Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Poslanci schválili zmeny v zákone o archívoch a registratúrach

27. 11. 2020

skrine v archíve

Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, ukladanie  utajovaných skutočností a tiež poznatky a požiadavky aplikačnej  praxe sú predmetom novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorú 26. novembra 2020 schválil parlament.  Návrh novely zákona vypracovalo ministerstvo vnútra, vláda o ňom rozhodla 30. septembra 2020.

 

Elektronizácia vo vyraďovacom konaní

Najvýznamnejší pôvodcovia registratúry budú návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov po novom podávať už len elektronicky. Je to v súlade so zákonom o e-Governmente, podľa ktorého sú orgány verejnej moci povinné komunikovať medzi sebou výlučne elektronicky. Orgány verejnej moci majú na tento účel už niekoľko rokov k dispozícii elektronickú službu prevádzkovanú ministerstvom vnútra.

Ochrana archívneho bohatstva

V návrhu sa explicitne upravuje zákaz trvalého vývozu registratúry, ktorá je zdrojom archívneho bohatstva. Na jej dočasný vývoz je v súčasnosti potrebné povolenie, po novom sa bude vyžadovať iba oznamovacia povinnosť.

Archívny dokument zapísaný v evidencii cudzieho štátu, alebo nájdený či vytvorený v cudzine, bude možné doviezť na Slovensko len s povolením príslušného štátu.
Vyslovene sa zakazuje dovoz v zahraničí odcudzených archívnych dokumentov a prevod ich vlastníctva. Je to v súlade so spomenutým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/880 zo 17. apríla 2019, ktorého cieľom je zamedziť tomu, aby sa nezákonne vyvezené predmety kultúrnej hodnoty dostali na územie EÚ. Tým sa zároveň zabráni financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí ich nelegálnym predajom. „EÚ smernicu prijala ako reakciu na rabovanie kultúrnych pamiatok a múzeí počas nedávnych vojnových udalostí na Blízkom východe,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec počas predkladania návrhu novely na rokovanie kabinetu v septembri 2020.

Novinky pri ukladaní utajovaných skutočností

Dochádza aj k novelizácii zákona  215/2004 Z. z.  o ochrane utajovaných skutočností. Zmeny sa dotknú úschovy dokumentov obsahujúcich takéto skutočnosti, ktoré budú môcť ich pôvodcovia až do doby odtajnenia ukladať aj v centrálnom úložisku utajovaných skutočností. Úložisko zriadi Národný bezpečnostný úrad. To prispeje k zníženiu administratívnej záťaže štátnych orgánov.

 Do pôsobnosti NBÚ pribudne aj vydávanie stanovísk k registratúrnym poriadkom v prípade, že upravujú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami. „Ministerstvo vnútra a štátne archívy budú musieť na tieto stanoviská prihliadať,“ doplnil Roman Mikulec.

Pripravuje sa nový register organizácií tretieho sektora

Návrhom zákona dôjde tiež k novelizáciizákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií. Povinnosť viesť v registri mimovládnych organizácií ich elektronickú zbierku listín sa posúva na január 2023. Register by mal byť uvedený do prevádzky v januári 2021, avšak ministerstvo vnútra potrebuje čas na digitalizáciu stanov a listín 65-tisíc mimovládok, pričom bude potrebné aj jej obstaranie.

Novela zákona o archívoch a registratúrach taktiež  bližšie upravuje podmienky prístupu k archívnym dokumentom za účelom historického či vedeckého výskumu.

Novelizovaný zákon by mal byť účinný od 1. januára 2021.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz