeleným prechodným pobytom, budú môcť štátni  príslušníci tretích krajín vykonávať sezónne zamestnanie v dvoch režimoch.

Prvý režim predpokladá pobyt najviac do 90 dní od príchodu na územie SR, a to na základe udeleného schengenského víza a povolenia na zamestnanie, resp. len na základe povolenia na zamestnanie, ak ide o cudzinca, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti.

Umožnený bude aj pobyt na obdobie dlhšie ako 90 dní, najviac však na 180 dní, a to na základe udeleného prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania. Žiadosť o prechodný pobyt bude posudzovaná v rámci jednotného povolenia, čo znamená, že cudzinec dostane jeden doklad, ktorý ho bude oprávňovať na pobyt a zároveň na zamestnanie.

Umožňuje sa prepojenie oboch režimov sezónneho zamestnania v prípade, ak si bude chcieť štátny príslušník tretej krajiny predĺžiť pôvodný krátkodobý pobyt do 90 dní, pričom celková doba sezónneho zamestnania nesmie presiahnuť 180 dní; a to vrátene predchádzajúceho pobytu.

V súvislosti so sezónnym zamestnaním Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam odvetví sezónnych zamestnaní.

Vnútropodnikové presuny

Na základe smernice EP a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu sa ustanovujú podmienky vstupu a pobytu na území SR na obdobie dlhšie ako 90 dní štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rámci vnútropodnikového presunu.  Ide o prípady, keď zamestnávateľ so sídlom mimo EÚ vyšle zamestnanca do svojho podniku v niektorom zo štátov únie a stadiaľ je ďalej presunutý do inej pobočky v EÚ.

Cieľom tejto úpravy je najmä uľahčenie mobility a zníženie administratívneho zaťaženia pre vymedzené kategórie zamestnancov (vedúci zamestnanec, odborník a stážista), ktorí sú presunutí v rámci podniku v Únii na územie SR.  Návrh rozlišuje dva režimy vykonávania zamestnania na území SR v rámci vnútropodnikového presunu, a to:

  • na základe udeleného prechodného pobytu na účel vnútropodnikového presunu (ak je SR prvou krajinou, kde bude štátny príslušník tretej krajiny presunutý z tretej krajiny) alebo
  • bez udeleného prechodného pobytu počas platnosti dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového presunu (režim mobility). To znamená, že po príchode na územie SR si nemusia žiadať o udelenie povolenia na prechodný pobyt, čo podľa súčasnej právnej úpravy nie je možné.

Práca pre centrum strategických služieb

Návrh zákona rieši aj iné kategórie zamestnancov, ktoré nesúvisia s transpozíciou smerníc. Zavádza sa napr. špecifická skupina zamestnancov; pôjde o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú pre centrum strategických služieb. O ich žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania sa bude rozhodovať v skrátenej lehote do 30 dní.

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý bude pre centrum strategických služieb poskytovať odborné školenia, bude sa môcť zdržiavať na území SR 90 dní bez povolenia na zamestnanie.

Centrum strategických služieb je podľa zákona o investičnej pomoci definované ako miesto, v ktorom prijímateľ investičnej pomoci poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory. Predmetom činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a starostlivosti o zákazníkov. Zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ho bude zasielať ministerstvu vnútra.

Inovatívne podnikateľské projekty

Taktiež v oblasti podnikania novela prinesie pozitívne zmeny. Za zvýhodnených podmienok  budú môcť na Slovensko prísť podnikatelia, ktorých podnikateľský zámer posúdi Ministerstvo hospodárstva SR ako podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu. V prípade inovatívneho projektu sa zníži suma finančného zabezpečenia podnikateľskej činnosti pre cudzinca pri udelení prechodného pobytu (40x životné minimum namiesto 100x) a pri jeho obnovení (20x životné minimum namiesto 60x). Skráti sa tiež lehota na rozhodnutie policajného útvaru o prechodnom pobyte (30 dní namiesto 90 dní).

Ďalšie zmeny

  • Uľahčí sa situácia zamestnancov z tretích krajín, ktorí z rôznych dôvodov prídu o zamestnanie. Oproti súčasnej právnej úprave (30 dní) budú mať 60 dní na to, aby si našli nové zamestnanie.
  • Zamedzí sa vysielaniu zamestnancov z tretích krajín na naše územie, ak to nesúvisí priamo s dodávaným tovarom alebo službami.
  • Predlžuje sa platnosť tzv. modrej karty na účel vysokokvalifikovaného zamestnania z troch rokov na štyri roky.
  • Zrovnoprávňuje sa postavenie osôb s udeleným dlhodobým pobytom v SR s občanmi SR v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa zákona o službách zamestnanosti, napr. bude možné ich zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 
  • Podmienky v zariadeniach pre zaistenie cudzincov budú priaznivejšie, a to najmä vo vzťahu k maloletým.
  • Rozšíria sa možnosti polície na snímanie identifikačných znakov cudzincom, čím sa predíde možnému zneužívaniu dokladov na preukázanie inej totožnosti.

Účinnosť by mal novelizovaný zákon nadobudnúť 1. mája 2017.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz