Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Pravidlá používania mena a priezviska sa upravili od 1. februára tohto roka

20. 01. 2009

spis

Od 1. februára 2009 sa upravili pravidlá používania mena a priezviska ako aj povoľovania ich zmeny podľa požiadaviek občanov. Novela zákona o mene a priezvisku reaguje na nárast počtu zmiešaných manželstiev. Na Slovensku sa rodia deti rodičom rôznych štátnych príslušností, čo sa odzrkadľuje aj na množstve žiadostí občanov týkajúcich sa úpravy a užívania mena a priezviska. Podkladom k príprave novely boli najmä poznatky z praxe matričných úradov a obvodných úradov, ktoré prijímajú oznámenia o zmene mena a priezviska a rozhodujú o povolení na zmenu mena a priezviska.

Občania SR, ktorí sú zároveň aj občanmi iného štátu, budú mať možnosť požiadať o zmenu mena v takom tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu. Docieli sa tým zjednotenia tvaru mena občana a jeho rovnaké zapísanie v matrikách oboch štátov.

Slovenský zákon o mene a priezvisku neumožňuje určiť hanlivé alebo neosobné meno, alebo určiť mužské meno osobe ženského pohlavia a naopak. Do návrhu novely zákona sa dostalo aj  obmedzenie pre domácke podoby mena 
Tieto obmedzenia sa však nevzťahujú na cudzojazyčné mená. Pri zápise cudzojazyčného alebo neobvyklého mena však bude žiadateľ povinný predložiť potvrdenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, ktorým preukáže, že navrhované meno sa u nich obvykle používa. Takýto postup je dávnejšie zaužívaný v matričnej praxi a preto je potrebné upraviť ho priamo v zákone. Matričný úrad však vyžaduje a bude vyžadovať potvrdenie zastupiteľského úradu len v prípade, že pôjde skutočne o meno neobvyklé a dosiaľ nepoužívané, resp. nepovolené na území SR.

Novela takisto rozširuje a spresňuje ustanovenia o možnosti zmeny priezviska manželov alebo jedného z manželov počas trvania manželstva. Reaguje s tým na požiadavky občanov vyplývajúce z aplikačnej praxe. Zároveň rozširuje možnosti povolenia zmeny priezviska manželov po uzavretí sobáša.

Zákon o mene a priezvisku od roku 2006 umožňuje určiť druhé a tretie meno tomu, komu viac mien neurčili po narodení. Rovnako zrušiť druhé a tretie meno, alebo zmeniť ich poradie. Kedže v tomto prípade nejde o zmenu mena, tento úkon je bezplatný. O určenie, zrušenie alebo zmenu poradia viacerých mien bude možné bezplatne požiadať len raz, pri opakovanej žiadosti už pôjde o zmenu mena rozhodnutím, ktoré vydá príslušný obvodný úrad za príslušný správny poplatok.

Vychádza sa v ústrety aj potrebám osôb, u ktorých prebieha zmena pohlavia. Na základe žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom terapia k zmene pohlavia prebieha, povolí príslušný obvodný úrad používať takejto osobe neutrálne meno a priezvisko. V praxi sa táto možnosť využíva, je však potrebné upraviť ju aj v zákone.

Z aplikačnej praxe vychádza aj potreba upraviť zmenu priezviska dieťaťa, ku ktorému bolo úspešne zapreté otcovstvo muža zapísaného v knihe narodení. Maloleté dieťa v takom prípade nadobudne priezvisko matky, čím sa dosiahne súlad so zákonom o rodine.

Ďalšie navrhované zmeny rozširujú možnosti predkladania dokladov potrebných pri zmene mena a priezviska. Zákonom ustanovené predkladanie osvedčených kópií dokladov mnohokrát predstavuje pre občana zvýšené finančné nároky. Pracovníci matrík a obvodných úradov, ktorí preberajú žiadosti, budú môcť nahliadnuť do originálov dokladov a overiť si, či sa údaje v úradne neosvedčenej kópii originálu zhodujú s údajmi v originále dokladu.

Novela zákona ustanovuje tiež oznamovacie povinnosti matrík a obvodných úradov, ktoré sú oprávnené konať vo veci povolenia zmeny mena alebo priezviska, voči iným štátnym orgánom a obciam.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz