Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Samospráva zamestnáva vyše 2500 obecných a mestských policajtov

28. 08. 2014

mestskapolicia

V roku 2013 rovnako ako rok predtým pôsobilo v SR 166 obecných a mestských polícií. Pracovalo v nich 2 516 príslušníkov. Vyplýva to zo  Správy o činnosti obecných polícií za rok 2013, /pdf 1,1 MB/, ktorú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke. Aj naďalej výrazne prevažujú obecné polície s nižším počtom členov, vlani takmer dve tretiny malo menej ako 10 príslušníkov. Najväčší počet – 272  ich zamestnáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Obecné a mestské polície riešili spolu 367 283 priestupkov, čo je v porovnaní s rokom 2012 nárast o 5 827 priestupkov. Z toho bolo vlastnou činnosťou zistených 289 871 a oznámených bolo 77 412 priestupkov. Najčastejšie riešili priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (68 %). Skutočný podiel je však ešte vyšší, keďže aj v skupine priestupkov porušenia všeobecne záväzných nariadení (VZN) obce sú zaradené konania spadajúce do tejto oblasti ako napr. parkovanie na zeleni a pod. Podiel priestupkov proti VZN sa pohyboval na hranici 20 %.        

Počet priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dlhodobo narastá, čo odráža nielen priority obecných a mestských polícií, ale aj expanziu automobilizmu v obciach a mestách a problémy v oblasti parkovania a najmä nedostatku parkovacích miest.

Príslušníci obecnej a mestskej polície vykonali spolu 315 330 zákrokov, 18-krát použili zbraň, štyrikrát varovný výstrel do vzduchu, v 9 240 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky zásahy boli oprávnené. Evidovaných je 38 útokov na príslušníkov obecnej polície, pri ktorých sa zranilo 12 príslušníkov. Ďalej sú evidované tri prípady, pri ktorých sa zranila osoba, proti ktorej zákrok smeroval.

Do štatistiky činností obecných a mestských polícií sa dostalo aj 187 nájdených osôb,  27 nájdených vecí a osem nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie. Kamerovým systémom je vybavených 147 obecných polícii, pultom centrálnej ochrany 43.

Obecné a mestské polície venujú systematickú pozornosť aj preventívnej činnosti. Plnili tiež dôležité úlohy pri predchádzaní a riešení mimoriadnych a kalamitných situácií súvisiacich s nepriaznivým počasím.            

Odborným pracoviskom na úseku dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície je oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície odboru poriadkovej polície (OPP) prezídia Policajného zboru (PZ). V apríli 2013 sa v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta PZ a predstaviteľov prezídia PZ so zástupcami miest a obcí so zriadenou obecnou a mestskou políciou. V nadväznosti na uvedené pracovné stretnutie pracovníci oddelenia zintenzívnili spoluprácu s predstaviteľmi mestských a obecných polícií. Uskutočnili sa ďalšie pracovné stretnutia pod vedením riaditeľa OPP prezídia PZ a vedúceho oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície OPP prezídia PZ v Pezinku, Banskej Bystrici a v Nitre.  Pracovníci tohto oddelenia v roku 2013 navštívili spolu 126 obcí a miest za účelom rozvíjania spolupráce s obecnými a mestskými políciami. Nosnou témou uvedených pracovných stretnutí bola vzájomná spolupráca, problematika činnosti obecných a mestských polícií, ako aj možná nová právna úprava činnosti obecných a mestských polícií.

Činnosť oddelenia dohľadu nad činnosťou obecnej polície OPP prezídia PZ smerovala aj na oblasť vybavovania podnetov, správneho konania, vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície, účasti v komisiách na skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície, poskytovania stanovísk a informácií či metodického usmerňovania.

Správa o činnosti obecných polícii za rok 2013 je - ako po iné roky - spracovaná na základe správ o činnosti jednotlivých obecných a mestských polícií, ktoré sú obce a mestá so zriadenou obecnou resp. mestskou políciou povinné zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 31. marca každého kalendárneho roka.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz