Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí

21. 09. 2020

Rezort vnútra prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR aktívne vstúpil do procesu prípravy a obsahu strategických dokumentov Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí a vyšších územných celkov /PHRSR/. Spoločne s prípravou aktivít na nové programovacie obdobie tak môžeme skutočne hovoriť o systéme prevencie kriminality komplexne, systémovo od najvyššej po najnižšiu úroveň.

Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov, kvality podnikateľského prostredia či rozvoja cestovného ruchu, a teda kritický faktor celého regionálneho rozvoja. Bezpečnosť ako integrálna súčasť PHRSR tvorí prílohu č. 7 k Metodike tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 2020. Metodika upravuje proces prípravy a obsah strategických dokumentov PHRSR ako nezáväzný, ale odporúčaný materiál, ktorý je vhodné rešpektovať.

Je to predovšetkým miestna a regionálna úroveň, kde obyvatelia vnímajú bezpečnosť vo svojom fyzickom a sociálnom prostredí veľmi citlivo. V tejto súvislosti má územná  samospráva nezastupiteľnú úlohu, a to najmä schopnosťou efektívne a bezprostredne reagovať na problémové javy a napätie v komunitách obcí a regiónov, predchádzať eskalácii napätia medzi obyvateľmi,  preventívne brániť páchaniu trestnej činnosti alebo etablovaniu sa rôznych extrémistických skupín a predchádzať šíreniu hoaxov a dezinformácií.

Kamerový systém v jednej zo slovenských obcí
Foto: Kamerový systém v jednej zo slovenských obcí

Problematika bezpečnosti, rovnako ako iné oblasti strategického riadenia sociálno-ekonomického rozvoja regiónov, miest a obcí, vyžaduje systematický a koncepčný prístup vychádzajúci z dôslednej analýzy, stanovenia rizík a trendov územia, zadefinovania opatrení a nástrojov implementácie a následne ich implementácie a jej efektívneho monitorovania a hodnotenia.

PHRSR ako integrované územné stratégie rozvoja obcí a regiónov rámcujú financovanie pre bezpečnosť významných opatrení zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a ďalších zdrojov Európskej únie.

Viac informácií k problematike bezpečnej komunity dostupných TU.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz