Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Príspevky zo štátneho rozpočtu na starostlivosť o vojnové hroby môžu získať aj občianske združenia

01. 04. 2011

Vojnové hroby

Od 1. apríla 2011 nadobúda účinnosť novela zákona č. 130/2005 o vojnových hroboch. Ministerstvo vnútra ju vypracovalo na základe uznesenia vlády SR č. 330/2008 nariaďujúceho audit a z neho vyplývajúce zmeny v právnych predpisoch a aktoch riadenia v pôsobnosti MV SR.


O príspevok na starostlivosť o vojnové hroby môžu obce už niekoľko rokov žiadať do 30. apríla kalendárneho roka /na každý vojnový hrob dostávajú päťnásobok minimálnej hodinovej mzdy/. Novinkou bude, že príspevok na starostlivosť o vojnové hroby bude možné poskytnúť aj občianskemu združeniu, ktoré sa takouto činnosťou zaoberá – a to na základe písomnej žiadosti ministerstvu vnútra podanej v zákonnej lehote. Občianske združenia – na rozdiel od obcí – na príspevok nebudú mať právny nárok. Príspevok budú môcť získať len do výšky 80 percent predpokladaných výdavkov projektu, pričom musia preukázať, že na financovanie projektu majú zabezpečených 20 percent z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu. Nepoužité finančné prostriedky budú OZ povinné vrátiť ministerstvu.

Ďalšou novinkou je, že obce budú môcť požiadať o finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na odstránenie následkov živelnej pohromy či vandalstva na vojnovom hrobe, a to počas celého roka.

Novela zákona zároveň vymedzuje rozsah príloh, ktoré obce a občianske združenia budú musieť dokladať k žiadostiam o poskytnutie príspevkov – umožní to lepšie posúdiť mieru skutočnej opodstatnenosti požadovaných financií a prispeje k zefektívneniu vynakladania verejných prostriedkov.
Ministerstvo vnútra z tohto dôvodu bude na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam žiadateľov o poskytnutie príspevku a ich požiadavky, zmluvy uzatvorené s občianskymi združeniami a tiež zoznam žiadateľov, ktorí príspevok nezískali vrátane dôvodu neposkytnutia. Takýto postup je v súlade so záväzkom vlády prehlbovať verejnú kontrolu v oblasti verejnej správy.

Obciam pribudne aj povinnosť zriadiť vojnový hrob na uloženie telesných ostatkov vojnovej obete zo zahraničia v prípade, ak vojnová obeť má miesto narodenia v tejto obci.

Pokiaľ si obce nebudú plniť svoje povinnosti pri starostlivosti o vojnové hroby, bude sa to pokladať za správny delikt. Za ten je možné udeliť pokutu až do výšky 16 596 eur.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz